Wielka Koalicja za Równością i Wyborem - Apel do Prezydenta RP w sprawie zawetowania ustawy ograniczającej dostęp do antykoncepcji awaryjnej

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Warszawa, dnia 5 czerwca 2017 r.

Organizacje pozarz?dowe i grupy nieformalne zrzeszone w Wielkiej Koalicji za Równo?ci? i Wyborem apeluj? do Prezydenta RP o zawetowanie projektu ustaw o ?wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze ?rodków publicznych oraz niektórych innych ustaw, który ogranicza dost?pno?? antykoncepcji, tym samym godz?c w prawa reprodukcyjne Polek.

 

Szanowny Pan
Andrzej Duda
Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej

Apel o zawetowanie ustawy o zmianie ustawy o ?wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze ?rodków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Szanowny Panie Prezydencie,
dnia 25 maja Sejm, a nast?pnie 1 czerwca 2017 r. Senat, przyj?? nowelizacj? ustawy o ?wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze ?rodków publicznych oraz niektórych innych ustaw, która ogranicza dost?pno?? antykoncepcji, w tym awaryjnej, zmieniaj?c jej status na produkt leczniczy na recept?. To decyzja, która godzi w zdrowie reprodukcyjne kobiet, cz?sto tych, które w sytuacji ryzyka niechcianej ci??y, na przyk?ad w wyniku zgwa?cenia lub czynu kazirodczego, si?ga?y po antykoncepcj? awaryjn? jak po ostatni? desk? ratunku.

Organizacje pozarz?dowe i grupy zrzeszone w Wielkiej Koalicji za Równo?ci? i Wyborem z dezaprobat? przyj??y t? informacj?, w szczególno?ci ze wzgl?du na brak rzetelnej debaty dotycz?cej projektu – nie uwzgl?dnienie w niej g?osu organizacji i grup pozarz?dowych dzia?aj?cych w zakresie praw kobiet oraz przedstawicieli ?rodowisk medycznych. Nale?y podkre?li?, ?e argumenty resortu zdrowia, niepoparte ?adnymi badaniami, a osadzone na ?wiatopogl?dowych przes?ankach, zosta?y zanegowane ju? na etapie pracy Komisji Zdrowia nad projektem. Przypomnijmy zatem, ?e:
• nieprawd? jest, ?e tabletka „dzie? po” ma dzia?anie poronne (substancja octan uliprystalu wp?ywa na aktywno?? progesteronu, opó?niaj?c owulacj? lub nie dopuszczaj?c do zagnie?d?enia si? zap?odnionej komórki jajowej w ?ciance macicy – a to moment zagnie?d?enia jest pocz?tkiem ci??y wed?ug ?wiatowej Organizacji Zdrowia);
• nieprawdziwe by?o stwierdzenie, ?e antykoncepcja awaryjna kwalifikuje do wzmo?onej kontroli lekarskiej (opinia Europejskiej Agencji Leków z  dnia 21 listopada 2014 r. dot. dopuszczenia stosowania ?rodka bez recepty);
• Ministerstwo poda?o nieprawd? twierdz?c, ?e nastolatki nadu?ywaj? antykoncepcji dora?nej (w rzeczywisto?ci osoby pomi?dzy 15. a 18. roku ?ycia stanowi? niespe?na 2% kupuj?cych ellaOne – badania Millward Brown 2016);
• Podsekretarz stanu M. Tombarkiewicz wprowadzi? opini? publiczn? w b??d, przytaczaj?c wybrane dane dotycz?ce 23-krotnego wzrostu sprzeda?y ellaOne, poniewa? nie uwzgl?dni? faktu ówczesnej sprzeda?y 3-krotnie ta?szych tabletek Escapelle, które w dalszym ci?gu s? dost?pne jedynie na recept?. Co wi?cej, z podanych przez Pana Ministra danych wynika, ?e
dziennie 1 na 15 tys. kobiet decyduje si? na za?ycie ellaOne, co przeczy tezom o nadu?ywaniu tego produktu leczniczego.

Stoimy na stanowisku, ?e przyj?cie omawianej nowelizacji ?wiadczy o g??bokiej ignorancji rz?dz?cych w stosunku do wi?kszo?ci spo?ecze?stwa i autorytetów ?rodowisk medycznych. Wynik g?osowania jest nieuzasadniony, zarówno ze wzgl?dów medycznych, jak i spo?ecznych. Jak wskazuj? badania przeprowadzone przez portal eFarmaceuta.pl w?ród 2254 Polek, a? 80% chce swobodnego dost?pu do antykoncepcji awaryjnej. 53% respondentów popar?o dost?p do antykoncepcji awaryjnej dla osób pe?noletnich w badaniu przeprowadzonym w grudniu 2015 r. przez TNS Polska.

W imieniu wszystkich Polek, organizacji pozarz?dowych, a tak?e nieformalnych grup kobiecych, których g?os zosta? pomini?ty, apelujemy do Pana Prezydenta o zawetowanie ustawy, która naszym zdaniem znacz?co godzi w prawa kobiet w wieku reprodukcyjnym w Polsce.

