Stanowisko Grupy Edukatorów Seksualnych Ponton w sprawie nowej podstawy programowej przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

18 lipca 2017 r.

Od 1 wrze?nia 2017 r. do szkó? wchodzi nowa podstawa programowa przedmiotu Wychowanie do ?ycia w rodzinie. W ca?ym dokumencie (wraz z komentarzem do podstawy) s?owo „rodzina” pojawia si? w ró?nych odmianach i wariacjach 173 razy, a s?owo „seks” pojawia si? 2 razy, jako cyberseks oraz uzale?nienie od seksu. Nowa podstawa programowa b?dzie stara?a si? przekaza? uczniom i uczennicom klas IV–VIII szko?y podstawowej oraz klas I–III liceum ogólnokszta?c?cego i klas I–III technikum, ?e seks mo?e mie? miejsce jedynie w ma??e?stwie, a jego g?ównym celem jest prokreacja. Grupa Edukatorów Seksualnych Ponton dzia?aj?ca przy Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny wyda?a w tej sprawie stanowisko.

 

Warszawa, 18.07.2017 r.

Grupa Edukatorów Seksualnych Ponton
ul. Nowolipie 13/15, 00-150 Warszawa
tel./fax: 022 635 93 95; 022 887 81 40
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Stanowisko Grupy Edukatorów Seksualnych Ponton w nowej podstawy programowej przedmiotu Wychowanie do ?ycia w rodzinie

Nowa podstawa programowa Wychowania do ?ycia w rodzinie[1] wywo?uje tak wiele emocji, ?e warto pochyli? si? na chwil? nad jej tre?ci?. Tre?ci?, która wydaje si? sprzeczna sama w sobie.

Wychowanie do ?ycia w rodzinie od 1 wrze?nia b?dzie realizowane w  szkole podstawowej w klasach IV–VIII, w bran?owej szkole I stopnia, w klasach I–III liceum ogólnokszta?c?cego i w klasach I–III technikum[2].

Podstawa programowa zosta?a podzielona na 6 cz??ci (rodzina, dojrzewanie, seksualno?? cz?owieka, ?ycie jako fundamentalna warto??, p?odno??, postawy). Autorzy_rki du?o uwagi przyk?adaj? do kszta?towania prawid?owych postaw, szacunku dla drugiego cz?owieka, kszta?towania dialogu i umiej?tno?ci s?uchania innych (s. 10, punkty 1-7). Nie kryj? inspiracji my?l? Jana Paw?a II, którego cytaty pojawiaj? si? w kilku miejscach dokumentu. G??bokie filozoficzne uzasadnienie, do którego si? odwo?uj?, oznacza w praktyce, ?e prawid?owa postawa jest tylko jedna, a koncentruje si? wokó? s?owa rodzina, rozumianego oczywi?cie w okre?lony sposób. Ucze?/uczennica zdobywa wiedz? na temat kryteriów doboru wspó?ma??onka_i, motywów zawierania ma??e?stwa, rodzajów rodzin (pojawia si? rodzina wielopokoleniowa, pe?na, niepe?na, zrekonstruowana) oraz mnóstwo umiej?tno?ci zwi?zanych z funkcjonowaniem w rodzinie (mi?dzy innymi uczy si? sk?ada? ?yczenia z okazji Dnia Matki, Ojca, Babci i Dziadka oraz zasad savoir vivre’u). Dzia? Rodzina zawiera 13 punktów i jest najobszerniejsz? cz??ci? programu.

W ca?ym dokumencie (wraz z komentarzem do podstawy) s?owo rodzina pojawia si? w ró?nych odmianach i wariacjach 173 razy. S?owo seks pojawia si? dwa razy, jako cyberseks oraz uzale?nienie od seksu (seksualno?ci jest nieco wi?cej, ale niestety g?ównie w tytu?ach podr?czników cytowanych w przypisach). Antykoncepcja pojawia si? 5 razy, za ka?dym razem przeciwstawiona naturalnym metodom planowania rodziny, przyrównywana w?a?ciwie aborcji (ucze? ma potrafi? „oddzieli? metody rozpoznawania p?odno?ci znane jako naturalne planowanie ro­dziny (NPR) od antykoncepcji, ?rodków poronnych, aborcji i sterylizacji”, s.23)

W dziale dotycz?cym seksualno?ci cz?owieka mówi si? przede wszystkim o uczuciach i emocjach. Ucze?/uczennica ma pos?ugiwa? si? takimi poj?ciami jak m?sko??, kobieco??, komplementarna wspó?praca p?ci, mi?o??, warto??, ma??e?stwo, rodzicielstwo. Seks mo?e mie? miejsce jedynie w ma??e?stwie, a ucze?/uczennica „potrafi wymieni? argumenty biomedyczne, psychologiczne, spo?eczne i mo­ralne za inicjacj? seksualn? w ma??e?stwie” (s. 12). Jeden z dzia?ów po?wi?cony jest p?odno?ci, a informacje w nim zawarte obejmuj? profilaktyk? i leczenie niep?odno?ci, za? ucze?/uczennica oprócz tego, ?e „definiuje poj?cie antykoncepcji i wymienia jej rodzaje, dokonuje oceny stoso­wania poszczególnych ?rodków antykoncepcyjnych w aspekcie medycznym, psychologicznym, ekologicznym, ekonomicznym, spo?ecznym i moralnym” (s. 13, pkt V podpkt 5).

