Kobieto, dziewczyno, dziewczynko

Jeste? pe?noprawn? obywatelk? Polski, której Konstytucja oraz mi?dzynarodowe przepisy o prawach cz?owieka gwarantuj? prawo do ?ycia, prawo do zdrowia, prawo do wolno?ci, do prywatno?ci, do sprawiedliwego s?du, do edukacji. Prawo zakazuje krzywdzi? ci?, zastrasza?, zniewala?, terroryzowa?. Jeszcze zakazuje. Bo niektórzy ludzie chc? znie?? te zakazy. Sk?adaj? podpisy pod projektem zaostrzonej ustawy antyaborcyjnej, gdzie jest mowa o tym, ?e po??czenie komórek rozrodczych m?skiej i ?e?skiej b?dzie mia?o wi?cej praw ni? ty. Mówi si? o tej ustawie, ?e jest antyaborcyjna. Ale to tylko cz??? prawdy. Ona jest przede wszystkim antykobieca.

W wyniku tej ustawy lekarze nie b?d? chcieli wykonywa? koniecznych dla twojego zdrowia bada?. Nie b?d? wykonywa? zabiegów ratuj?cych twoje ?ycie dopóki nie staniesz na kraw?dzi ?mierci. Inaczej, w razie wywo?ania poronienia, grozi? im b?dzie wi?zienie. Nie b?d? chcieli wykonywa? bada?, a zw?aszcza zabiegów, które mog? wyleczy? p?ód jeszcze w twoim ?onie, dzi?ki którym urodzisz zdrowe dziecko. Nie b?d?, bo w razie niepowodzenia i spowodowanie poronienia b?dzie grozi? im wi?zienie. A gdy dotknie ci? nieszcz??cie poronienia samoistnego szykuj si? na przes?uchania i dochodzenie prokuratorskie czy nast?pi?o to z winy lekarza, czy twojej (twoj? win? mo?e by? cho?by zbyt du?y wysi?ek). Zamiast wsparcia psychologicznego dostaniesz dochodzenie policyjne lub prokuratorskie.

Zatem b?dziesz ?y? ze ?wiadomo?ci?, ?e twoje dziecko mo?e umrze?, bo kto? ju? zdecydowa?, ?e zygota jest wa?niejsza od ciebie. ?e dopóki twoje ?ycie nie b?dzie zagro?one dot?d lekarz nie b?dzie interweniowa?, bo wa?niejszy jest zarodek bez szans dalszego ?ycia ni? ty. Ale czy lekarz zd??y interweniowa?, gdy nagle dostaniesz krwotoku, w ?rodku nocy, z dala od szpitala? A je?li masz ju? dzieci czy jeste? gotowa je osieroci?? Czy ktokolwiek oprócz ciebie ma prawo podj?? tak? decyzj?? Czy to jednak nie ty jeste? najwa?niejsza? Martwa nie urodzisz wi?cej dzieci, martwa nie wychowasz ju? posiadanych dzieci. To ty dajesz ?ycie i pó?niej o nie dbasz, to ty dajesz mi?o?? i trosk?, a nie ustawa.

Oczywi?cie b?dziesz mog?a temu wszystkiemu zapobiec, ale nielegalnie, p?ac?c z w?asnej kieszeni, a nie z ubezpieczenia, wysokie ceny za ka?de badanie inwazyjne (np. punkcja), za ka?dy zabieg. Je?li ci? nie sta? – mo?esz umrze?, mo?e umrze? twoje przysz?e dziecko. Ale te? mo?esz temu zapobiec ju? teraz!

Zapytaj swoich bliskich czy popieraj? pomys? takiego prawa, czy naprawd? chc? dla ciebie takiego losu. Je?li nie mo?esz zapyta?, bo np. boisz si? albo wstydzisz rozmawia? o takich sprawach, te? mo?esz zaznaczy? swój bunt, dla samej siebie. We? kawa?ek koronki, albo kawa?ek firanki, udrapuj j? ?adnie i przypnij do bluzki, zawie? koronkowy pasek na antenie samochodu czy na swoim p?ocie. Je?li mieszkasz w mie?cie zrób z firanki w?asn? flag? i wywie? za oknem. B?d? kreatywna. Namów do tego samego swoj? przyjazn? dusz?. Pami?taj, ?e nie jeste? sama. Koronek b?dzie coraz wi?cej, tak?e dzi?ki tobie, bo w?a?nie rusza Koronkowa Rewolucja, która przywróci kobietom prawa cz?owieka.

Obserwuj nas, przygl?daj si?, do??czaj do ró?nych dzia?a?, inicjuj je sama. Je?li mo?esz – przyjed? do Warszawy na Marsz godno?ci.

Koronkowa Rewolucja! Pami?taj – nie zostawimy ci? samej.

Marsz kobiet - Strajk kobiet

 Atlanta Hawks Authentic Jersey

Badania i raporty