Grzebanie zmarłych pod murami cmentarzy znów wróci do łask

Co si? wydarzy po wprowadzeniu w Polsce ca?kowitego zakazu aborcji? Kobiety b?d? si? stara?y unikn?? wi?zienia za wszelk? cen?. Ale i tak w wi?kszo?ci podejm? wszystkie próby, by nie kontynuowa? niechcianej ci??y (ca?kowity zakaz aborcji nie zwi?ksza liczby urodze?, lecz poszerza liczb? zabiegów nielegalnych).

Te zamo?niejsze zaryzykuj? skorzystanie z us?ug podziemia aborcyjnego. A te biedniejsze spróbuj? „domowych” sposobów – w wyniku komplikacji stan? si? bezp?odne, ich cia?a zostan? nieodwracalnie uszkodzone, b?d? dostawa? krwotoków, zaka?e?, z jakimi nie zg?osz? si? do lekarzy, by nie ponie?? kary wi?zienia. B?d? cierpia?y i b?d? umiera?y w m?czarniach. No i samobójstwa – mo?emy si? ich spodziewa?. Bez listów po?egnalnych, bez wyt?umacze?. Za to, gdy sekcja zw?ok wyka?e, ?e odbieraj?ce sobie ?ycie by?y w ci??y, ich rodziny mierzy? si? b?d? nie tylko z ?a?ob? ale i z problemami pochówku zmar?ej. Grzebanie zmar?ych pod murami cmentarzy znów wróci do ?ask.

Fanatyzm polityczny i religijny mo?e doprowadzi? do jeszcze gorszych zjawisk. Wci?? podgrzewany i karmiony s?owami liderów obudzi nienawi?? i sadyzm w ludziach nie analizuj?cych sytuacji, nie maj?cych poj?cia o prawach cz?owieka, jakie nale?? si? ka?demu, a nie tylko tym, którzy my?l? podobnie. Silny fundamentalizm sprawi, ?e dojdzie do kolejnych aktów przemocy. I to zarówno autoagresji ze strony samych kobiet, jak i do ataków na kobiety ze strony m??czyzn (lub innych kobiet). Ci??arne, które nie wyobra?aj? sobie urodzenia i wychowywania dziecka z kazirodztwa czy gwa?tu, b?d? pi?y wybielacz i p?uka?y si? octem w nadziei, ?e wywo?aj? poronienie (licz?c na to, ?e zostanie uznane za samoistne lub, ?e nikt si? nie dowie), a fanatycy nie powstrzymaj? si? przed oblewaniem kwasem tych, które ci??? usun??y. Tak „ku przestrodze”. Okaleczone b?d? milcze?, tak samo, jak obecnie milcz? bite i gwa?cone. Takiej Polski chcemy?

Je?li nie, to wobec nawet najgorszego wyobra?enia przysz?o?ci nie wolno czu? niemocy. Trzeba znale?? w sobie si?? do dzia?ania. Nie mamy prawa my?le?, ?e gdy jaka? sprawa bezpo?rednio nas nie dotyczy, nale?y zostawi? j? do za?atwienia innym. Naszym moralnym obowi?zkiem jest zapobiega? cierpieniu i pomaga? tym, którzy cierpi?. Mie? wyobra?ni? i empati?. Zdawa? sprawdziany z cz?owiecze?stwa. Dlatego ka?de podejmowanie próby si? liczy. Ka?dy tekst i zdj?cie, ka?da rozmowa, ka?dy wpis w Internecie, ka?dy akt protestu.

18 wrze?nia 2016 r. za pi?? dwunasta pod Sejmem RP odb?dzie si? demonstracja w prote?cie przeciwko projektowi ustawy komitetu „Stop aborcji”. Ten projekt zakazuje usuwania ci??y bez wzgl?du na wszystko. A wi?c bez wzgl?du na okoliczno?ci zaj?cia w ci??? (np. gwa?t), na nieodwracalne uszkodzenie p?odu, na zdrowie i ?ycie kobiety. Czy takie zapisy prawne s? ludzkie? Sprawiedliwe? Uczciwe?

„Ani kroku dalej!” organizowana jest przez koalicj? organizacji kobiecych, organizacji pozarz?dowych, formalne i nieformalne ruchy spo?eczne, partie, inicjatywy. To wa?ne, ?e dochodzi do takiej mobilizacji. Ale wielu z nas nie jest zaanga?owanych w ?ycie spo?eczne, a w?a?nie od tych osób, od naszej liczby protestuj?cych, najbardziej zale?y to, czy b?dziemy bezsilnymi ?wiadkami kolejnego kroku do XIX wieku. Je?li nacisk nie b?dzie dostatecznie silny to wkrótce b?dziemy si? wstydzi? tego, ?e ?yjemy w centrum Europy, gdzie prawa reprodukcyjne, prawo do samostanowienia, prawo do wolno?ci i godno?ci przesta?y istnie?. B?dziemy si? wstydzi?, ?e ?yjemy w Polsce, gdzie podstawowe prawa cz?owieka zosta?y podeptane i ci?ni?te do rynsztoka. W strachu b?dziemy si? wstydzi? siebie samych.

WILK, 12.09.2016

© WILK, Protestkobiet.pl 2016
?ród?o: www.facebook.com/notes/wilk/grzebanie-zmar%C5%82ych-pod-murami-cmentarzy-zn%C3%B3w-wr%C3%B3ci-do-%C5%82ask/1106753332748309

 Indiana Pacers Womens Jersey