Nie jesteś sama. Nie jesteś winna.

Niebieska Linia

- Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"
- Poradnia mailowa
- Telefoniczne Dy?ury Prawne

Kontakt:
Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdzia?ania Przemocy w Rodzinie “Niebieska Linia"
ul. Jaktorowska 4
tel. (22) 499 37 33
fax: (22) 625 59 43
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.niebieskalinia.org

Infolinia Pogotowia "Niebieska Linia": tel. 800 12 00 02 (czynna przez ca?? dob?)
Telefoniczne Dy?ury Prawne: tel. (22) 666 28 50 (pon., godz. 17.00 - 21.00, wtorek, godz. 17.00 - 21.00); tel. 800 120 002 (?roda, godz. 18.00 – 22.00)
Poradnia mailowa: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Niebieska Linia IPZ

- Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"
- pomoc psychologiczna
- pomoc prawna
- ogólnopolska poradnia mailowa
- ogólnopolska poradnia telefoniczna
- prowadzenie o?rodka dla osób pokrzywdzonych przest?pstwem
- dzia?ania szkoleniowe i doradcze dla organizacji pa?stwowych oraz dla osób prywatnych
- organizacja ogólnopolskiego konkursu "Policjant, który mi pomóg?"
- wydawanie pisma "Niebieska Linia"

Kontakt:
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"
Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
ul. Koroty?skiego 13
02-121 Warszawa
tel. (22) 824 25 01 (sekretariat)
fax: (22) 823 96 64
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.    
www.niebieskalinia.pl

Poradnia Telefoniczna "Niebieska Linia" IPZ: tel. (22) 668 70 00 (czynna codziennie w godz. 12.00 - 18.00)
Telefon Zaufania (uzale?nienia behavioralne): tel. 801 889 880
Telefon Zaufania dla osób w kryzysie emocjonalnym: tel. 116 123
Poradnia mailowa: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
O?rodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przest?pstwem, tel. (22) 824 25 01 (telefon czynny codziennie w godz. 9.00 - 19.00)

Poradnia prawna - prawne konsultacje indywidualne odbywaj? si? w siedzibie Pogotowia. Zapisy: tel. (22) 824 25 01 (telefon czynny codziennie w godz. 9.00 - 19.00).
Porady prawne przez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Listowne porady prawne: Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” ul. Koroty?skiego 13 02?121 Warszawa

Wi?cej na temat telefonu i tematyki udzielanej pomocy: Niebieska Linia uratowana!

Centrum Praw Kobiet

- Specjalistyczny O?rodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy
- pomoc psychologiczna
- pomoc prawna
- mo?liwo?? skorzystania z us?ug osoby zaufania (w post?powaniu cywilnym) lub osoby wsparcia (w post?powaniu karnym)
- porady finansowe
- pomoc socjalna
- projekty aktywizacji zawodowej
- telefon zaufania

Kontakt:
Centrum Praw Kobiet
ul. Wilcza 60 lok. 19
00-679 Warszawa
e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. (22) 652 01 17
www.cpk.org.pl
telefon zaufania - (22) 621 35 37
telefon interwencyjny - 600 070 717

Fundacja La Strada
 
- walka z handlem lud?mi i prac? przymusow?
- doradztwo i pomoc prawna
- konsultacje psychologiczne
- telefon zaufania

Kontakt:
Fundacja La Strada
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.strada.org.pl
telefon zaufania - (22) 628 99 99

Fundacja Feminoteka

- przeciwdzia?anie przemocy wobec kobiet
- przeciwdzia?anie dyskryminacji wobec kobiet
- telefon interwencyjny

Kontakt:
Fundacja Feminoteka
ul. Mokotowska 29a
00-560 Warszawa
tel. (22) 392 94 76/77
telefon interwencyjny: 731 731 551 (czynny we wtorki, ?rody i czwartki w godzinach 13.00 - 19.00)
www.feminoteka.pl

Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny

- zrównanie szans ?yciowych kobiet i m??czyzn
- prawa reprodukcyjne kobiet
- prawo kobiet do decydowania, czy chc? mie? dzieci, czy nie
- edukacja seksualna
- telefon zaufania

Kontakt:
Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny
ul. Nowolipie 13/15
00-150 Warszawa
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. (22) 635 93 95
Telefon Zaufania: (22) 635 93 92 (czynny pon. - pt. w godz. 16.00 - 20.00)
www.federa.org.pl 

Wi?cej na temat telefonu i tematyki udzielanej pomocy: Zaufaj Federze, jej pomocowy telefon dzia?a ju? od ?wier? wieku

Fundacja Rodzi? po Ludzku
 
- ?atwy dost?p do opieki oko?oporodowej dla kobiet
- wsparcie dla rodziców w prze?ywaniu macierzy?stwa i ojcostwa
- monitoring realizacji przez polskie szpitale po?o?nice zalece? ?wiatowej Organizacji Zdrowia
- tworzenie warunków dla istnienia i rozwoju pozaszpitalnych miejsc porodowych

Kontakt:
Fundacja Rodzi? po Ludzku
ul. Nowolipie 13/15
00-150 Warszawa
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.rodzicpoludzku.pl

Stowarzyszenie Kobiet Konsola

- zwalczanie dyskryminacji ze wzgl?du na p?e?
- przeciwdzia?anie przemocy wobec kobiet
- upowszechnienie wiedzy na temat praw kobiet
- propagowanie my?li feministycznej
- aktywizacja kobiet w dzia?aniach spo?ecznych

Kontakt:
Stowarzyszenie Kobiet Konsola
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.konsola.org.pl

Fundacja Centrum Promocji Kobiet

- szkolenia dla kobiet
- konsultacje zawodowe dla kobiet
- doradztwo prawne

Kontakt:
Fundacja Centrum Promocji Kobiet
Al. Niepodleg?o?ci 76/78
02-626 Warszawa
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
tel. (22) 629 92 57
www.promocjakobiet.pl

Fundacja MaMa

- organizacja akcji na rzecz praw pracowniczych
- organizacja warsztatów i szkole?
- porady prawne, psychologiczne i obywatelskie
- organizacja projektów artystyczno-edukacyjnych dla rodziców i dzieci

Kontakt:
Fundacja MaMa
ul. Wilcza 27 b
00-544 Warszawa
tel. kom. +48 790 696 493
www.fundacjamama.pl

Kampania Przeciw Homofobii
 
- pomoc ofiarom homofobii
- lobbing za prawem antydyskryminacyjnym
- ochrona praw i propagowanie ró?norodno?ci

Kontakt:
Kampania Przeciw Homofobii
ul. Solec 30A
00-403 Warszawa
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. (22) 432 64 38
www.kph.org.pl 

 Kyle Fuller Jersey