Zapłodnienie, ciąża i rozwój prenatalny

Ci??a to szczególny stan fizjologiczny rozpoczynaj?cy si? od zap?odnienia, które dokonuje si? w górnej cz??ci jajowodu. Zap?odnienie polega na po??czeniu si? materia?u genetycznego dojrza?ej m?skiej komórki p?ciowej – plemnika, z ?e?sk? komórk? jajow?. Samo przej?cie plemnika do wn?trza komórki jajowej jest zjawiskiem wieloetapowym, zale?nym od interakcji okre?lonych bia?ek i wi??e si? z aktywacj? szeregu procesów molekularnych. Fuzja genomów obu komórek rozrodczych jest natomiast ko?cowym etapem zap?odnienia i zanim do niej dojdzie, mo?e min?? nawet 12 godzin. Zap?odniona komórka jajowa to zygota, b?d?ca zawi?zkiem organizmu. [1]

Czytaj więcej

Wady genetyczne płodu a psychika kobiety

Kobieta decyduj?c si? na macierzy?stwo przewiduje, ?e jej dziecko urodzi si? zdrowe i aby mie? pewno?? czy wszystko jest w porz?dku poddaje si? cyklicznym badaniom, które s? przewidziane podczas ci??y. Jednak nie zawsze otrzymuje dobre wiadomo?ci. Gdy lekarz wykonuj?cy rutynowe badanie USG obserwuje nieprawid?owo?ci, kieruje swoj? pacjentk? na badania prenatalne, które umo?liwiaj? potwierdzenie tej diagnozy lub istnienie wad genetycznych p?odu. Dzi?ki nim ci??arna mo?e si? dowiedzie? czy p?ód rozwija si? prawid?owo, a lekarze mog? ustali? czy wykryte wady s? operowalne czy te? nie. Jakie s? dodatkowe wskazania do przeprowadzenia bada? prenatalnych (refundowanych przez NFZ)? To np. wiek ci??arnej powy?ej 35 lat, wyst?powanie wad w poprzednich ci??ach lub wysokie ryzyko urodzenia dziecka z wad? genetyczn?. Takie badania zawsze warto robi?! Niestety ich wynik, mo?e czasami przynie?? wiadomo??, jakiej przysz?a matka nigdy nie chce us?ysze? – p?ód nie rozwija si? prawid?owo, ma wad? genetyczn? lub zespó? wad.

Czytaj więcej

Diagnostyka prenatalna (cz. 1): Wprowadzenie

Wokó? diagnostyki prenatalnej naros?o wiele mitów. Wiele osób nie wie na czym ona polega, ale wypowiada si? o jej s?uszno?ci lub bezsensowno?ci. Z tym tematem wi??? si? ogromne emocje i cz?sto przes?aniaj? one merytoryczn? dyskusj?. Aby uporz?dkowa? wiedz? prezentujemy artyku? o tych badaniach, który podzielony zosta? na trzy partie - cz. 1 - wprowadzenie, cz. 2 - nieinwazyjne (przesiewowe) badania prenatalne oraz cz. 3 - inwazyjne (diagnostyczne) badania prenatalne.
Czytaj więcej

Badania i raporty