Procedury w szpitalach. Dlaczego czas jest ważnym czynnikiem?

Z punktu widzenia praw pacjentek, które podejrzewaj? lub s? pewne, ?e potrzebuj? skierowania i opinii lekarza (lub lekarzy) na zabieg przerwania ci??y, czas odgrywa pierwszorz?dn? rol?. Czas na przeprowadzenie zabiegu przerwania ci??y jest ograniczony: w przypadku wad p?odu wyznacza go moment, kiedy p?ód osi?ga zdolno?? do ?ycia poza organizmem kobiety ci??arnej. Wa?ny jest te? czynnik psychologiczny: zmuszanie kobiety do przed?u?onego kontynuowania ci??y, która ma zako?czy? si? terminacj? mo?e powodowa? cierpienie, którego da si? unikn??. Znaczne przed?u?enie ci??y w takiej sytuacji i odwlekanie przeprowadzenia zabiegu mo?na uzna? za nieludzkie traktowanie pacjentki.

Cz?stym problemem pacjentek, które próbuj? uzyska? w Polsce zgod? na legalny zabieg przerwania ci??y jest nieprzepisowe opó?nianie procesu „decyzyjnego” przez lekarzy, którzy doprowadzaj? do sytuacji, w której mija termin dopuszczalno?ci zabiegu. Wynika to z informacji uzyskanych od kobiet zg?aszaj?cych si? do Federacji [Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny – przyp. red.]. Praktyka ta zosta?a opisana równie? przez przedstawicielk? Ministerstwa Zdrowia w trakcie monitoringu wdra?ania rekomendacji Komitetu ds. Eliminacji Dyskryminacji Kobiet przeprowadzonego przez Koalicj? na rzecz CEDAW w 2015 roku. Opisywany problem stanowi nadu?ycie ze strony lekarzy: klauzula sumienia umo?liwia lekarzom odmow? wykonania zabiegu aborcji, nie pozwala natomiast na wprowadzanie pacjentki w b??d czy manipulowanie d?ugo?ci? procedury uzyskiwania skierowania na zabieg przerwania ci??y tak, aby pacjentka straci?a szanse na legalny zabieg.
[?ród?o: "Raport: Dzie? dobry, chc? przerwa? ci??? - o procedurach dost?pu do legalnej aborcji w polskich szpitalach"]

Przygotowany przez Federacj? na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny raport zawiera wyniki monitoringu szpitali w 6 województwach, zapytanych o to, jakie procedury obowi?zuj? w sytuacji, gdy zg?asza si? pacjentka chc?ca legalnie przerwa? ci??? – co musi si? sta?, jakie musi spe?ni? wymagania, aby otrzyma? to ?wiadczenie lub go nie otrzyma?.

W wi?kszo?ci szpitali nie ma ?adnej oficjalnej procedury. Z ca?o?ci monitoringu wynika, ?e tworzonych jest mnóstwo dodatkowych, nie wymaganych przez ustaw? lub z ni? sprzecznych, wymaga? – od konsultacji i konsyliów, poprzez specjalne komisje, a? po dodatkowe opinie, które kobieta musi sama zdoby?. Czasem wymagane jest odczekanie okre?lonego czasu mi?dzy przyj?ciem do szpitala a samym zabiegiem.

Pobierz:
Raport: Dzie? dobry, chc? przerwa? ci??? - o procedurach dost?pu do legalnej aborcji w polskich szpitalach"

Przedruk za zgod? wydawcy.

 Ameer Abdullah Womens Jersey

Badania i raporty