Definitywny koniec

Nie mog? tego znie?? bez s?owa. Nie mog? znie?? postrzegania nas, kobiet, jako idiotki, które nie umiej? czyta?, kojarzy?, wi?za?, wyci?ga? logicznych wniosków.

Nie mog? znie?? k?amliwej manipulacji zwolenników rodzenia za wszelk? cen?. Nie mog? znie?? nienawi?ci lej?cej si? z mediów od panów i pa? jedynie sprawiedliwych (nie prawych, bo prawo stanowi inaczej, póki co), którzy na dodatek mieni? si? demokratami.

500+ to zap?ata za stosunek, którego efektem jest ci??a i dziecko, przynajmniej drugie. 4000 bez +, to zap?ata za stosunek, którego efektem jest cierpienie, oby tragicznie zdeformowany p?ód sta? si? ?ywo urodzonym dzieckiem. Niech ma mózg na stopie, albo w ogóle nie ma, byle prze?y? poród, wtedy matka dostanie 4 tysi?ce.  Nie umiem tego skomentowa?, nie umiem odnie?? si? do barbarzy?stwa, do tortur, fizycznych i psychicznych, a w ko?cu te? ekonomicznych.
Jak w ogóle jakiemu? cz?owiekowi (!) mog? roi? si? takie projekty?  Jakim trzeba by? cz?owiekiem, ?eby za kas? skazywa? kobiet? i jej partnera na prowadzenie ci??y, która z góry, z wiedzy medycznej, skazana jest na niepowodzenie? Jakim trzeba by? cz?owiekiem, ?eby skazywa? tragicznie zdeformowane p?ody do rozwijania si? w istoty ludzkie czuj?ce ból, który b?dzie g?ównym doznaniem ich krótkiego jestestwa?

Protest kobiet trwa i b?dzie trwa? dopóki nie oddacie nam naszych praw. I przypomnijcie sobie, ?e je?li ju? kobiety upomina?y si? o swoje prawa to nigdy w historii ?wiata nie przegra?y. Trwa?o to d?u?ej lub krócej, ale zawsze wygrywa?y. Uprzedzamy wszystkich polityków wszelkich opcji politycznych, bo wszyscy dotychczas mieli?cie nas za mi?so armatnie, to si? definitywnie sko?czy?o - teraz musicie zas?u?y? na nasz g?os!

Ewa Borgu?ska,
3 listopada 2016 r.

?ród?o: https://www.facebook.com/notes/ewa-borgu%C5%84ska/definitywny-koniec/1095107433900277

 Vontae Davis Authentic Jersey