Otwarte opinie

W dziale Opinie publikujemy nades?ane felietony i autorskie teksty zwi?zane z obron? praw kobiet, praw obywatelskich lub praw cz?owieka. Zapraszamy tak?e do dyskusji osoby nieprzekonane, maj?ce w?tpliwo?ci, posiadaj?ce inne zdanie. Jednak nie publikujemy tekstów niekulturalnych, nawo?uj?cych do nienawi?ci, uderzaj?cych w godno?? czy podstawowe prawa cz?owieka.

Przejd? do dzia?u: http://www.protestkobiet.pl/opinie/opinie 

 Lac Edwards Jersey