Niebieska linia blondynek

Dlaczego to blondynki wywo?uj? polityków 8 marca o 15.00 pod Rotund? w Warszawie? Przede wszystkim dlatego, ?e do?? ju? postulatów i ??da? kierowanych do w?adz. Zanim nast?pi? kolejne, czas na odpowiedzi dlaczego w?adza post?puje tak, a nie inaczej. Blondynki lubi? jasno??. W drugiej kolejno?ci – to w?a?nie blondynki zadaj? w ko?cu te kluczowe pytania „dlaczego?”, „czemu to s?u?y?”, „jakie s? wymierne korzy?ci?”. Dlaczego blondynki? Bo s? synonimem kobiet w ogóle. Nie ?ud?cie si?, ?e dowcipy o blondynkach s? skierowane „tylko” wobec jakiej? „kolorystycznej” grupy. Przecie? blondynkami mo?emy by? poprzez farbowanie w?osów czy przez u?ycie peruki. I by?o tak zawsze. Czy m??czy?ni naprawd? wol? blondynki? Nawet te z odrostami? Czy kolor w?osów b?d? skóry to jest najwa?niejsza kwalifikacja warto?ci cz?owieka? Czy po??danie seksualne jest t? kwalifikacj??

Demonstracja pod Rotund? w Warszawie, w samym centrum najwi?kszego miasta w Polsce, organizowana g?ównie przez blondynki, ma swój g?ówny temat: systemow? przemoc pa?stwa wobec polskich obywateli, a zw?aszcza kobiet. Tak w?a?nie sytuacj? oceni?y blondynki. Ta przemoc ma wymiar wszechstronny: prawny, finansowy, werbalny, mentalny, „edukacyjny”. Usi?uje si? utwierdzi? w spo?ecze?stwie przekonanie, ?e lekcewa?enie zdania kobiet (ponad 50% populacji) jest OK, ?e bagatelizowanie problemów, z którymi mierz? si? na co dzie? jest OK, ?e tolerowanie agresywnego j?zyka wobec tysi?cy, a de facto milionów kobiet jest OK. ?e odmawianie prawa do dzieci?stwa zgwa?conym 12- czy 13-latkom jest OK, bo maj? ju? menstruacj? i musz? mie? „doros?e” obowi?zki inkubatorów. Przemoc wobec nich nie ma znaczenia. Gdyby chcie? by? z?o?liwym, mo?na by powiedzie?, ?e s? ju? urodzone, a w ko?cu wybitn? trosk? pa?stwa s? otoczone jedynie te nieurodzone.

Nie rozumiem, zwyczajnie nie rozumiem, jak mo?na by? osob? tak wytrawion? z empatii, ze wspó?czucia i rozumienia, ?eby g?osi? publicznie, ?e „wystarczy nie stosowa?” Konwencji antyprzemocowej, ?eby by?o OK.  Na dodatek g?osi? to jako nominalnie najwa?niejsza osoba w pa?stwie. Jak trzeba by? osob? wytrawion? z empatii ?eby deklarowa? poparcie, zaufanie do takiego kogo?.

Nie rozumiem, jak mo?na jednym ruchem zlikwidowa? standardy opieki oko?oporodowej, które by?y wypracowywane latami! Latami pos?owie obecnej opozycji rozwa?ali czy kobiecie nale?y si? w trakcie porodu szklanka wody i czy mo?e wybra? pozycj? porodu. Tak! Takich szczegó?ów dotycz? obecnie obowi?zuj?ce prawnie standardy, bo w Polsce to nie jest co? oczywistego.

Te standardy w?a?nie maj? by? zlikwidowane, a nowe b?dzie ustanawia? pan Chazan. Ten, który skaza? na niewyobra?alne jemu, ani nikomu, cierpienie rodziców i potwornie zdeformowanej istoty. Nie jestem w stanie nazwa? go lekarzem, który ma za podstawowe przykazanie „nie szkodzi?”. Teraz za to cierpienie rodzice dostaliby 4000 z?otych, istota umar?aby w m?czarniach bez wzgl?du na cen?. Istota nie rozpozna „lekarza” na s?dzie ostatecznym, ?e da? jej „dar ?ycia”. Czy naprawd? ustawowym handlem mo?na zdoby? Królestwo niebieskie?

Ale wró?my do g?ównego tematu demonstracji. Przemoc, systemowa przemoc pa?stwa.

