List otwarty do ministra zdrowia wyrażający poparcie Wielkiej Koalicji za Równością i Wyborem stanowiska Unii Europejskiej w kwestiach praw reprodukcyjnych i edukacji seksualnej

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

20 marca 2017 r.

List otwarty do ministra zdrowia wyra?aj?cy poparcie Wielkiej Koalicji za Równo?ci? i Wyborem stanowiska Unii Europejskiej w kwestiach praw reprodukcyjnych i edukacji seksualnej. List zosta? napisany i z?o?ony przez Federacj? na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny w imieniu 64 organizacji pozarz?dowych i inicjatyw nieformalnych, w tym w imieniu Protestu kobiet.

Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny
ul. Nowolipie 13/15
00-150 Warszawa

Szanowny Pan
Konstanty Radziwi??
Minister Zdrowia
Ministerstwo Zdrowia
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa 
 
Szanowny Panie Ministrze,
 
W zwi?zku z trwaj?c? obecnie na forum ONZ 61. sesj? Komisji do spraw Statusu Kobiet (Commission on the Status of Women) polskie organizacje pozarz?dowe dzia?aj?ce na rzecz praw kobiet, zrzeszone w Wielkiej Koalicji za Równo?ci? i Wyborem, chcia?yby wyrazi? poparcie dla stanowiska Unii Europejskiej w kwestiach praw reprodukcyjnych i edukacji seksualnej. 
Stanowisko to, wypracowane przez wszystkie pa?stwa Unii Europejskiej, jest oparte na Konkluzji Rady Unii Europejskiej z dnia 26 maja 2015 roku (9242/15). Wyra?amy nadziej?, ?e polski rz?d b?dzie kontynuowa? respektowanie tych ustale? poprzez poparcie wspólnego stanowiska Unii Europejskiej podczas 61. Sesji Komisji do spraw Statusu Kobiet.

Zdecydowanie sprzeciwiamy si? negowaniu znaczenia praw reprodukcyjnych. Prawa reprodukcyjne stanowi? nieod??czn? i bardzo wa?n? cz??? praw cz?owieka. Ich prawnocz?owieczy charakter zosta? potwierdzony na forum ONZ podczas IV ?wiatowej Konferencji na rzecz Kobiet w Pekinie i jej dokumencie ko?cowym, Deklaracji Peki?skiej i Platformie Dzia?ania oraz w wielu innych dokumentach mi?dzynarodowych, w tym w dokumentach ko?cowych z posiedze? Komisji ds. Statusu Kobiet. Wymienione dokumenty uznaj? i potwierdzaj? prawo kobiet do kontroli wszystkich aspektów swojego zdrowia, a w szczególno?ci do decydowania o w?asnej p?odno?ci, jako bezpo?rednio zwi?zane z prawem do samostanowienia (punkt 17 Deklaracji Peki?skiej). 

Równie wa?na z punktu widzenia realizacji praw reprodukcyjnych jest powszechna i rzetelna edukacja seksualna. Prawo do kompleksowej edukacji seksualnej zosta?o potwierdzone zarówno przez UNESCO, jak i przez Rad? Praw Cz?owieka ONZ. Rzetelna edukacja seksualna chroni m?odzie?, wyposa?aj?c j? w wiedz?, ucz?c odpowiedzialno?ci i bezpiecznych zachowa?. Konstytucja w art. 48 (ust. 1 zd. drugie) obliguje rodziców do uwzgl?dnienia w procesie wychowania stopnia dojrza?o?ci dziecka, a tak?e wolno?ci jego sumienia i wyznania oraz jego przekona?. Wychowywanie dzieci powinno tak?e uwzgl?dnia? stan aktualnej wiedzy, w tym wiedzy o seksualno?ci cz?owieka. 

Prawo do kontroli nad kwestiami zwi?zanymi z seksualno?ci? cz?owieka, obejmuj?ce zarówno rzeteln? edukacj? seksualn?, jak i prawo decydowania o w?asnej rozrodczo?ci odgrywa fundamentalne znaczenie w zapobieganiu przemocy i jest bezpo?rednio powi?zane z  sytuacj? ekonomiczn? kobiet. Poparcie tych postulatów przyczyni si? do poprawy warunków ?ycia kobiet i lepszej ochrony ich praw. 
 
List ten podpisuj? 64 organizacje pozarz?dowe i inicjatywy nieformalne zrzeszone w Wielkiej Koalicji za Równo?ci? i Wyborem:
 
(s)Prawa Kobiet
Akcja Demokracja
ASTRA Network
ASTRA Youth
Black Brussels Ballons
Dziewuchy Dziewuchom
Dziewuchy Dziewuchom ?ódzkie
Dziewuchy Dziewuchom Warszawskie
Episkopat Polek
Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny
Feministyczne Stowarzyszenie Polonijne Elles sans Frontieres ASBL
Fundacja Centrum Praw Kobiet
Fundacja Czas Dialogu
Fundacja Edukacja - Równo?? - Aktywno?? - Dialog Era Dialogu
Fundacja Feminoteka
Fundacja im. Izabeli Jarugi-Nowackiej
Fundacja im. Kazimierza ?yszczy?skiego
Fundacja Inicjatywa Kobiet Aktywnych
Fundacja Kobiety Zmieniaj? ?wiat
Fundacja na Rzecz Równo?ci i Emancypacji STER
Fundacja Nowoczesnej Edukacji SPUNK
Fundacja Prawnikon
Fundacja Promocji Karmienia Piersi?
Fundacja Przestrze? Kobiet
Fundacja Przestrzenie Dialogu
Fundacja Rodzi? po ludzku
Fundacja Równo??.info
Fundacja Trans-Fuzja
Grupa Edukatorów Seksualnych Ponton
Inicjatywa 100 lat g?osu kobiet
Koalicja Karat
Koalicja Mam Prawo
Kobiety w Sieci
KOD Kobiety
Koszali?skie Stowarzyszenie Aktywno?ci Lokalnej Era Kobiet
Lambda Warszawa
Marsz Godno?ci
Medical Students For Choice Warszawa
Most Kobiet Kraków
Nieformalna Grupa Inicjatywna z Bydgoszczy
Niez?omne-?l?skie (Katowice)
OSK Warszawa
Protest kobiet
Ratujmy Kobiety
Równo?? i Nowoczesno??
?ciana Furii
Stowarzyszenie Aktywne Kobiety
Stowarzyszenie Dolno?l?ski Kongres Kobiet
Stowarzyszenie im. Stanis?awa Brzozowskiego - Krytyka Polityczna
Stowarzyszenie Inicjatywa Polska
Stowarzyszenie Klub XXI wieku, Lublin
Stowarzyszenie Kobiecy S?upsk
Stowarzyszenie Kongres Kobiet
Stowarzyszenie Koni?ski Kongres Kobiet
Stowarzyszenie Mi?o?? Nie Wyklucza
Stowarzyszenie Nasz Bocian
Stowarzyszenie ON/OFF, Tychy
Stowarzyszenie Pro Femina
Stowarzyszenie Stop Stereotypom, Kielce
Stowarzyszenie Szlakiem Kobiet, Katowice
Stowarzyszenie Wszechnicy O?wieceniowo-Racjonalistycznej
Te Tematy
Trójmiejska Akcja Kobieca
Wielkopolski Kongres Kobiet

Warszawa, dnia 20 marca 2017 r.

 Jordan Oesterle Authentic Jersey