Stanowisko Krajowej Rady Sądownictwa w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o zgromadzeniach

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

15 grudnia 2016 r.

Krajowa Rada S?downictwa, po zapoznaniu si? z poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach, zwraca uwag?, ?e prawo do zgromadze? jest podstawowym prawem  obywatela,  znajduj?cym gwarancj? przede wszystkim w art. 57 Konstytucji  Rzeczypospolitej  Polskiej, a tak?e w art. 11 Europejskiej Konwencji Praw Cz?owieka. Oznacza to, ?e wszelkie zmiany rozwi?za? ustawodawczych w zakresie organizowania pokojowych zgromadze? i uczestniczenia w nich powinny podlega? szerokiej konsultacji spo?ecznej.

Czytaj więcej

List otwarty do Minister Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej [Konwencja antyprzemocowa]

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

8 grudnia 2016 r.

Szanowna Pani Minister!
Na pewno pami?ta Pani czasy, gdy razem pracowa?y?my w polskim Sejmie, wraca?y?my do swoich rodzin z Warszawy tym samym poci?giem i gdy, mimo bycia w przeciwstawnych klubach politycznych, potrafi?y?my spokojnie rozmawia?. Nie zawsze si? z Pani? zgadza?am, ale zawsze ceni?am za merytoryczne i wywa?one podej?cie do spraw, którymi si? zajmowali?my. Ucieszy?am si?, ?e to Pani zosta?a Ministrem Pracy i Polityki Spo?ecznej, bo wierzy?am, ?e nie pozwoli Pani, aby polityka i ideologia przes?oni?y to, co powszechnie nazywamy dobrem wspólnym. Dlatego a? trudno mi uwierzy?, ?e jako pierwsza oficjalnie og?osi?a Pani poparcie dla decyzji o wypowiedzeniu przez Polsk? konwencji stambulskiej, zwanej potocznie antyprzemocow?.

Czytaj więcej

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego w sprawie debaty publicznej dotyczącej postulowanych zmian w zakresie prawnej dopuszczalności wykonywania zabiegu przerywania ciąży

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

5 grudnia 2016 r.

Szanowni Pa?stwo,
w imieniu Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego (dalej tak?e: „PTG” lub „Towarzystwo”), w trosce o bezpiecze?stwo zdrowotne pacjentek oraz bezpiecze?stwo prawne lekarzy ginekologów-po?o?ników, pragniemy zaj?? stanowisko w zakresie niektórych aspektów tocz?cej si? obecnie debaty publicznej na temat regulacji prawnych dotycz?cych przerywania ci??y.

Czytaj więcej

Stanowisko Koalicji Mam Prawo w sprawie "tabletki dzień po" (ellaOne)

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Warszawa, 21 listopada 2016 r.

To nie nastolatki kupuj? "pigu?k? po"!

Nastolatki nie kupuj? tabletki ellaOne tzw. „pigu?ki dzie? po” bez recepty – wbrew opinii przedstawionej przez Ministerstwo Zdrowia. Nabywcy w wieku poni?ej 18 lat stanowi? niespe?na 2% kupuj?cych lek. Najwi?ksz? grup? klientów aptek kupuj?cych ellaOne stanowi? osoby w wieku 18–35 lat (84%)1 – wynika z badania zrealizowanego w listopadzie 2016 r. przez Millward Brown we wspó?pracy z Koalicj? Mam Prawo.

Czytaj więcej

Oświadczenie Ogólnopolskiego Strajku Kobiet w sprawie zbierania podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie aborcji

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

15 listopada 2016 r.

Do ludzi, którzy troszcz? si? o kobiety
- w kontek?cie zbierania podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie aborcji

Ogólnopolski Strajk Kobiet wyra?a stanowczy sprzeciw wobec inicjatywy rozstrzygania w referendum o kwestiach dotycz?cych praw reprodukcyjnych kobiet, które, jak     wszystkie prawa kobiet, s? prawami cz?owieka. Nie zgadzamy si? tak?e na protekcjonalny ton wypowiedzi, kierowanych w tej sprawie do opinii publicznej m.in. przez szefa Komitetu Honorowego Referendum Aborcyjnego, prof.  Jana Hartmana.

Czytaj więcej

Mroczna sobota, czarny poniedziałek - Stanowisko Kongresu Kobiet dotyczące protestów przeciwko projektowi Stop aborcji

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

27 wrze?nia 2016 r.

Na razie nasz? jedyn? broni? w walce z ra??c? niesprawiedliwo?ci?, okrucie?stwem i fanatyzmem jest protest. To bro? ludzi pozbawionych w?adzy rz?dzenia, ale posiadaj?cych w?adz? polityczn?. Protest, dzia?anie bez przemocy to pot??na bro? polityczna. Prawdziwe zmiany dokonuj? si? dzi?ki ludziom, którzy protestuj?, którzy mówi? „nie” w?adzy, a nie tym, którzy jej klaszcz?.

Czytaj więcej

Stanowisko Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny w sprawie odrzucenia projektu ustawy o prawach kobiet i świadomym rodzicielstwie

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

23 wrze?nia 2016 roku

Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, jako organizacja, która od 25 lat broni prawa kobiet do ?wiadomego macierzy?stwa, jest zatrwo?ona wynikiem g?osowania polskich parlamentarzystek i parlamentarzystów w sprawie obywatelskiego projektu ustawy o prawach kobiet i ?wiadomym rodzicielstwie z?o?onego przez Komitet Ustawodawczy „Ratujmy Kobiety”. 23 wrze?nia 2016 roku na 26 posiedzeniu Sejmu, pos?anki i pos?owie polskiego parlamentu zdecydowali, aby odrzuci? obywatelski projekt ustawy o prawach kobiet i ?wiadomym rodzicielstwie z?o?ony przez Inicjatyw? Obywatelsk? „Ratujmy Kobiety”. Projekt, który powsta? w szacunku do warto?ci ?ycia i zdrowia kobiety odrzucono ju? w pierwszym czytaniu. Decyzj? t? popar?o 230 pos?ów, 173 by?o przeciwko, 15 pos?ów wstrzyma?o si? od g?osu.

Czytaj więcej

Oświadczenie Partii Inicjatywa Feministyczna

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

23 wrze?nia 2016 r.

23 wrze?nia 2016 roku to czarny pi?tek wszystkich obywatelek i obywateli. Sejm RP w pogardzie dla naszych potrzeb i d??e? zlekcewa?y? obywatelski projekt ustawy „O prawach kobiet i ?wiadomym rodzicielstwie” odrzucaj?c go w pierwszym czytaniu. Jednocze?nie Sejm RP skierowa? do dalszych prac w komisji nieludzki, skierowany przeciw ?yciu i zdrowiu kobiet, haniebny projekt „Stop aborcji”.

Czytaj więcej