Dlaczego wobec kobiet stosowana jest przemoc?

Wiara w naturalny porz?dek i hierarchi? w?adzy w zwi?zkach intymnych, uprzedmiotowienie kobiet, tradycja nakazuj?ca kobietom uleg?o?? i podporz?dkowanie oraz tolerancja dla stosowania przymusu i si?y fizycznej umo?liwiaj? wieloletnie stosowanie przemocy i wyja?niaj? wysok? liczb? kobiet w?ród ofiar.

W tradycyjnym systemie warto?ci w spo?ecze?stwach patriarchalnych najwa?niejszymi rolami spo?ecznymi kobiety s? role ?ony i matki. W kr?gu kultury arabskiej i muzu?ma?skiej uwa?a si?, ?e kobiety mog? spe?ni? swoje powo?anie tylko wtedy, gdy s? zam??ne (Boabaid 2002). Spo?ecze?stwa sk?adaj? odpowiedzialno?? za powodzenie ma??e?stwa na barki kobiet, przypisuj?c im win? za nieudany zwi?zek. Ta odpowiedzialno?? za losy ma??e?stwa jest wa?nym czynnikiem wp?ywaj?cym na decyzj? o milczeniu i trwaniu w krzywdz?cym zwi?zku i nieposzukiwaniu przez d?ugie lata pomocy w powo?anych do jej ?wiadczenia instytucjach (Strube/Barbour 1983, 786). W ten sposób g??boko zakorzeniony pogl?d, w my?l którego ma??e?stwo nale?y ratowa? za wszelk? cen? dla dobra rodziny, w po??czeniu ze zwyczajem, na mocy którego kobieta stygmatyzowana jest jako rozwódka, ??czy si? z tradycj?, zgodnie z któr? to kobieta jest odpowiedzialna za rozpad ma??e?stwa. Wszystkie te stereotypy umacniane s? przez przyjació?, cz?onków rodziny i pracowników instytucji socjalnych i staj? si? wa?nymi czynnikami zniech?caj?cymi kobiety do szukania pomocy i wyzwolenia si? z krzywdz?cego zwi?zku.

Do?wiadczenie pokazuje, ?e mo?na os?abi? wp?yw kulturowych czynników sprzyjaj?cych przemocy wobec kobiet. Przez zmian? tradycyjnego podej?cia do tego zjawiska i realizacj? specyficznych programów i procedur nastawionych na zmian? tradycyjnego podej?cia ofiary mog? by? skuteczniej chronione przed przemoc?, a w spo?ecze?stwie zaczyna si? kszta?towa? nowy klimat wynikaj?cy z innego sposobu my?lenia o stosunkach mi?dzy m??czyznami i kobietami w zwi?zkach intymnych.
[fragment przewodnika Centrum Praw Kobiet "Niezb?dnik pracodawcy - przemoc wobec kobiet w rodzinie"]

Pobierz:
Niezb?dnik pracodawcy - przemoc wobec kobiet w rodzinie

przedruk za zgod? wydawcy

 Duke Riley Jersey

Rodzaje przemocy

Przemoc fizyczna

Przemoc fizyczna to ka?de zachowanie, którego celem jest zadanie ofierze bólu fizycznego wbrew jej woli, uszkodzenie jej cia?a, pogorszenie jej zdrowia lub pozbawianie j? ?ycia.

Przykłady

Przemoc seksualna

Przemoc seksualna to ka?de zachowanie maj?ce na celu zmuszenie ofiary do podj?cia niechcianych zachowa? o charakterze seksualnym lub zdeprecjonowanie (obni?enie warto?ci) jej seksualno?ci.

Przykłady

Przemoc psychiczna

Przemoc psychiczna to ka?de zachowanie, którego celem jest umniejszanie poczucia w?asnej warto?ci ofiary, wzbudzanie w ofierze strachu oraz pozbawianie jej poczucia bezpiecze?stwa i kontroli nad w?asnym ?yciem.
Przykłady

Przemoc ekonomiczna

Przemoc ekonomiczna to ka?de zachowanie, którego celem jest ekonomiczne (finansowe) uzale?nienie ofiary od sprawcy. Przemoc ekonomiczna jest ?ci?le powi?zana z elementami przemocy psychicznej.
Przykłady

Badania i raporty

Zdjęcia (fot. Jakub Wronko, mod. Justyna Napiórkowska - Cisza, czyli przemilczana historia)