Za kilka dni

Ju? za kilka dni do Sejmu zostan? z?o?one podpisy popieraj?ce projekt ustawy ca?kowicie zakazuj?cej przerywania ci??y. Nie wiadomo czy wszyscy jej zwolennicy zdaj? sobie spraw? z tego co popieraj?, bo projekt, m.in. poprzez swoj? restrykcyjno??, wykracza znacznie poza zwyk?y zakaz wykonywania konkretnej czynno?ci medycznej.  Odbiera kobietom prawo do zdrowia, w zasadzie pozbawiaj?c mo?liwo?ci wykonania istotnych dla tego zdrowia i ?ycia bada?, a kobietom i m??czyznom prawo do informacji. Uznaje wr?cz, ?e  to by?yby zb?dne zapisy skoro bez wzgl?du na wszystko ci??y przerwa? nie wolno.

Oto wyj?tek z uzasadnienia projektodawców: "3.6. Usuni?cie przepisów regulowanych ju? innymi aktami prawa Propozycja uchyla art. 2 ust. 2a dotycz?cy dost?pu do informacji i bada? prenatalnych, szczególnie wtedy, gdy istnieje podwy?szone ryzyko b?d? podejrzenie wyst?pienia wady genetycznej lub rozwojowej p?odu albo nieuleczalnej choroby zagra?aj?cej ?yciu p?odu. Ma to bezpo?redni zwi?zek z uchylanym ar. 4a ust. 1 pkt 2, co czyni wzmiankowanie o informacji i badaniach prenatalnych w tre?ci Ustawy bezprzedmiotowym. Niezale?nie od powy?szego, dost?p do bada? prenatalnych gwarantowany jest ustawodawstwem reguluj?cym dost?p do ?wiadcze? medycznych, a zamieszczenie tych norm w Ustawie stanowi?o zb?dne superfluum". 

Jakie b?d?, a nawet ju? s? - bo, mimo obowi?zywania obecnej ustawy, zdarza si? coraz wi?cej przypadków odmowy wykonania koniecznych bada?, a pacjentki i ich partnerzy s? po prostu ok?amywani - skutki ograniczenia dost?pu do bada? prenatalnych? 

* Twoje zdrowie i zdrowie dziecka mo?e by? powa?nie zagro?one. 

* Lekarze, nawet je?eli wykryj? (np. podczas USG) nieprawid?owo?ci w ci??y, mog? ukry? je przed tob?, ?eby unikn?? konieczno?ci dalszego, inwazyjnego diagnozowania i leczenia, które, w przypadku poronienia, narazi ich na dochodzenie policyjne.

* Mo?esz si? nie dowiedzie? czy twoje dziecko jest zdrowe, czy te? ma tak? wad? lub deformacj?, ?e po urodzeniu nie b?dzie mia?o szans na prze?ycie. W pó?nym stadium ci??y mo?esz nawet nie dowiedzie? si? czy ono w ogóle jeszcze ?yje.

* Mo?esz si? nie dowiedzie?, ?e chorob? albo wady p?odu mo?na wyleczy? w trakcie ci??y. Nie mo?esz liczy? na to, ?e lekarze przygotuj? w?a?ciw? opiek? medyczn? od razu w momencie porodu dla ciebie i dziecka, ?e trafisz do odpowiednio wyposa?onej placówki, a przy porodzie b?d? w?a?ciwi specjali?ci.

* Mo?esz zak?ada?, ?e lekarze nie b?d? chcieli lub mogli operowa? i leczy? p?odu czy dziecka, zanim si? jeszcze urodzi, bo w przypadku gdy w skutek leczenia nast?pi poronienie, mo?e to ich narazi? na dochodzenie policyjne. 

* Mo?esz zak?ada?, ?e lekarze nie b?d? diagnozowa? wystarczaj?co wcze?nie czy ci??a mnoga przebiega prawid?owo, nie b?d? wi?c mogli lub chcieli przeprowadza? operacji ratuj?cych ?ycie bli?niakom w trakcie ci??y, a takie nie s? rzadko?ci?. 

* Mo?esz si? nie dowiedzie? czy ci??a nie zagra?a twojemu zdrowiu lub ?yciu.

* Twoje dziecko mo?e umrze?.

* Ty mo?esz umrze?. Je?li masz dzieci - strac? matk?.

Protest kobiet, 1 lipca 2016 r.

 Nickell Robey-Coleman Jersey