Tabletka "dzień po" - informacje podstawowe

Tabletka ellaOne to tzw. antykoncepcja awaryjna, u?ywana ratunkowo po niezabezpieczonym stosunku lub wtedy, gdy zastosowana antykoncepcja zawiod?a (np. p?k?a prezerwatywa). Tabletk? „dzie? po” nale?y przyj?? w ci?gu 24 godzin od wspó??ycia, maksymalnie do 120 godzin, czyli do 5 dni. Preparat ellaOne ma dzia?anie antykoncepcyjne, a nie poronne.

Skuteczno?? tabletki EllaOne (zawieraj?cej substancj? czynn? octan uliprystalu) wynosi 97,9 proc. Im pó?niej tabletka zostanie przyj?ta, tym zmniejsza si? efekt jej dzia?ania. Liczy si? czas - najwi?ksz? skuteczno?? ellaOne ma 24 godziny po stosunku.

EllaOne opó?nia lub hamuje owulacj? lub, gdy dosz?o do zap?odnienia komórki jajowej, nie pozwala na jej zagnie?d?enie w macicy. Zgodnie z wiedz? medyczn? i definicj? WHO (?wiatowej Organizacji Zdrowia) o ci??y mówimy wtedy, gdy zap?odniona komórka jajowa zagnie?dzi si? w macicy. Zap?odniona komórka jajowa nie jest w stanie rozwin?? si? i prze?y? poza macic? (np. w jajowodzie). Dlatego ci??a zaczyna si? w momencie zagnie?d?enia zap?odnionego jaja w macicy.

Tak wi?c tabletka „dzie? po” [ellaOne] ma dzia?anie antykoncepcyjne, a nie poronne.

Przewidywane skutki wprowadzenia tabletki "dzie? po" na recept?:

Tabletka ellaOne na recept? oznacza pozostawienie wielu kobiet bez dost?pu do antykoncepcji awaryjnej.

Antykoncepcja awaryjna tylko na recept? spowoduje, ?e dla wielu kobiet w Polsce stanie si? ona niedost?pna. Dlaczego?

1. Kobiety b?d? musia?y dosta? si? do lekarza ginekologa (nie jest ?atwe nawet w du?ych miastach, a co dopiero mówi? o mniejszych miejscowo?ciach czy na wsiach). ?redni okres oczekiwania na wizyt? u lekarza ginekologa w pa?stwowej s?u?bie zdrowia to ok. 18 dni. Na antykoncepcj? awaryjn? jest ju? wtedy za pó?no.

2. Kobiety, które nie dostan? si? do ginekologa pracuj?cego w pa?stwowej placówce b?d? musia?y skorzysta? z us?ug ginekologa w gabinecie prywatnym i za wizyt? zap?aci? od 50 z? do 200 z?. Nie ka?d? z nich b?dzie na to sta?, szczególnie, ?e dla niektórych
b?dzie si? to dodatkowo wi?za?o z kosztami dalekiej podró?y do prywatnego lekarza.

3. Nie jest pewne, ?e pierwszy lekarz, do którego trafi kobieta przepisze recept? na ellaOne. Lekarz mo?e odwo?a? si? do klauzuli sumienia i odmówi? wypisania takiej recepty. Kobieta b?dzie musia?a wówczas znale?? innego ginekologa lub raczej kilku ginekologów, bo co dziesi?ty polski lekarz podpisa? klauzul? sumienia.

4. Dziewczyny w wieku 15-18 lat zostan? niemal ca?kowicie pozbawione mo?liwo?ci otrzymania recepty, bo osoby w tym wieku nie mog? bez opieki rodzica skorzysta? z wizyty w gabinecie lekarskim. Polskie prawo natomiast dopuszcza wspó??ycie seksualne z osob? po 15 roku ?ycia.

 Austin Johnson Womens Jersey