Tabletka "dzień po" - informacje specjalistyczne

"G?ównym sk?adnikiem leku jest octan uliprystalu (doustny, syntetyczny, selektywnym modulator receptora progesteronowego o wysokim powinowactwie wi?zania do tego receptora u ludzi). G?ówny mechanizm dzia?ania polega na hamowaniu lub opó?nianiu owulacji" - pisze producent tabletki "dzie? po" (ellaOne). Preparat ellaOne ma dzia?anie antykoncepcyjne, a nie poronne.

Jak dzia?a tabletka "dzie? po"?

EllaOne zawiera substancj? czynn? – octan uliprystalu, który jest tzw. selektywnym modulatorem receptora progesteronowego w przysadce mózgowej czyli syntetyczn? substancj? dzia?aj?c? jako cz??ciowy antagonista (przeciwie?stwo) progesteronu.
Naturalny progesteron (potocznie luteina wydzielana u kobiet g?ównie przez jajniki) po po??czeniu si? z receptorem odgrywa istotn? rol? m.in.
•    w procesie prawid?owego jajeczkowania (owulacji; to oznacza, ?e po zastosowaniu syntetycznego leku jajeczko zostanie uwolnione do jajowodu ze znacznym opó?nieniem, zatem mo?e mie? to wp?yw na uniemo?liwienie zap?odnienia);
•    równie? w przygotowaniu wy?ció?ki (b?ony ?luzowej; endometrium) macicy do zagnie?d?enia si? zarodka (zap?odnionego jaja) oraz czuwa nad prawid?owym procesem implementacji (zagnie?d?enia);
•    zabezpiecza rozwijaj?cy si? zarodek poprzez wp?yw na zmniejszenie kurczliwo?ci mi??niówki macicy,
•    odpowiada za zmiany w nab?onku jajowodów, szyjki macicy i pochwy.
Gdy nie dochodzi do zap?odnienia, st??enie hormonu obni?a si?, receptory zostaj? go pozbawione, co skutkuje menstruacj?. U kobiet planuj?cych ci??? wydzielany fizjologicznie progesteron jest odpowiedzialny g?ównie za prawid?owe jajeczkowanie.
Cz??ciowy antagonista tych receptorów, czyli octan uliprystalu, hamuje naturaln? owulacj?, co mo?e mie? wp?yw na uniemo?liwienie zaj?cia w ci???.

Jaka jest skuteczno?? tabletki "dzie? po"?

Skuteczno?? tej tabletki wynosi 97,9 proc. Im pó?niej tabletka zostanie przyj?ta, tym zmniejsza si? jej skuteczno??. W tym przypadku bardzo liczy si? czas. Najwi?ksz? skuteczno?? ellaOne ma 24 godziny po stosunku. Najpó?niej tabletk? mo?na przyj?? 120 godzin od wspó??ycia, czyli 5 dni.

Jakie s? wskazania do stosowania tabletki "dzie? po"?

Zgodnie z ulotk? producenta:
"Wskazaniem do stosowania ellaOne jest antykoncepcja w przypadkach nag?ych do stosowania w ci?gu 120 godzin (5 dni) od stosunku p?ciowego bez zabezpieczenia lub w przypadku, gdy zastosowana metoda antykoncepcji zawiod?a. Tabletk? ellaOne mo?na przyj?? w dowolnym dniu cyklu miesi?czkowego.
G?ównym sk?adnikiem leku jest octan uliprystalu (doustny, syntetyczny, selektywnym modulator receptora progesteronowego o wysokim powinowactwie wi?zania do tego receptora u ludzi).
G?ówny mechanizm dzia?ania polega na hamowaniu lub opó?nianiu owulacji.
Szczegó?owa informacja o tym produkcie jest dost?pna na stronie internetowej Europejskiej Agencji Leków (EMA)."

Preparat ellaOne ma dzia?anie antykoncepcyjne, a nie poronne.

 Peter Holland Womens Jersey