Oświadczenie Protestu kobiet przed pierwszym czytaniem w Sejmie projektu ustawy o całkowitym zakazie aborcji

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

13 wrze?nia 2016 r.

18 wrze?nia 2016 roku za pi?? dwunasta koalicja ponad 30 organizacji i inicjatyw spo?ecznych przeprowadzi protest przeciwko próbom wprowadzenia ca?kowitego zakazu aborcji w Polsce. „Ani kroku dalej! Demonstracja Ratujmy kobiety”  zaplanowana zosta?a pod gmachem Sejmu, by zwróci? uwag? parlamentarzystów oraz dziennikarzy politycznych na ?amanie w Polsce praw cz?owieka ponad 50% wyborców.

Czytaj więcej

List otwarty Democracy is OK: Kobiety do kobiet

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

17 czerwca 2016 r.

Temat aborcji, który ogromnie dzieli polskie spo?ecze?stwo to tylko jeden z symptomów znacznie wi?kszego problemu, którym jest sytuacja kobiet w Polsce. Statystyki nie k?ami?: w Polsce kary za gwa?ty s? ?rednio 2,5 raza ni?sze ni? w USA czy we Francji, a ?ci?galno?? alimentów najni?sza w Unii Europejskiej. Tylko kilka procent spo?ród szacunkowych 750 tys. przypadków przemocy fizycznej i seksualnej trafia do s?du, czyli ogromna wi?kszo?? kobiet pozostaje sama, bez pomocy i wsparcia w obliczu doznawanej krzywdy. Mo?e sama by?a?, jeste? lub znajdziesz si? w takiej sytuacji. Nie zgadzaj si? na przemoc wobec siebie samej, Twojej córki, s?siadki czy przyjació?ki.

Czytaj więcej

Apel Koalicji Równych Szans do Pełnomocnika ds. Równego Traktowania

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

9 czerwca 2016 r.

31 organizacji zrzeszonych w Koalicji Równych Szans, podpisa?o apel do Pe?nomocnika Rz?du ds. Równego Traktowania i Spo?ecze?stwa Obywatelskiego w sprawie odmowy dofinansowania dzia?a? pomocowych prowadzonych przez kilka organizacji pozarz?dowych specjalizuj?cych si? od lat w ?wiadczeniu profesjonalnej pomocy ofiarom przemocy.

Czytaj więcej

Oświadczenie Kongresu Kobiet w sprawie sytuacji kobiet w Polsce

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

16 maja 2016 r.

Celem Kongresu Kobiet, od samego pocz?tku, by?o wzmocnienie demokracji, uczynienie jej bardziej równo?ciow?, bardziej wra?liw? na dyskryminacje, na problemy kobiet. Uwa?a?y?my, ?e spo?ecze?stwo zrównowa?one, sprawiedliwe i praworz?dne b?dzie lepsze i dla obywateli i dla obywatelek. Nasze idea?y przeku?y?my w postulaty, domagaj?c si? od rz?du ich realizacji. Czasem odnosi?y?my zwyci?stwa, czasem mia?y?my poczucie pora?ki, zawsze – konieczno?ci uporczywej walki.

Czytaj więcej

Stanowisko Partii Razem w sprawie prób zaostrzenia ustawy antyaborcyjnej

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

15 kwietnia 2016 r.

Stanowczo protestujemy przeciwko dalszemu ograniczaniu prawa kobiet do aborcji. Rzekomo broni?c ?ycia zarodków i p?odów, PiS, Ko?ció? katolicki i prawicowe organizacje pozarz?dowe d??? do dalszego ograniczenia prawa kobiet do decydowania o swoim ciele i ?yciu oraz narzucenia im skrajnie konserwatywnej obyczajowo?ci seksualnej. W zakazie aborcji nie chodzi o ochron? ?ycia – gdyby tak by?o, ?rodowiska popieraj?ce taki zakaz d??y?yby do ograniczenia liczby niechcianych ci??, opowiadaj?c si? za powszechn? edukacj? seksualn? i szerok? dost?pno?ci? ?rodków antykoncepcyjnych (w tym antykoncepcji awaryjnej, która wed?ug planów PiS ma sta? si? wkrótce znów dost?pna wy??cznie na recept?).

Czytaj więcej

Oświadczenie byłych Pierwszych Dam w sprawie kompromisu aborcyjnego

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

12 kwietnia 2016 r.

Szanowni Pa?stwo!
Z ogromnym niepokojem przyjmujemy koncepcj? odej?cia od kompromisu w sprawie ustawy antyaborcyjnej z 1993 roku.