Pomimo obecno?ci w podstawie programowej takich punktów jak seksualno?? cz?owieka czy dojrzewanie, ca?o?? koncentruje si? wokó? z góry narzuconych warto?ci, nie ma miejsca na dyskusj? czy otwarto?? w przyjmowaniu innych ?cie?ek ?yciowych ni? ma??e?stwo i seks nastawiony na prokreacj?. Podobnie ideologicznie uj?te s? to?samo?ci p?ciowe, których dopuszczane si? tylko dwie (m?ska i kobieca), a du?y nacisk k?adziony jest na podkre?lanie i pog??bianie ró?nic pomi?dzy nimi. Autorzy_rki nie tylko promuj? jedyn? s?uszn? wizj? tego jak powinno wygl?da? zdrowe spo?ecze?stwo (oparte na rodzinie i warto?ciach silnie sprz??onych z katolickim ?wiatopogl?dem), ale i nie zostawiaj? w ogóle miejsca na osoby, które w ten schemat si? nie wpisuj?.

Warto te? zauwa?y?, ?e autorzy_rki programu chyba nie do ko?ca zdaj? sobie spraw? z zagro?e? otaczaj?cej nas rzeczywisto?ci, o czym ?wiadczy chocia?by punkt mówi?cy o tym, ?e ucze?/uczennica „?wiadomie i odpowiedzialnie korzysta ze ?rodków spo?ecznego przekazu, w tym z internetu, dokonuj?c wyboru okre?lonych tre?ci i limituj?c czas im po?wi?cany” (str.14 pkt 6 podpkt 8). My?lenie, ?e po jednych zaj?ciach z wychowania do ?ycia w rodzinie ucze?/uczennica b?dzie w stanie narzuci? sobie sztywne regu?y korzystania z Internetu i innych ?rodków spo?ecznego przekazu jest skrajnie nierealistyczne i ?yczeniowe. Szczególnie bior?c pod uwag?, ?e na samych lekcjach nie dostanie szczegó?owej wiedzy na temat w?asnej seksualno?ci. Gdzie zatem b?dzie jej szuka?_a? W Internecie, gdzie pe?no jest nieprawdziwych lub niepe?nych informacji, a dost?p do pornografii w?a?ciwie nieograniczony.

Nowa podstawa programowa wychowania do ?ycia w rodzinie zupe?nie nie kryje si? z tym, ?e jest prób? wcielenia w ?ycie katolickiej moralno?ci na szczeblu szkolnym. Mamy poczucie, i? b?dzie to krzywdz?ce dla cz??ci uczniów i uczennic, bo o ile mo?na si? z tak? moralno?ci? zgadza? i j? akceptowa?, to cz??? spo?ecze?stwa ma inne pogl?dy i wizj? w?asnego ?ycia. O czym autorzy_rki chyba zapomnieli.

Warto na koniec podkre?li?, i? uczestnictwo z zaj?ciach wychowania do ?ycia w rodzinie nie jest obowi?zkowe. W zwi?zku z reform? edukacji i now? podstaw? programow? postrzegamy to jako pozytywny aspekt. Apelujemy do uczniów i uczennic, rodziców, nauczycieli_lek, pedagogów_?ek o uwa?no?? i monitorowanie tego jak wygl?daj? zaj?cia z wychowania do ?ycia w rodzinie oraz jakie tre?ci s? na nich przekazywane. W obecnym kszta?cie, podstawa programowa w naszej opinii mo?e negatywnie wp?yn?? na ?ycie, a w szczególno?ci seksualno??, m?odych osób.

Agata Koz?owska
Grupa Edukatorów Seksualnych Ponton
Warszawa, 18.07.2017 r.

Przypisy:

[1] Ministerstwo Edukacji Narodowej. Podstawa programowa kszta?cenia ogólnego z komentarzem. Szko?a podstawowa. Wychowanie do ?ycia w rodzinie. http://new.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2017/05/wychowanie-do-zycia-w-r...
[2] https://men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/06/20170607141639804.pdf

?ród?o: http://ponton.org.pl/sites/ponton/files/nowa_podstawa_programowa_wychowania_do_zycia_w_rodzinie_komentarz.pdf

 

 Deion Sanders Authentic Jersey