Ja idę, a ty nie. Ja się nie będę wstydzić, a ty tak

Nie jest istotne czy protest przeciwko próbie ?amania prawa jest ma?y czy du?y. Nie jest istotne czy na demonstracj? przyjdzie 100 osób czy 250 tysi?cy, cho? oczywi?cie zgromadzenia masowe maj? o wiele wi?ksz? si?? przebicia. Wa?nym jest natomiast to, czy okre?lony akt sprzeciwu zostaje zauwa?ony i czy zdobywa akceptacj? w?ród ludzi. Historia zna wiele takich „ma?ych” aktów obywatelskich, które nie tylko wywo?a?y dyskusj? spo?eczn? ale i doprowadzi?y do rozpocz?cia procesu zmian.

Tank Man, anonimowy m??czyzna w bia?ej koszuli, który 5 czerwca 1989 roku, dzie? po st?umieniu protestów na peki?skim placu Niebia?skiego Spokoju (Tiananmen) stan?? przeciwko kolumnie czo?gów, sta? si? symbolem oporu wobec komunistycznych w?adz Chin. Do tej pory nie wiadomo czy prze?y?, ale ów brak oficjalnej informacji o jego losie jest do tej pory bardzo znamienny…

W maju 2016 roku w Borlange w Szwecji Tess Asplund samotnie sprzeciwi?a si? marszowi 300 neonazistów. Jej zdj?cie z podniesion? r?k? do góry i zaci?ni?t? pi??ci? obieg?o ca?y ?wiat i wywo?a?o dyskusj? o odradzaj?cych si? ruchach nazistowskich. Podczas swojego protestu czarnoskóra aktywistka nie powiedzia?a ani s?owa, a mimo to przez wielu Szwedów jej akcja zosta?a okrzykni?ta symbolicznym momentem w historii ich kraju. 

A dramatyczny akt samospalenia Ryszarda Siwca na znak protestu przeciwko komunistycznemu totalitaryzmowi?  Zosta? us?yszany, niestety, dopiero po wielu latach – ale sta? si? wydarzeniem, które przesz?o do historii Polski. Szkoda jedynie, ?e potrzeba by?o do tego po?wi?cenia w?asnego ?ycia.

Dzi? te? odbywaj? si? te ma?e – wielkie – protesty. Wspomnijmy sobie tylko te ostatnie, jak g?odówka wspó?za?o?yciela Komitetu Obrony Demokracji Andrzeja Miszka i Dagmary Ko?cz (KOD PP), akcje organizowane przez Obywateli Solidarnych w Akcji (dawniej KODE), czy te? rozmaite ma?e manifestacje organizowane w ró?nych miastach w obronie praw kobiet. Czy przejd? do historii? Czy te? izolacja mediów wobec nich zabije je na zawsze?

Jedno jest pewne – ka?dy protest wobec ?amania prawa, a szczególnie protest wobec ?amania praw cz?owieka, jest jednym z najwi?kszych aktów odwagi, jakiego mo?emy si? podj??. Czy jeste?my na to gotowi? Czy znajdziemy w sobie si??, by od?o?y? codzienne sprawy i zrobi? co? istotnego? Co?, co mo?e realnie wp?yn?? na nasz? rzeczywisto??? Przecie? tak naprawd? prawo stanowi? pojedynczy ludzie, a nie partie. Politycy, których wybierali?my w wyborach, maj? serca, i ka?dy z nich – je?li tylko b?dzie chcia? i uzna to za stosowne – mo?e wy?ama? si? z dyscypliny partyjnej. Od ka?dego z nich z osobna zale?y, czy przed?o?y interes innych ponad swoim w?asnym.
To samo zadanie stoi przed nami – przed?o?y? interes innych nad w?asne sprawy. Mo?emy na godzin? czy pi?? zrezygnowa? z ?ycia prywatnego, z pracy, z obowi?zków i zrobi? co? dla tych, którzy zaprotestowa? nie mog?. Mo?emy. Ale czy b?dziemy chcie? i uznamy to za stosowne? Decyzja nale?y do ka?dego z nas.

Ja sprzeciwiam si? ?amaniu praw cz?owieka. Oczekuj? od mediów kreowania dyskusji publicznej o prawach reprodukcyjnych kobiet, o potrzebie powszechnej, rzetelnej edukacji seksualnej i dost?pie do ?rodków antykoncepcyjnych oraz o zagro?eniu ?ycia i zdrowia kobiet, jakie niesie ze sob? projekt ustawy „Stop aborcji”. Oczekuj? od polityków odrzucenia projektu tej ustawy, która  ska?e kobiety na ogromne cierpienie i doprowadzi do wielu dramatów.

Czekam na to, by kobiety przysz?y pod Sejm w obronie swoich praw. Czekam na to, by m??czy?ni stawili si? razem z nimi w ich obronie. A pierwsze czytanie projektu ustawy „Stop aborcji” zaplanowane zosta?o ju? na 22 wrze?nia 2016 r. Protest pod Sejmem odb?dzie si? tego samego dnia w godz. 16.30-21.30.

Za t? demonstracj? nie stoi wielka logistyka, wielkie pieni?dze czy jakie? lobby. Ona jest organizowana bez wi?kszego rozg?osu ze zwyk?ej troski o kobiety. I zapewne to b?dzie ma?y protest. Ale odb?dzie, bo ja id?. Mog? by? tam nawet sama. Ja przyjd?. W obronie swoich praw i w obronie praw innych kobiet. Przyjd?, bo nie mog? patrze? z poziomu kanapy, jak kolejny raz odbywa si? ten polityczny handel. Przyjd?, bo wierz? w to, ?e ka?dy z nas mo?e wp?ywa? na otaczaj?c? go rzeczywisto??. „Jeden cz?owiek – jedna zmiana” – to jest moje has?o, którego si? trzymam i ju? nie raz uda?o mi si? je udowodni? w praktyce, w kilku dziedzinach.

Czy w sprawach praw cz?owieka warto protestowa?? Zawsze warto. A najlepiej jest protestowa? tam, gdzie stanowi si? prawo. Czyli pod Sejmem. Ja id?. Ty nie. Masz na pewno mnóstwo wa?nych prywatnych i zawodowych spraw oraz wiarygodnych wymówek, by si? nie przejmowa? prawami kobiet. Prawda?  

WILK,
20 wrzesie? 2016 r.

?ród?o: https://www.facebook.com/notes/wilk/ja-id%C4%99-a-ty-nie-ja-si%C4%99-nie-b%C4%99d%C4%99-wstydzi%C4%87-a-ty-tak/1112620848828224

 Babe Ruth Jersey