Organizacje i inicjatywy zrzeszone w Wielkiej Koalicji za Równo?ci? i Wyborem:

1. Akcja Demokracja
2. ASTRA Network
3. ASTRA Youth
4. BABA Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet
5. Black Brussels Balloons
6. Czarny Protest Bielsko-Bia?a (OSK)
7. Democracy is OK (DOK)
8. Demokratyczna Unia Kobiet
9. Dziewuchy Dziewuchom
10. Dziewuchy Dziewuchom Berlin
11. Dziewuchy Dziewuchom Francja
12. Dziewuchy Dziewuchom ?ódzkie
13. Dziewuchy Dziewuchom Toru?
14. Dziewuchy Dziewuchom Warszawskie
15. Episkopat Polek
16. Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny
17. Federacja Polskie Lobby Kobiet
18. Femini Berlin Polska
19. Feministyczne Stowarzyszenie Polonijne Elles sans Frontieres ASBL
20. Fundacja Centrum Praw Kobiet
21. Fundacja Czas Dialogu
22. Fundacja Edukacja - Równo?? - Aktywno?? - Dialog Era Dialogu
23. Fundacja Feminoteka
24. Fundacja im. Izabeli Jarugi-Nowackiej
25. Fundacja im. Kazimierza ?yszczy?skiego
26. Fundacja Inicjatywa Kobiet Aktywnych
27. Fundacja Kobiety Zmieniaj? ?wiat
28. Fundacja na Rzecz Równo?ci i Emancypacji STER
29. Fundacja Nowoczesnej Edukacji SPUNK
30. Fundacja Pozytywnych Zmian
31. Fundacja Prawnikon
32. Fundacja Przestrze? Kobiet
33. Fundacja Przestrzenie Dialogu
34. Fundacja Rodzi? po ludzku
35. Fundacja Równo??.info
36. Fundacja Trans-Fuzja
37. Galeria Inspiracji
38. Grupa Edukatorów Seksualnych Ponton
39. Inicjatywa Feministyczna
40. Inicjatywa 100 lat g?osu kobiet
41. Inicjatywa Kobiety Piaseczno
42. Koalicja Karat
43. Koalicja Mam Prawo
44. Kobiety w Sieci
45. KOD Kobiety
46. Koszali?skie Stowarzyszenie Aktywno?ci Lokalnej Era Kobiet
47. Lambda Warszawa
48. Lubelska Koalicja na Rzecz Kobiet
49. Marsz Godno?ci
50. Medical Students For Choice Warszawa
51. Most Kobiet Kraków
52. Nieformalna Grupa Czarny Protest
53. Nieformalna Grupa Inicjatywna z Bydgoszczy
54. Niez?omne-?l?skie (Katowice)
55. Obywatelskie Stowarzyszanie "Mo?emy"
56. Ogólnopolski Strajk Kobiet
57. OSK Gryfino
58. OSK Pozna?
59. OSK Pu?awy
60. OSK Sanok
61. OSK Sochaczew
62. OSK Szczecin
63. OSK Warszawa
64. OSK Zawiercie
65. Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego
66. Protest kobiet
67. Ratujmy Kobiety
68. Równo?? i Nowoczesno??
69. ?ciana Furii
70. Stowarzyszenie Aktywne Kobiety
71. Stowarzyszenie Dolno?l?ski Kongres Kobiet
72. Stowarzyszenie im. Stanis?awa Brzozowskiego – Krytyka Polityczna
73. Stowarzyszenie Inicjatywa Polska
74. Stowarzyszenie Inicjatyw Kobiecych
75. Stowarzyszenie Klub XXI wieku, Lublin
76. Stowarzyszenie Kobiecy S?upsk
77. Stowarzyszenie Kongres Kobiet
78. Stowarzyszenie Koni?ski Kongres Kobiet
79. Stowarzyszenie Mi?o?? Nie Wyklucza
80. Stowarzyszenie Nasz Bocian
81. Stowarzyszenie ON/OFF, Tychy
82. Stowarzyszenie (S)Prawa Kobiet
83. Stowarzyszenie Poprawy Spraw Alimentacyjnych – Dla Naszych Dzieci
84. Stowarzyszenie Pro Femina
85. Stowarzyszenie Stop Stereotypom, Kielce
86. Stowarzyszenie Szlakiem Kobiet, Katowice
87. Stowarzyszenie Tu? Obok
88. Stowarzyszenie Wszechnicy O?wieceniowo-Racjonalistycznej
89. Grupa Te Tematy
90. Tomaszowski Kongres Kobiet
91. Trójmiejska Akcja Kobieca
92. Wielkopolski Kongres Kobiet

?ród?o: http://www.federa.org.pl/dokumenty_pdf/2017/apel_wielkakoalicja.pdf

 Alfred Blue Authentic Jersey