Przebudzona rewolucja?

By?am dzi? na ?wietnej konferencji, jak zwykle zbyt krótkiej ?eby rozwin?? dyskusj?. Tytu? konferencji "Europejskie standardy realizacji praw reprodukcyjnych i seksualnych kobiet. Dwadzie?cia pi?? lat obecno?ci Polski w Radzie Europy". Podtytu? "Czarny Protest i Strajk Kobiet - przebudzona rewolucja".

I w?a?nie z t? rewolucj? mam problem. Nie czyta?am "Prze?nionej rewolucji. ?wiczenia z logiki historycznej" Andrzeja Ledera. ?a?uj?. Nadrobi?. Zatem co wik?a si? w moim prostym, nieu?wiadomionym mózgu? ?eby by?a przebudzona rewolucja, musi by? u?piona rewolucja, czyli w ogóle musia?a by?. Mo?e ona jest prze?niona, ale z pewno?ci? nie jest na miar? rewolucji np. francuskiej.

Pod??? za Paw?em Kasprzakiem z Obywateli RP, ?e Polska niczego nie wywalczy?a r?kami spo?ecze?stwa. Nie zburzy?a "Bastylii". By?y bunty zwane powstaniami, tyle ?e przeciw obcym. Ale, w uproszczeniu, niepodleg?o?? da?o nam wojsko Pi?sudskiego, drug? wolno?? da? Okr?g?y stó?. Niczego nie osi?gn?li?my w?asn? wol? i r?kami... Wszystko zosta?o nam poniek?d dane lub nadane. Pan profesor Zbigniew Szawarski powiedzia? dzi?, ?e dla niego "bunt" to dzia?anie ludzi przegranych. Bo nawet je?li bunt jest w wi?zieniu s?u?y tylko poprawie warunków wi?zienia (to moja interpretacja).  Czy by?a w Polsce rewolucja? Bardziej biegli w historii mog? zapewne przytacza? szereg przyk?adów, a ja na ka?dy odpowiem, ?e by?a pozorna, powierzchowna. Nawet rewolucja Solidarno?ci dotyczy?a tylko po?owy spo?ecze?stwa, mimo, ?e dokona?a si? determinacj? i r?koma kobiet, czyli tej drugiej po?owy, tej "gorszego sortu". Solidarno?? od samego pocz?tku, bardzo zwi?zana z Ko?cio?em Katolickim, by?a przeciwna prawom cz?owieka dla kobiet. To uzyska?o swoje potwierdzenie w 1992 roku, gdy zmielili 1,7 mln podpisów pod ??daniem referendum w sprawie karalno?ci aborcji. Jedynym efektem tych podpisów by? "kompromis" na który Ko?ció? Katolicki poszed? z solidarno?ciowym rz?dem, ale nie ze spo?ecze?stwem...

To by?o do prze?kni?cia wtedy, ale plan by? wieloletni i w?a?nie si? dope?nia... Jak mówi mój przyjaciel, która nie znosi mówi? o niej "przyjació?ka", w Polsce nie by?o nawet rewolucji seksualnej. Bo nie mo?emy myli? ideologii komunistycznej "kobiety na traktory" i fasadowej akceptacji praw reprodukcyjnych z realn? rewolucj? mentaln?, zw?aszcza, ?e przyczyna tej akceptacji by?a czysto materialna: zbyt wiele kobiet umiera?o w wyniku nielegalnej aborcji.

Ale... jest powód do rewolucji, a prawo do legalnej aborcji jest tylko jego niewielkim elementem, za to niestety najbardziej medialnym. Tym powodem jest SYSTEMOWE DZIA?ANIE PROPRZEMOCOWE pa?stwa polskiego wobec wi?kszej cz??ci jego narodu.

Przyjrzyjmy si?:

1. Nieprzyznanie dotacji rz?dowych dla Centrum Praw Kobiet, Stowarzyszenia BABA, Fundacji Dzieci Niczyje (obecnie Dajemy Dzieciom Si??), zajmuj?cych si? pomoc? dla ofiar przemocy, przede wszystkim domowej.

2. To co si? dzieje obecnie czyli pa?stwowe ograniczenie pomocy ofiarom przemocy do jednego o?rodka w województwie i likwidacja mobilnych punktów pomocowych. To jest de facto pozbawienie wsparcia tysi?cy przede wszystkim kobiet i dzieci z ma?ych miejscowo?ci i wsi. Nie wystarczy zadzwoni? po pomoc, trzeba pojecha?, nierzadko ponad 100 km. 

3. O?wiadczenie na forum mi?dzynarodowym, ?e Polska nie planuje wprowadzenia procedury separowania kata od ofiary. Zatem kobieta z dzie?mi albo b?dzie zmuszona pozosta? pod jednym dachem z oprawc?, albo wyprowadzi? si? do przepe?nionych domów samotnej matki, b?d? gdziekolwiek.

4. Ur?gaj?ce ludzkiej godno?ci procedury policyjne i s?dowe w przypadku ofiar gwa?tów. Rozumiemy, ?e procedury s? konieczne, ?e wyst?puj? przypadki fa?szywych oskar?e?, ale to jest margines, ?atwy do wy?apania w pracy operacyjnej. Ponad 80% gwa?tów nie jest zg?aszanych na policj?. Z powodu ostracyzmu spo?ecznego, z powodu braku poszanowania prywatno?ci przez w?adze pa?stwowe, z powodu pod?ego traktowania ofiar przez policj? i s?dy.

