WILK, 27 maja 2016 r.

Nieobecne

S? obok, ale nie z nami. Kobiety, które nie chc? rozmawia?, ani o sobie, ani o tym, co si? dzieje w ?yciu spo?ecznym czy w polityce. Kobiety, które nie chc? si? spotyka?, zawsze znajduj?c wiarygodn? wymówk? – a to s? chore, a to szykuje si? wizyta rodziny, a to wizyta u lekarza, wyjazd, pilna praca, zm?czenie.

Czytaj więcej

Nie skorzystam

S?owo cz?eka przyzwoitego
Nie skorzystam z taniego auta
Traumy poleasingowej
          Nie skorzystam    
          Nie skorzystam

Czytaj więcej

Wolność

3 maja to nie tylko narodowe ?wi?to polskiej Konstytucji. Od 1993 roku dzie? ten jest tak?e ?wiatowym Dniem Wolno?ci Prasy.

Niestety wolno?? s?owa staje si? coraz bardziej zagro?ona - jak czytamy w przygotowywanym co roku raporcie Reporterów bez Granic (RWB), przeprowadzonym na podstawie analizy 180 pa?stw – w 2015 roku zgin??o 110 dziennikarzy, 27 dziennikarzy obywatelskich i 7 wspó?pracowników mediów.

Czytaj więcej

Zazwyczaj nie biorę czynnego udziału w tego typu dyskusjach...

W pierwszej chwili mia? by? to tylko post na zamkni?t? grup? Dziewuchy Dziewuchom. Po d?u?szym namy?le stwierdzi?am, ?e temat jest dla mnie naprawd? wa?ny i ?e chc? si? swoimi przemy?leniami podzieli? publicznie. Zazwyczaj nie bior? czynnego udzia?u w tego typu dyskusjach, bo nie czuj? si? odpowiednio kompetentna do przekonywania innych (zw?aszcza tych stawiaj?cych opór) do swoich racji. Ale czytaj?c od d?u?szego czasu posty na tej grupie i na innych stronach poruszaj?cych temat aborcji, seksu, przemocy seksualnej itp, skumulowa?a si? u mnie du?a potrzeba poruszenia tematu, który tutaj obecnie lekko przycich?. [Tekst pierwotnie opublikowany by? na ?amach zamkni?tej grupy Dziewuchy Dziewuchom i do niej si? tutaj odnosi - przyp. red.]

Mam na my?li temat edukacji seksualnej.

Czytaj więcej

Problem zaczyna się od języka

Znane jest powiedzenie Wittgensteina „Granice mojego j?zyka oznaczaj? granice mojego ?wiata”. Mo?emy zatem pos?ugiwa? si? „ j?zykiem moralnego obowi?zku, albo j?zykiem u?yteczno?ci, albo j?zykiem praw moralnych, albo te? j?zykiem cnoty. Wybór j?zyka, a wi?c de facto wybór teorii moralnej, determinuje nie tylko sposób sformu?owania problemu, ale tak?e proponowane rozwi?zanie” [1].

Czytaj więcej

Dzień dobry, jak tam samopoczucie?

Pracownicy mediów – jak si? czujecie? Patrz?c na to, jak masowo kopiujecie materia?y promocyjne czy informacyjne do portali internetowych, nawet bez ich czytania, mam do was pytanie, czy nie m?czy was zbytnio ja?owo?? sytuacji, w jakiej si? znale?li?cie? ?le op?acani, ?le traktowani i zapewne zawodowo niespe?nieni... Czy jeszcze potraficie wyj?? poza schemat swojej codziennej pracy?

Czytaj więcej

Koronkowa rewolucja

Kobiety bite, molestowane i gwa?cone – wzywam was. Kobiety zastraszone, uciskane – wzywam was. Kobiety wi?zione ekonomicznie i nadu?ywane seksualnie, ofiary przest?pstw – wzywam was. Rozumiem, ?e mo?ecie si? ba?, ale wzywam was do podniesienia g?owy.

Czytaj więcej

Nie będzie kolejnego gwałtu

Obym si? nie myli?a. Ale my?l? nad tym i my?l? i dochodz? wci?? do tego samego wniosku: nasza "klasa" polityczna i hierarchia Ko?cio?a katolickiego (KK) to jednak albo g?upi ludzie, albo arogancja w?adzy ca?kowicie przy?mi?a im umys?y.

To b?dzie d?ugi wywód, niestety. Najpierw troch? t?a, ?eby przej?? do uzasadnienia powy?szego wniosku. 

Czytaj więcej