Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi
pod względem swej godności i swych praw.

To fragment Artykułu 1 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, jednego z najważniejszych aktów prawnych na świecie. Deklarację ogłoszono jako wspólny najwyższy cel wszystkich ludów i narodów, aby wszyscy ludzie i wszystkie organy społeczeństwa dążyły do rozwijania poszanowania tych praw i wolności.

Prawa kobiet

Prawa kobiet to system praw zapewniających kobietom i dziewczynkom pełnię praw człowieka i praw obywatela; to uprawnienia i wolności zapewniające kobietom i dziewczynkom równość z mężczyznami i chłopcami. Prawa kobiet są tożsame z prawami człowieka, stąd często nazywa się je prawami człowieka kobiet.

Równouprawnienie oraz prawa kobiet w Polsce reguluje wiele aktów prawnych, od Konstytucji, przez prawo cywilne i prawo karne, aż po międzynarodowe konwencje. Prawa człowieka kobiet gwarantuje m.in. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka - dokument uchwalony 10 grudnia 1948 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ [Deklaracja została przyjęta w Polsce 19 listopada 1996 r. - przyp. red.]. "Prawa człowieka są takie same dla wszystkich ludzi bez względu na rasę, płeć, orientację seksualną, wyznanie, pochodzenie etniczne, społeczne, narodowe czy przekonania polityczne. Prawa człowieka są niepodzielne i powszechne dla wszystkich ludzi. Są fundamentem demokracji, społeczeństwa obywatelskiego, wolności, sprawiedliwości oraz pokoju" - tak pisze o nich Amnesty International.

Czytaj więcej

Prawa reprodukcyjne

Prawa reprodukcyjne to podstawowe prawa, które zostały uznane w ustawodawstwach krajowych i międzynarodowych dokumentach praw człowieka.

Prawa reprodukcyjne te opierają się na uznaniu:

  • Fundamentalnego prawa wszystkich par i jednostek do swobodnego i odpowiedzialnego decydowania ile, kiedy i w jakich odstępach czasu chcą mieć dzieci, jak również do informacji i środków umożliwiających osiągnięcie tego celu.
  • Prawa do możliwie najlepszego zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego.
  • Prawa do podejmowania decyzji w sprawach reprodukcji w sposób wolny od dyskryminacji, przymusu i przemocy.

Program Działania Konferencji na Rzecz Ludności i Rozwoju, Kair, 1994 oraz Program Działania IV Światowej Konferencji w sprawach Kobiet, Pekin, 1995

Czytaj więcej

Zdrowie reprodukcyjne

Dzięki zdrowiu reprodukcyjnemu ludzie mogą prowadzić satysfakcjonujące i bezpieczne życie seksualne. Zdrowie reprodukcyjne i seksualne (czyli obszar zdrowia, który dotyczy rozrodczości) ma dla kobiet szczególne znaczenie. Możliwość jego ochrony oraz panowanie nad własną płodnością są warunkiem niezbędnym, aby kobiety mogły w pełni korzystać z przynależnych im praw człowieka i podstawowych wolności. Dlatego też troska o zdrowie reprodukcyjne nie powinna ograniczać się wyłącznie do poradnictwa i opieki w zakresie reprodukcji oraz chorób przenoszonych drogą płciową. Powinna uwzględniać jego pozytywny wpływ na jakość życia i stosunków osobistych.

Czytaj więcej