Apel Amnesty International do Prezydenta RP w sprawie ellaOne

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Warszawa, 2 czerwca 2017 r.

Szanowny Pan
Andrzej Duda
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Prezydencie,
1 czerwca 2017 r. Senat przyj?? nowelizacj? ustawy o ?wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze ?rodków publicznych, która przewiduje, ?e antykoncepcja awaryjna b?dzie dost?pna wy??cznie na recept?. W trakcie prac nad ustaw? nie zapewniono rzetelnej debaty politycznej i nie uwzgl?dniono g?osu organizacji kobiecych oraz przedstawicieli ?rodowisk medycznych.

Regulacje prawne i praktyki, które ograniczaj? dost?p do antykoncepcji, w tym antykoncepcji awaryjnej zagra?aj? realizacji podstawowych praw cz?owieka. Ograniczanie dost?pu do  antykoncepcji awaryjnej jest wyra?nym przyk?adem przemocy instytucjonalnej i mo?e mie? szkodliwe konsekwencje dla ?ycia i zdrowia kobiet.

Wed?ug ?wiatowej Organizacji Zdrowia antykoncepcja awaryjna mo?e zmniejszy? prawdopodobie?stwo zaj?cia w ci??? nawet o 95%, je?li zostanie przyj?ta w ci?gu 24 godzin po stosunku i do 88%, je?eli zostanie przyj?ta do pi?ciu dni po stosunku p?ciowym. Wymóg uzyskania recepty mo?e oznacza?, ?e nie b?dzie mo?liwe skorzystanie z antykoncepcji awaryjnej w czasie gwarantuj?cym jej skuteczno??.

Ograniczenie antykoncepcji awaryjnej b?dzie mia?o katastrofalne skutki dla kobiet i dziewcz?t mieszkaj?cych w Polsce, która ma jedno z najbardziej restrykcyjnych praw antyaborcyjnych w Europie.

W po??czeniu z tak zwan? "klauzul? sumienia", która pozwala lekarzom odmówi? wykonania ?wiadcze? medycznych niezgodnych z jego sumieniem, nowe prawo tworzy kolejn? przeszkod? dla tych, którzy potrzebuj? antykoncepcji awaryjnej. Przeszkody te mog? okaza? si? nie do pokonania dla nastolatek oraz osób mieszkaj?cych w mniejszych miejscowo?ciach i b?d? mia?y szczególnie katastrofalne konsekwencje dla osób, które do?wiadczy?y gwa?tu. Dost?p do antykoncepcji awaryjnej jest kluczowy w zapobieganiu potencjalnych niszcz?cych  konsekwencji przemocy seksualnej takich jak niechciana ci??a.

Zgodnie z zaleceniami Europejskiej Agencji ds. Leków antykoncepcja awaryjna ellaOne powinna by? dost?pna w krajach UE bez recepty, bowiem oznacza to przyspieszenie dost?pu do ?rodka i zwi?kszenie jego skuteczno?ci. ?rodek ellaOne zosta? dopuszczony do obrotu w UE od 2009 roku. Badania dotycz?ce jego stosowania wykaza?y, ?e jest on bezpieczny dla ?ycia i zdrowia kobiet niezale?nie od sposobu stosowania.

Komitet ONZ ds. Eliminacji Dyskryminacji Kobiet oraz Komitet Praw Dziecka wielokrotnie postulowa?y nieograniczony dost?p do antykoncepcji awaryjnej, a Komitet przeciwko Torturom  wskazuje, ?e utrudnianie takiego dost?pu ofiarom przemocy seksualnej mo?e stanowi? naruszenie Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poni?aj?cego traktowania albo karania.

Apeluj? do Pana, Panie Prezydencie, o zawetowanie tej regresywnej ustawy, która stoi w sprzeczno?ci ze zobowi?zaniami Polski w zakresie ochrony praw cz?owieka i mo?e mie? katastrofalne skutki dla kobiet i dziewcz?t mieszkaj?cych w Polsce. 

Z powa?aniem,
Draginja Nadaždin
Dyrektorka Amnesty International Polska

 Adolphus Washington Jersey