Kompromis ten jest efektem powa?nej dyskusji. Zosta? wypracowany z du?ym trudem. Jak wiele porozumie? osi?gni?tych dzi?ki ust?pstwom obu stron, bywa? on w ci?gu ostatnich 20 lat kwestionowany z ró?nych, cz?sto przeciwnych, pozycji - zarówno przez zwolenników aborcji na ?yczenie, jak i zwolenników bezwzgl?dnego jej zakazu. Jego si?a polega na tym, ?e od ponad dwóch dekad chroni obie strony sporu przed radykalizacj? prawa - w któr?kolwiek ze stron. Dlatego zdecydowa?y?my si? go broni?.

Czytaj więcej

Stanowisko Amnesty International w sprawie praw reprodukcyjnych

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

4 kwietnia 2016 r.

Prawa reprodukcyjne s? nieod??czn? cz??ci? praw cz?owieka, które przys?uguj? ka?demu. Przestrzeganie tych praw jest niezb?dne, by zagwarantowa? poszanowanie godno?ci, integralno?ci oraz prawa do zdrowia.

Prawa reprodukcyjne ??cz? si? nierozerwalnie z prawem do ?ycia, prawem do prywatno?ci i do zdrowia oraz zakazem okrutnego, nieludzkiego i poni?aj?cego traktowania,. S? uznawane, gwarantowane i chronione przez dokumenty prawa mi?dzynarodowego i krajowego. Pa?stwa maj? obowi?zek zapewni? ich poszanowanie i ochron?.

Kluczowe prawa reprodukcyjne to: prawo decydowania, ile chce si? mie? dzieci i w jakich odst?pach czasu; prawo dost?pu do informacji nt. praw seksualnych i reprodukcyjnych, w tym do edukacji seksualnej; prawo dost?pu do odpowiedniego zakresu us?ug zdrowotnych, w tym do antykoncepcji oraz przerwania ci??y w sytuacjach, kiedy ci??a jest wynikiem gwa?tu, kiedy ci??a zagra?a zdrowiu lub ?yciu kobiety lub p?ód jest nieodwracalnie i powa?nie uszkodzony.

Czytaj więcej

Stanowisko Zarządu Komitetu Obrony Demokracji w sprawie zapowiedzi zaostrzenia ustawy antyaborcyjnej

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

3 kwietnia 2016 r.

Stanowienie prawa wymaga konsultacji, przemy?le? i szanowania g?osu ka?dego obywatela, zw?aszcza gdy dotyczy ono spraw g??boko prywatnych. Niepokoi nas ka?da próba podporz?dkowania prawa jednej wizji ideologicznej, która narusza pogl?dy, wra?liwo?? i przekonania istotnej, a w tej sprawie wi?kszo?ciowej opinii publicznej. Zapowiedzi zmiany obecnej ustawy antyaborcyjnej – wprowadzenie ca?kowitego zakazu przerywania ci??y – i zaostrzenia kar za nielegaln? aborcj? oddalaj? Polsk? od krajów demokracji liberalnej, standardów Unii Europejskiej i pa?stw wysoko rozwini?tych. Zdaniem Komitetu Praw Cz?owieka ONZ czy Amnesty International, zmuszanie kobiet do urodzenia niezdolnego do ?ycia p?odu jest tortur?. Zmiany w fundamentalnych ?wiatopogl?dowo aktach prawnych powinny by? poprzedzone pog??bion? i merytoryczn? dyskusj?, dialogiem wszystkich ?rodowisk.

Czytaj więcej

Stanowisko Kongresu Kobiet w sprawie planowanego całkowitego zakazu aborcji

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

2 kwietnia 2016 r.

Dzisiejsza w?adza (polityczna i duchowa) szykuje najwi?kszy zamach na prawa kobiet od 1993 roku! W Polsce ma by? ca?kowity zakaz aborcji. Przypominamy, ?e zakaz taki obowi?zywa? w pa?stwach totalitarnych (w faszystowskich Niemczech, w stalinowskiej Rosji, w czasie rz?dów Vichy we Francji, w czasie re?imu Ceausescu w Rumunii) i obowi?zuje ci?gle w pa?stwach islamskich. W ca?ym cywilizowanym ?wiecie uznaje si? dzi? bezwarunkowo prawa kobiet do autonomii, decydowania o w?asnym ciele, macierzy?stwie, kszta?cie w?asnej rodziny. Prawo do aborcji to prawo, które ma znaczenie symboliczne – pokazuje, ?e kobieta jest podmiotem, który mo?e decydowa? o sobie, a nie narz?dziem w r?kach innych. ?e jej ?ycie, zdrowie i wolno?? nale?? do niej. Tymczasem w?adza w Polsce nie uznaje tych warto?ci jako przedmiotu praw kobiet. Warto?ci? nadrz?dn? dla niej jest bierna rozrodczo??.

Czytaj więcej