Artykuł 57, czyli kilka słów o umieraniu

Ustawa Prawo o zgromadzeniach pozwala ka?demu obywatelowi wyrazi? swoje niezadowolenie, swój odr?bny g?os i krytyk? wobec dowolnie wybranej sprawy spo?ecznej lub politycznej. Ustawa ta wynika wprost z polskiej Konstytucji, która jasno okre?la ten przywilej obywatelski w artykule 57 – „Ka?demu zapewnia si? wolno?? organizowania pokojowych zgromadze? i uczestniczenia w nich” i dalej „Ograniczenie tej wolno?ci MO?E okre?la? ustawa” [podkre?lenie w?asne]. I w?a?nie to si? aktualnie dzieje – dochodzi do ograniczenia tej wolno?ci.

Oczywi?cie próby kontrolowania pikiet, demonstracji czy manifestacji ju? si? odbywa?y wcze?niej – z lepszym i gorszym skutkiem. Ostatnio w 2014 roku Trybuna? Konstytucyjny uzna? wiele przepisów z ustawy z 2012 roku zg?oszonej przez ówczesnego Prezydenta RP Bronis?awa Komorowskiego za niekonstytucyjne. W?ród nich by? m.in. zapis o tym, ?e aby zgromadzenie mog?o si? odby? musi uczestniczy? w nim przynajmniej 15 osób czy zapis stwierdzaj?cy, ?e w jednym miejscu nie mo?e odbywa? si? wiele manifestacji. Wobec tych punktów mocno protestowa?y ?rodowiska prawicowe, nazywaj?c te zmiany zwyk?ym bublem. Teraz wprowadzane s? podobne lub takie same ograniczenia, a jednak sytuacja wygl?da nieco inaczej...

Proces nowelizacji Prawa o zgromadzeniach nie trafi? na czo?ówki wszystkich ogólnopolskich gazet. Odbieranie lub ograniczanie jednej z podstaw wolno?ci obywatelskiej nie wywo?uje du?ego protestu spo?ecze?stwa, ani nawet specjalnego zainteresowania w?ród samych polityków (w tym opozycji). Dowody? Pierwsze czytanie projektu nowelizacji 29 listopada 2016 r. odbywa si? przy niemal pustej sali sejmowej (16 pos?ów), a pierwsza demonstracja w obronie obywatelskich praw (?wiat?a awaryjne) – tego samego dnia przed Sejmem – gromadzi ok. 100 osób. 

Co to oznacza? To, ?e demokracja w Polsce umiera po cichu.

Wolno?? zgromadze? jest ?ci?le zwi?zana z wolno?ci? s?owa. A wi?c chodzi tutaj nie tylko o wolno?? wyra?ania w?asnej opinii, ale tak?e o wolno?? dost?pu do opinii innych. O wolno?? dost?pu do informacji, o wolno?? prasy, o mo?liwo?? korzystania z niezale?nych informacji. Niestety cz?sto nie zastanawiamy si? nad tymi powi?zaniami. Ale, je?li zabraknie wolno?ci s?owa – zrozumiemy, na co si? zgodzili?my przez zaniechanie protestu, i co tak naprawd? utracili?my. 

WILK,
30 listopada 2016 r.

?ród?o: https://www.facebook.com/notes/wilk/artyku%C5%82-57-czyli-kilka-s%C5%82%C3%B3w-o-umieraniu/1178252432265065

 Jared Cook Authentic Jersey