Materiały programowe

W tym miejscu prezentujemy najważniejsze materiały programowe Protestu kobiet. Pozwolą one zrozumieć, dlaczego zwykłe kobiety, niezwiązane wcześniej z żadnymi organizacjami zajmującymi się prawami kobiet, prawami człowieka czy prawami obywatelskimi, zaangażowały się w działania inicjujące zmianę.

Nasze cele

 1. Udowodnienie jak wielką siłą są kobiety poprzez organizację masowego protestu i długofalową budowę wspólnoty ludzi, dla których prawa człowieka są wartością najwyższą.
 2. Wywołanie poważnej debaty publicznej nad poszanowaniem praw obywatelskich kobiet w Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Zmiana polityki państwa wobec kobiet, respektowanie przez jego aparat i wszystkie władze ich konstytucyjnych praw obywatelskich: prawa do życia, prawa do opieki zdrowotnej, prawa do edukacji, prawa do samostanowienia, prawa do sprawiedliwego sądu, prawa do prywatności, prawa do wolności słowa i przekonań, prawa do godności i szacunku.
 4. Wdrożenie systemu edukacji, zapewniającego dostęp do wiedzy prawnej, biologicznej i medycznej w zakresie praw i obowiązków kobiet jako obywateli.
 5. Wyraźne przyczynienie się do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa i godności kobiet. Wypracowanie modelu i normy osądzania gwałtu i innych rodzajów przemocy fizycznej, psychicznej lub ekonomicznej stosowanych wobec kobiet.
 6. Zmiana mentalności Polaków w zakresie respektowania praw człowieka wobec kobiet.

Dlaczego budujemy wspólnotę?

Wsłuchajcie się w nasz głos
Protest kobiet – Koronkowa rewolucja to nie tylko konkretna akcja. Ta długofalowa inicjatywa ma doprowadzić do UZYSKANIA w praktyce pełni praw obywatelskich przez kobiety. Wszystkie kobiety.

Bronimy praw kobiet
Zapisy zawarte w projekcie ustawy całkowicie zakazującej usuwania ciąży ograniczają prawa człowieka oraz konstytucyjne prawa kobiet, m.in. prawo do życia, prawo do zdrowia, prawo do samostanowienia. Protestujemy zarówno przeciwko temu projektowi  jak i przeciwko wszelkim próbom wprowadzenia innych tego rodzaju projektów w życie.

Kobiety nie muszą cierpieć
Nie zgadzamy się na to, by prawo w jakikolwiek sposób zmuszało kobiety do poświęcania swojego zdrowia lub życia. Nie zgadzamy się na to, by kobiety musiały rodzić dzieci będące efektem gwałtu lub innego przestępstwa wbrew swojej woli. Nie zgadzamy się na to, by zgwałcone kobiety były dodatkowo upokarzane w trakcie śledztw i rozpraw sądowych. Żądamy bezwzględnej kary więzienia dla każdego gwałciciela. 

Nasze dzieci mogą być zdrowe
Protestujemy, bo domagamy się godnej i profesjonalnej opieki medycznej dla wszystkich kobiet i dziewcząt, szczególnie w zakresie przygotowania do ciąży oraz w czasie ciąży i połogu. Żądamy opieki medycznej, w tym profilaktyki pozwalającej zminimalizować możliwość urodzenia się chorego dziecka. Nie zgadzamy się na pogłębianie cierpienia kobiet i ich bliskich.

Wzywamy do działań
Domagamy się publicznej dyskusji o prawach kobiet w Polsce, a zwłaszcza przemocy wobec kobiet (w tym na temat gwałtów i ich psychologicznych konsekwencji). Wzywamy wszystkie media do pilnego zajęcia się tą problematyką, prac nad przełamywaniem tabu i odkłamywaniem rzeczywistości.

Nasze postulaty

 1. Podjęcie uchwały przez Sejm RP, że nie podejmie prac nad żadną ustawą dotyczącą życia intymnego kobiety oraz jej praw podstawowych bez szerokiej społecznie, realnej i merytorycznej debaty.
 2. Prowadzenie debaty na temat praw konstytucyjnych kobiet wyłącznie oparciu o fakty, przepisy prawa i ich realizację, a nie o dogmaty.
 3. Wykonywanie obowiązującego prawa przez publiczne placówki opieki zdrowotnej i lekarzy w nich zatrudnionych.
 4. Wprowadzenie dla adeptów specjalizacji ginekologia i położnictwo obowiązku złożenia oświadczenia o stosowaniu w swojej przyszłej pracy wyłącznie kryteriów wiedzy medycznej.
 5. Opracowanie i wdrożenie programu publicznego wsparcia psychologicznego, socjalnego i prawnego dla dziewcząt i kobiet funkcjonujących w środowisku przemocy ekonomicznej, psychicznej i fizycznej.
 6. Opracowanie i wdrożenie programu zwiększenia liczebności i dostępności ekonomicznej żłobków i przedszkoli.
 7. Wprowadzenie opieki lekarskiej dla dzieci w każdej placówce szkolnej.
 8. Opracowanie i wdrożenie programu realnej opieki państwa nad dziećmi i dorosłymi osobami niepełnosprawnymi.
 9. Zrównanie płac kobiet i mężczyzn pracujących na porównywalnych stanowiskach z porównywalnymi kompetencjami.
 10. Opracowanie i wdrożenie systemu ubezpieczeń emerytalnych w zakresie zaliczania okresu urodzenia i wychowania dziecka (do momentu osiągnięcia przez dziecko pełnoletniości) przez kobietę do jej praw emerytalnych.
 11. Wprowadzenie systemu szkoleń i egzekwowania od personelu publicznej służby zdrowia obowiązku poszanowania godności kobiety w okresie ciąży, porodu i połogu.
 12. Poprawienie ściągalności zasądzonych alimentów na dzieci oraz opracowanie i wdrożenie systemu wsparcia alimentacyjnego dla kobiet, które urodziły dziecko w wyniku gwałtu, bez konieczności przyznawania gwałcicielowi praw ojca.
 13. Wprowadzenie do doktryny prawnej i praktyki sądowniczej zasady, że ofiara gwałtu jest zawsze ofiarą, a nie prowokatorem. Za gwałt zawsze odpowiedzialny jest wyłącznie gwałciciel.

Protest kobiet