5. "Klauzula sumienia" - to jest dla mnie osobi?cie niezwykle trudna sprawa. Walcz? o istnienie i niezale?no?? Trybuna?u Konstytucyjnego, ale nie umiem zrozumie? tego wyroku sprzed roku. Nie umiem zrozumie? na bazie prawa. Bo mog? zrozumie? w sytuacji gdy prezes odbiera medal watyka?ski. Trybuna? jest niekwestionowanym, konstytucyjnym organem pa?stwa prawa i jako taki powinien zachowa? swoj? niezale?no?? polityczn? i ?wiatopogl?dow?. Powinien w swoich wyrokach opiera? si? wy??cznie na dog??bnej analizie prawa, a przede wszystkim na jego duchu s?u??cym wszystkim obywatelom. "Klauzula sumienia" jest podstawow? spraw? do za?atwienia. Nikt kto pracuje w publicznych jednostkach, o?rodkach, zespo?ach ochrony zdrowia nie ma prawa zas?ania? si? w?asnym sumieniem je?li jest wynagradzany z publicznych pieni?dzy. Tak?e ateistów i obywateli innej wiary.

6.  Mam wiele relacji od znajomych rodz?cych dzieci. Pa?stwowa opieka oko?oporodowa to w wi?kszo?ci przypadków jest ponury ?art. Nie wiadomo czy p?aka? czy robi? awantury. Jak wiadomo kobieta, a nawet jej m?? w takiej sytuacji nie ma si?y robi? awantury tylko zmniejszy? cierpienie, zadba? o to by wszystko odby?o si? bez komplikacji medycznych. Godno?? czyjakolwiek schodzi na plan dalszy. Byle prze?y?... 

7.  9 mld PLN, bardziej s?ownie: DZIEWI?? MILIARDÓW z?otych - tyle wynosi d?ug alimentacyjny na dzieci. Ile "zaoszcz?dzi?" Skarb Pa?stwa na Caracalach? 

8. Agresja w ?rodkach masowego przekazu - czy jakakolwiek grupa spo?eczna, zawodowa lub ?wiatopogl?dowa dozna?a kiedykolwiek tak zmasowanego ataku "publicystów" i "polityków" jak kobiety? Jeste?my "sterowane, niezaspokojone seksualnie, zdeformowane, sfrustrowane intelektualnie, niewykszta?cone intelektualnie". Nawet ?rodowiska LGTB nie doznaj? takiej nienawi?ci, bo s? jednak znacznie mniejszym procentem spo?ecze?stwa ni? kobiety. Ponad po?owa spo?ecze?stwa, w?ród której s? osoby nieheteronormatywne i niepe?nosprawne jest w publicznej debacie obra?ana i pogardzana. Ten proceder cieszy si? popularno?ci? i s?u?y do pog??biania ró?ni? spo?ecznych. 

9. Czarny Poniedzia?ek przyniós? sukces wycofania ustawy autorstwa Ordo Iuris? Tak, spektakularny i jak zwykle w takich przypadkach bywa - powierzchowny. Jednak to nie by? sukces! Rz?d wprowadza regulacje ustawowe i pozaustawowe, oraz przede wszystkim naciski pozaustawowe (gro?ba braku finansowania z NFZ), które prowadz? do tego samego co projekt Ordo Iuris. Ustawa "4000 za urodzenie byle urodzi?" jest wyrazem najwy?szej pogardy dla cz?owieka. Zarówno kobiety ci??arnej, jak m??czyzny, który przyczyni? si? do ci??y, jak i dla dziecka, które jest zmuszone wy??cznie cierpie? przez t? chwil? swojego ?ycia.  Cz?owiek ma prawo do ?ycia, lud?mi s? rodzice. Zygota, zarodek, nie s? lud?mi - mog? przekszta?ci? si? w raka, bardzo z?o?liwego raka, a nie w cz?owieka. Ustawa 4000+ jest wst?pem do zakazania aborcji z powodu powa?nej wady lub choroby p?odu. I nie chodzi tu o zespó? Downa, co k?amliwie usi?uje si? nam wmówi?. Chodzi tu o znacznie powa?niejsze wady polegaj?ce na niekompletno?ci narz?dów, na ich fizycznym poprzestawianiu, na bolesnych i nie daj?cych ?adnych nadziei deformacjach. Naprawd? mam za??czy? zdj?cia??

10. To co napisa?am w pkt 1-9 to jest przemoc pa?stwa wobec obywateli. To jest pozbawianie opieki i szansy na opiek? spo?eczn? najs?abszych z nas, to jest zastraszanie, to jest wprowadzanie metody rz?dzenia poprzez strach i upodlenie, czyli totalitaryzm.     

Czy to nie jest wystarczaj?cy powód do rewolucji? 

Pami?tajmy jedno: nikt nigdy, ?adna w?adza, nie wygra?a z kobietami. Gdy ju? przesta?y by? wyrozumia?e dla pogardy i chamstwa zawsze by?y solidarne ?eby osi?gn?? generalny cel - szacunek dla cz?owieka. Mo?emy si? ró?ni? w wielu sprawach, ale teraz jest podwa?ane nasze cz?owiecze?stwo. Nasze. Zygoty maj? mie? wi?cej praw ni? my.

Ewa Borgu?ska,
15 listopada 2016 r.

?ród?o: https://www.facebook.com/notes/ewa-borgu%C5%84ska/przebudzona-rewolucja/1108442852566735

 Miles Killebrew Womens Jersey