Edukacja

W trosce o kobiety tworzymy i publikujemy materia?y dotycz?ce ?amania praw obywatelskich i praw cz?owieka.

Kobiety w Polsce maj? zapewnione takie same prawa jak m??czy?ni, ale wci?? musz? walczy? o ich skuteczne egzekwowanie. Fala protestów, jaka przelewa si? obecnie przez nasz kraj, wywo?ana zosta?a informacj? o projekcie ustawy ca?kowicie zakazuj?cej usuwania ci??y. Ta haniebna "propozycja" odbierze kobietom nie tylko ich godno?? i wolno?? wyboru, ale tak?e prawo do ratowania przez lekarzy ich zdrowia i ?ycia. Ustawa ta ska?e kobiety na wiele cierpie? - zarówno fizycznych jak i psychicznych. Ponadto stoi w sprzeczno?ci z wieloma zapisami w Konstytucji, które gwarantuj? wszystkim obywatelom (a wi?c tak?e i kobietom!) wolno?? wyboru, prawo do opieki zdrowotnej, prawo o samostanowieniu.

Problem nierówno?ci praw jest jednak o wiele szerszy. Kobiety wci?? s? dyskryminowane - zarabiaj? mniej, znacznie trudniej jest im robi? kariery ni? m??czyznom. Kobiety padaj? ofiar? przemocy - do?wiadcza jej rocznie ponad 800 tysi?cy! Ofiary przemocy s? zastraszone - ponad 90% z nich nie zg?asza przypadków gwa?tu. Sprawcy zazwyczaj otrzymuj? wyrok w zawieszeniu.

Skala problemu nierówno?ci jest ogromna i dotyczy wielu sfer ?ycia. Dlatego kobiety protestuj?. Protestuj?, bo zmiana musi nadej??. Musi.  

Jakie s? zapisy obowi?zuj?cej ustawy antyaborcyjnej?
W Polsce aborcja jest zakazana prawnie. Usuni?cie ci??y jest mo?liwe jedynie w trzech wyj?tkowych przypadkach:

* Gdy ci??a stanowi zagro?enie dla ?ycia lub zdrowia kobiety ci??arnej
* Gdy badania prenatalne lub inne przes?anki medyczne wskazuj? na du?e prawdopodobie?stwo ci??kiego i nieodwracalnego upo?ledzenia p?odu albo nieuleczalnej choroby zagra?aj?cej jego ?yciu
* Gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, ?e ci??a powsta?a w wyniku czynu zabronionego (np. gwa?tu czy kazirodztwa).
Czym b?dzie skutkowa? wprowadzenie ca?kowitego zakazu aborcji?
Je?eli projekt zaostrzonej ustawy antyaborcyjnej wejdzie w ?ycie to:

* Je?li zostaniesz zgwa?cona – b?dziesz musia?a urodzi?.
* Gwa?ciciel uzyska prawa ojca, b?dzie móg? ??da? widze?, a na staro?? alimentów od dziecka.
* Je?li b?dzie zagro?one twoje zdrowie i ?ycie – b?dziesz musia?a urodzi?, bez wzgl?du na konsekwencje.
* Je?li p?ód b?dzie uszkodzony – b?dziesz musia?a urodzi?.
* Je?li poronisz lub urodzisz martwe dziecko – zajmie si? Tob? policja i prokurator.
* Nie b?dziesz mog?a liczy? na specjalistyczne badania prenatalne.
* Lekarz prawdopodobnie odmówi ci pomocy, bo b?dzie ba? si? gro??cej mu kary wi?zienia.
Czym b?dzie skutkowa? brak bada? prenatalnych?
Je?li badania prenatalne zostan? ograniczone to:

* Twoje zdrowie i zdrowie dziecka mo?e by? powa?nie zagro?one.
* Lekarze, nawet je?eli wykryj? (np. podczas USG) nieprawid?owo?ci w ci??y, mog? ukry? je przed tob?, ?eby unikn?? konieczno?ci dalszego, inwazyjnego diagnozowania, które mo?e ich narazi? na dochodzenie policyjne.
* Mo?esz si? nie dowiedzie? czy twoje dziecko jest zdrowe, czy te? ma tak? wad? lub deformacj?, ?e po urodzeniu nie b?dzie mia?o szans na prze?ycie.
* Mo?esz si? nie dowiedzie? czy ci??a nie zagra?a twojemu zdrowiu lub ?yciu.
* Mo?esz si? nie dowiedzie?, ?e chorob? albo wady p?odu mo?na wyleczy? w trakcie ci??y. Nie mo?esz liczy? na to, ?e lekarze przygotuj? w?a?ciw? opiek? medyczn? od razu w momencie porodu dla ciebie i dziecka.
* Mo?esz zak?ada?, ?e lekarze nie b?d? chcieli lub mogli operowa? i leczy? twojego dziecka, zanim si? jeszcze urodzi, bo mo?e to ich narazi? na dochodzenie policyjne.
* Mo?esz zak?ada?, ?e lekarze nie b?d? diagnozowa? wystarczaj?co wcze?nie czy ci??a mnoga przebiega prawid?owo, nie b?d? wi?c mogli przeprowadza? operacji ratuj?cych ?ycie bli?niakom w trakcie ci??y, a takie nie s? rzadko?ci?.
* Twoje dziecko mo?e umrze?.
 Joe Klecko Authentic Jersey

Rodzaje przemocy

Przemoc fizyczna

Przemoc fizyczna to ka?de zachowanie, którego celem jest zadanie ofierze bólu fizycznego wbrew jej woli, uszkodzenie jej cia?a, pogorszenie jej zdrowia lub pozbawianie j? ?ycia.

Przykłady

Przemoc seksualna

Przemoc seksualna to ka?de zachowanie maj?ce na celu zmuszenie ofiary do podj?cia niechcianych zachowa? o charakterze seksualnym lub zdeprecjonowanie (obni?enie warto?ci) jej seksualno?ci.

Przykłady

Przemoc psychiczna

Przemoc psychiczna to ka?de zachowanie, którego celem jest umniejszanie poczucia w?asnej warto?ci ofiary, wzbudzanie w ofierze strachu oraz pozbawianie jej poczucia bezpiecze?stwa i kontroli nad w?asnym ?yciem.
Przykłady

Przemoc ekonomiczna

Przemoc ekonomiczna to ka?de zachowanie, którego celem jest ekonomiczne (finansowe) uzale?nienie ofiary od sprawcy. Przemoc ekonomiczna jest ?ci?le powi?zana z elementami przemocy psychicznej.
Przykłady

Dyskryminacja (cz. 1): Kobiety na rynku pracy

Przyjrzyjmy si?, jak wygl?da w Polsce dyskryminacja kobiet w kilku wybranych obszarach – na rynku pracy (cz. 1), w ?yciu publicznym (cz. 2) i w ?yciu prywatnym (cz. 3). Opracowanie powsta?o na podstawie wspó?czesnych bada? naukowych i statystycznych.
Czytaj więcej

Dyskryminacja (cz. 2): Kobiety w życiu publicznym

W kraju demokratycznym, jakim jest Polska, kobiety wci?? nie maj? realnego wp?ywu na kszta?t polityki czy zmian spo?ecznych. Szeroko rozumiane elity ?ycia publicznego nie s? zró?nicowane p?ciowo, a obecni w nich m??czy?ni promuj? na kluczowe stanowiska kolejnych panów.

Czytaj więcej