Wielka Koalicja za Równością i Wyborem - Stanowisko w sprawie ograniczenia dostępu do antykoncepcji awaryjnej

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Warszawa, 26 maja 2017 r.

25 maja 2017 roku, pos?owie przeg?osowali nowelizacj? ustawy o ?wiadczeniach opieki zdrowotnej, która ogranicza Polkom dost?p do antykoncepcji awaryjnej. Oznacza to, ?e antykoncepcja dora?na, b?dzie dost?pna w Polsce tylko na recept?. W zwi?zku z tym, w imieniu kobiet, których g?os nie zosta? uwzgl?dniony przez obecnie rz?dz?cych, grupa organizacji pozarz?dowych oraz grup nieformalnych przygotowa?a stanowisko w tej sprawie. Pod wspólnym stanowiskiem podpisa?o si? 91 organizacji i grup kobiecych.

Stanowisko dotycz?ce uchwalenia ustawy o zmianie ustawy o ?wiadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze ?rodków publicznych oraz niektórych innych ustaw

25 maja 2017 roku Sejm zadecydowa? o dost?pno?ci antykoncepcji awaryjnej na recept?, godz?c tym samym w interes tych, których najbardziej to dotyczy – kobiet. Kobiet, które w sytuacji ryzyka niechcianej ci??y, na przyk?ad w wyniku zgwa?cenia lub czynu kazirodczego, si?ga?y po antykoncepcj? awaryjn? jak po ostatni? desk? ratunku.

Ta niezwykle szkodliwa spo?ecznie decyzja powoduje, ?e Polska robi krok do ty?u na drodze respektowania prawa kobiet do wyboru w stosunku do Europy XXI wieku i potwierdza, ?e w naszym kraju prawa kobiet nie s? respektowane.

Organizacje pozarz?dowe i grupy zrzeszone w Wielkiej Koalicji za Równo?ci? i Wyborem z oburzeniem przyj??y informacj? o uchwaleniu przez Sejm ustawy o zmianie ustawy o ?wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze ?rodków publicznych oraz niektórych innych ustaw, zawieraj?cej przepis o wymogu recepty na ?rodki antykoncepcji awaryjnej, w tym na ?rodek ellaOne, którego bezpiecze?stwo zosta?o potwierdzone przez Europejsk? Agencj? Leków. To decyzja, która wskazuje na g??bok? ignorancj? rz?dz?cych w stosunku do wi?kszo?ci spo?ecze?stwa i autorytetów ?rodowisk medycznych. Wynik g?osowania jest nieuzasadniony, zarówno ze wzgl?dów medycznych, jak i spo?ecznych. Jak wskazuj? badania przeprowadzone przez portal eFarmaceuta.pl, w?ród 2254 Polek a? 80% chce swobodnego dost?pu do antykoncepcji awaryjnej. 53% respondentów popar?o dost?p do antykoncepcji awaryjnej dla osób pe?noletnich w badaniu przeprowadzonym w grudniu 2015 roku przez TNS Polska.

Oburza nie tylko wynik g?osowania pos?ów, ale i sposób argumentowania Ministerstwa Zdrowia za wprowadzeniem restrykcyjnych zmian. Nale?y podkre?li?, ?e argumenty resortu zdrowia, niepoparte ?adnymi badaniami, a osadzone na ?wiatopogl?dowych przes?ankach, zosta?y obalone ju? na etapie pracy Komisji Zdrowia nad projektem. Przypomnijmy zatem, ?e:

  • nieprawd? jest, ?e tabletka „dzie? po” ma dzia?anie poronne (substancja octan  uliprystalu  wp?ywa  na  aktywno??  progresteronu,  opó?niaj?c  owulacj? lub nie dopuszczaj?c do zagnie?d?enia si? zap?odnionej komórki jajowej w ?ciance macicy – a to moment zagnie?d?enia jest pocz?tkiem ci??y wed?ug ?wiatowej Organizacji Zdrowia);
  • nieprawdziwe  by?o  stwierdzenie,  ?e  antykoncepcja  awaryjna  kwalifikuje  do wzmo?onej kontroli lekarskiej (patrz opinia Europejskiej Agencji Leków z 21 listopada 2014 roku dot. dopuszczenia stosowania ?rodka bez recepty);
  • Ministerstwo sk?ama?o twierdz?c, ?e nastolatki nadu?ywaj? antykoncepcji dora?nej (w rzeczywisto?ci osoby poni?ej 18 roku ?ycia stanowi? niespe?na 2% kupuj?cych ellaOne – badania Millward Brown 2016);
  • Wiceminister  Tombarkiewicz  wprowadzi?  opini?  publiczn?  w b??d  przytaczaj?c wybrane dane dotycz?ce 23-krotnego wzrostu sprzeda?y ellaOne, nie uwzgl?dniaj?c faktu ówczesnej sprzeda?y 3-krotnie ta?szych tabletek escapelle, które w dalszym ci?gu s? dost?pne jedynie na recept?. (Szacuje si?, ?e dziennie 1/15 000 kobiet decyduje si? na za?ycie ellaOne).