Na pocz?tek nale?y powiedzie?, ?e w Polsce, w efekcie przemocy domowej umiera ponad 500 kobiet rocznie. Czyli wi?cej ni? jedna dziennie. Nie zawsze s? zaciukane przez partnera. Czasem umieraj? w wyniku obra?e?, czasem w wyniku zaniedbanych chorób, czasem, bo same si? zabi?y z niemocy – pope?ni?y samobójstwo, bez wzgl?du na w?asne dzieci. Osobista trauma by?a bardziej nie do zniesienia, ni? troska o przysz?o?? dzieci.

No có?… kobieta jest cz?owiekiem… Osobnym, indywidualnym, potrzebuj?cym i daj?cym, maj?cym swoje plany i prawo wyboru swojego ?ycia, a w ko?cu swoj? godno??.

Wy??cznie z przyczyn biologicznych to w?a?nie kobieta jest bardziej obci??ona odpowiedzialno?ci? gatunkow? w przyrodzie. Ale ta biologia ma swoje niuanse. I one s? udowodnione naukowo, a nie ?wiatopogl?dowo. Z powodu tej odpowiedzialno?ci kobieta jest bardziej nara?ona na wszelkie ograniczenia jej praw. Gdy wyst?puje przeciwko tym ograniczeniom jest bezkarnie nazywana "feminazistk?". Nikt nie proponuje golenia g?ów nawet znienawidzonych panów polityków. Nikt nie zastanowi si? nad tym, dlaczego g?ówne, najbardziej wulgarne okre?lenia osób odnosz? si? do ich matek. "Skurwysyn", "sukinsyn" nie okre?la ojca, a jedynie t? sk?din?d ?wi?t? matk?. 

W poczuciu odpowiedzialno?ci kobiety ?atwiej ulegaj? szykanom i dyskryminacji. Bo maj? w sobie wyobra?ni? i zakodowany strach wobec spo?ecznych wyklucze?. Co znaczy "spo?ecznych"? To oznacza rodzin?, s?siadów, znajomych w pracy, w okolicy, w ?rodowisku. To dotyczy wszystkich, tych z du?ych miast i ma?ych wsi. Bez ró?nicy. W tym jeste?my równe.

Zatem jeste?my równe w sprzeciwie wobec obra?ania nas w mediach, wobec brukania naszego cz?owiecze?stwa przez polityków i pracowników mediów, wobec lekcewa?enia i  bagatelizowania naszej inteligencji, wiedzy, wyobra?ni i wspó?czucia. Jeste?my równe wobec przemocy werbalnej, czyli wyzwiskom w gazetach, w telewizji, w radiu, w sklepie, w pracy, w domu. Jeste?my równe wobec przemocy finansowej, zarówno w kwestii pracy niewolniczej, braku alimentów czy ni?szych p?ac, ni? m??czy?ni za t? sam? prac?. Równe przede wszystkim wobec przemocy prawnej i spo?ecznej. Szefowa rz?du jest równie lekcewa?ona, jak uzale?niona od narkotyków dziewczyna mieszkaj?ca w altanie ogródka dzia?kowego. I ?eby nie by?o… ani jedno ani drugie nie jest definicj? dna. Cho? dziewcz? z ogródka ma wi?ksze szanse na wydobycie si? na powierzchni?.

8 marca 2017 r. o godz. 15.00, pod Rotund? w Warszawie zamanifestujemy swoje pytania. A w ko?cu rozci?gniemy Niebiesk? lini?, lini? na co dzie? pomagaj?c? w przemocy, lini? pomi?dzy naszymi politycznymi pytaniami (ka?da walka o prawa jest polityczna), a zgromadzeniem tysi?cy ludzi na placu Konstytucji. Tak w?a?nie – Konstytucji.

PS. Nasza symboliczna NIEBIESKA LINIA – to 500 metrów niebieskiego materia?u. Potrzeba minimum 250 osób do jej niesienia, do jej wniesienia na g?ówn? demonstracj? o 17.00 na pl. Konstytucji. WSZYSCY JESTE?MY NIEBIESK? LINI?!

Ewa Borgu?ska,
1 marca 2017 r.

?ród?o: https://www.facebook.com/notes/ewa-borgu%C5%84ska/niebieska-linia-blondynek/1215990871811932

 Brendan Smith Authentic Jersey