W tej sytuacji, w imieniu wszystkich Polek, których g?os zosta? pomini?ty oraz organizacji pozarz?dowych, a tak?e nieformalnych grup kobiecych, apelujemy do przedstawicieli i przedstawicielek Senatu, aby odrzucili haniebny, godz?cy w kobiety projekt.

Organizacje wspieraj?ce:

1. Akcja Demokracja
2. ASTRA Network
3. ASTRA Youth
4. BABA Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet
5. Black Brussels Balloons
6. Czarny Protest Bielsko-Bia?a (OSK)
7. Democracy is OK (DOK)
8. Demokratyczna Unia Kobiet
9. Dziewuchy Dziewuchom
10. Dziewuchy Dziewuchom Berlin
11. Dziewuchy Dziewuchom Francja
12.Dziewuchy Dziewuchom ?ódzkie
13. Dziewuchy Dziewuchom Toru?
14. Dziewuchy Dziewuchom Warszawskie
15. Episkopat Polek
16. Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny
17. Federacja Polskie Lobby Kobiet
18. Femini Berlin Polska
19. Feministyczne Stowarzyszenie Polonijne Elles sans Frontieres ASBL
20. Fundacja Centrum Praw Kobiet
21. Fundacja Czas Dialogu
22. Fundacja Edukacja - Równo?? - Aktywno?? - Dialog Era Dialogu
23. Fundacja Feminoteka
24. Fundacja im. Izabeli Jarugi-Nowackiej
25. Fundacja im. Kazimierza ?yszczy?skiego
26. Fundacja Inicjatywa Kobiet Aktywnych
27. Fundacja Kobiety Zmieniaj? ?wiat
28. Fundacja na Rzecz Równo?ci i Emancypacji STER
29. Fundacja Nowoczesnej Edukacji SPUNK
30. Fundacja Pozytywnych Zmian 
31. Fundacja Prawnikon
32. Fundacja Przestrze? Kobiet
33. Fundacja Przestrzenie Dialogu
34. Fundacja Rodzi? po ludzku
35. Fundacja Równo??.info
36. Fundacja Trans-Fuzja
37. Galeria Inspiracji
38. Grupa Edukatorów Seksualnych Ponton
39. Inicjatywa Feministyczna
40. Inicjatywa 100 lat g?osu kobiet
41. Inicjatywa Kobiety Piaseczno
42. Koalicja Karat
43. Koalicja Mam Prawo
44. Kobiety w Sieci
45. KOD Kobiety
46. Koszali?skie Stowarzyszenie Aktywno?ci Lokalnej Era Kobiet
47. Lambda Warszawa
48. Lubelska Koalicja na Rzecz Kobiet
49. Marsz Godno?ci
50. Medical Students For Choice Warszawa
51. Most Kobiet Kraków
52. Nieformalna Grupa Czarny Protest
53. Nieformalna Grupa Inicjatywna z Bydgoszczy
54. Niez?omne-?l?skie (Katowice)
55. Ogólnopolski Strajk Kobiet
56. OSK Gryfino
57. OSK Pozna?
58. OSK Pu?awy
59. OSK Sanok
60. OSK Sochaczew
61. OSK Szczecin
62. OSK Warszawa
63. OSK Zawiercie
64. Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego
65. Protest kobiet
66. Ratujmy Kobiety
67. Równo?? i Nowoczesno??
68. ?ciana Furii
69. Stowarzyszenie Aktywne Kobiety
70. Stowarzyszenie Dolno?l?ski Kongres Kobiet
71. Stowarzyszenie im. Stanis?awa Brzozowskiego - Krytyka Polityczna
72. Stowarzyszenie Inicjatywa Polska
73. Stowarzyszenie Inicjatyw Kobiecych
74. Stowarzyszenie Klub XXI wieku, Lublin
75. Stowarzyszenie Kobiecy S?upsk
76. Stowarzyszenie Kongres Kobiet
77. Stowarzyszenie Koni?ski Kongres Kobiet
78. Stowarzyszenie Mi?o?? Nie Wyklucza
79. Stowarzyszenie Nasz Bocian
80. Stowarzyszenie ON/OFF, Tychy 
81. Stowarzyszenie (S)Prawa Kobiet
82. Stowarzyszenie Poprawy Spraw Alimentacyjnych – Dla Naszych Dzieci
83. Stowarzyszenie Pro Femina
84. Stowarzyszenie Stop Stereotypom, Kielce
85. Stowarzyszenie Szlakiem Kobiet, Katowice
86. Stowarzyszenie Tu? Obok
87. Stowarzyszenie Wszechnicy O?wieceniowo-Racjonalistycznej
88. Grupa Te Tematy
89. Tomaszowski Kongres Kobiet
90. Trójmiejska Akcja Kobieca
91. Wielkopolski Kongres Kobiet

Warszawa, 26 maja 2017 r.

?ród?o: http://www.federa.org.pl/dokumenty_pdf/2017/Stanowisko_ellaOne_na_recepte.pdf

 Morgan Burnett Authentic Jersey