„Życzenia okolicznościowe dla P. Szydło” 15 pytań do rządu z okazji Dnia Kobiet

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

8 marca 2017 r.

List Protestu kobiet do P. Beaty Szyd?o. Te okoliczno?ciowe ?yczenia zawieraj? m.in. 15 pyta? przypadaj?cych z okazji ok. 15 miesi?cy dzia?a? rz?du. S? tak?e wezwaniem do publicznej, rzetelnej debaty rz?du ze ?rodowiskami kobiecymi o sprawach ich dotycz?cych.

W. Pani
Beata Szyd?o
Prezes Rady Ministrów
Al. Ujazdowskie 1/3,
Warszawa

Szanowna Pani,
z okazji ?wi?ta Mi?dzynarodowego Dnia Kobiet pozwalamy sobie z?o?y? Pani ?yczenia dobrego zdrowia oraz samopoczucia, powodzenia w pracy zawodowej na rzecz polskiego spo?ecze?stwa oraz osobistej satysfakcji z realizacji swoich planów prywatnych i s?u?bowych. W za??czeniu przesy?amy upominek, który nie jest okazjonalnym prezentem, ale prezentem przemy?lanym, maj?cym siln? wymow? spo?eczn?, polityczn? i… ?yciow?.

Szanowna Pani,
sytuacji kobiet ?yj?cych w Polsce, tak jak ca?ego spo?ecze?stwa, nie da si? oceni? jednop?aszczyznowo. ?yj? w ró?nych ?rodowiskach, pracuj? w niemal wszystkich bran?ach, cz?sto wiele swojej aktywno?ci po?wi?caj? dzia?aniom w organizacjach pozarz?dowych. Ale bez wzgl?du na swój zawód (uprawiany lub nie) wci?? maj? na swoich barkach wi?kszo?? obowi?zków domowych, nie wspominaj?c ju? o dodatkowym trudzie ci??y i porodu. Tak?e ich sytuacja maj?tkowa jest mocno zró?nicowana, od maj?tnych po bardzo biedne. Bez wzgl?du jednak na dowolne czynniki, jakich by nie rozpatrywa?, ka?da z nich i wszystkie razem maj? równe prawa. Nie tylko wobec siebie wzajemnie, ale tak?e w porównaniu z m??czyznami. Jeste?my po prostu lud?mi.

Czym jest upominek, który Pani przekazujemy?

W pierwszej kolejno?ci s? to metaforyczne „dowody” na to, ?e prawo antyprzemocowe w Polsce nie dzia?a (wbrew temu, co powiedzia? niedawno prezydent Andrzej Duda, podsumowuj?c w dodatku, aby tzw. Konwencji antyprzemocowej „przede wszystkim nie stosowa?”). Wspomniana Konwencja o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej przywo?uje podstawowe zasady mi?dzynarodowego prawa humanitarnego i gwarantuje w pa?stwach j? ratyfikuj?cych wszystkim kobietom podstawow? ochron? w zakresie równouprawnienia, godno?ci ludzkiej i praw cz?owieka. Mamy nadziej?, ?e plany jej wypowiedzenia zosta?y bezpowrotnie pogrzebane, a jej zalecenia zaczn? by? wdra?ane.

W drugiej kolejno?ci – owe okaleczone lalki i inne maskotki symbolizuj?ce dzieci, do których rodzenia wi?kszo?? parlamentarna usi?uje nak?oni? kobiety – s? ?ladem spo?ecznego protestu wobec tej wyj?tkowo haniebnej ustawy. Zosta?y w spontanicznym zrywie przyniesione 6 listopada 2016 r. pod Pa?ac Prezydencki, gdy ju? tylko jeden podpis dzieli? to barbarzy?skie prawo od wej?cia w ?ycie. Ustawy, która wg nas nie ma innego zadania jak tylko doprowadzi? do niewyobra?alnego cierpienia i traumy za 4 tysi?ce z?otych (pod warunkiem, ?e to cierpienie urodzi si? ?ywe). Nie b?dziemy dalej komentowa? tego antyhumanitarnego pomys?u handlu cierpieniem.

Liczymy jednak na to, ?e przejrzy Pani na oczy, ?e spróbuje Pani wyobrazi? sobie ?ycie kobiet, nie tylko to idealnie szlachetne, to wymy?lone czy oczekiwane, ale tak?e to realne, w którym trzeba mierzy? si? z dniem codziennym. W którym kobiety (i m??czy?ni, w ogóle ka?dy cz?owiek) zawsze powinien mie? prawo wolnego wyboru. Nie ka?dy z takiego prawa musi skorzysta? – bo wybór zale?y od wyznawanych warto?ci, uwarunkowa? i osobistych decyzji, ale ka?dy powinien mie? mo?liwo?? podj?cia wyboru. Na tym przecie? opiera si? idea wolno?ci.

Przy okazji tego listu chcemy przypomnie? s?owa Jaros?awa Kaczy?skiego, który na Kongresie Kobiet Prawicy (2011) powiedzia?, ?e „pierwsz? spraw?, któr? z ca?? pewno?ci? trzeba za?atwi?, to jest sprawa ochrony godno?ci kobiety. Nie jest z tym ci?gle w naszym kraju dobrze”. Niech b?d? one dla Pani impulsem do dzia?a?.

Szanowna Pani,
nie wiemy na jakich obszarach ?ycia spo?ecznego skupia si? Pani uwaga. Niestety odnosimy wra?enie, ?e nie jest to codzienny dobrostan polskich kobiet (wi?kszo?ci spo?ecze?stwa – przyp.), a ju? absolutnie nie ich zdrowie, a w pewnych przypadkach nawet ?ycie. Dzia?ania Pani rz?du silnie wskazuj? na to, ?e jego celem jest realizowane poprzez ma?e, cz?sto pozaustawowe kroki, ubezw?asnowolnienie i upodlenie kobiet.

Gdyby zechcia?a nam Pani wyt?umaczy? czemu innemu s?u?y? maj? bowiem regulacje prawne, które wymienimy poni?ej, by?yby?my zobowi?zane. By? mo?e rz?dowi przy?wieca jaka? wy?sza idea, dzi?ki której po wprowadzeniu tych zmian, ?ycie kobiet si? poprawi, dojdzie do prawdziwego równouprawnienia i nie deptana b?dzie ani wolna wola, ani godno?? kobiet. Trudno nam jest j? jednak odkry? pos?uguj?c si? jedynie logik?, do?wiadczeniem, analiz? danych statystycznych i wiedz? naukow?.

1.    Czemu ma s?u?y? projekt wycofania obowi?zku procedur oko?oporodowych ze szpitali?
2.    Czemu ma s?u?y? rezygnacja pa?stwa z systemowego finansowania przesiewowych bada? profilaktycznych, maj?cych na celu wczesne wykrywanie raka szyjki macicy i piersi?
3.    Czemu ma s?u?y? ograniczenie dost?pno?ci antykoncepcyjnych pigu?ek „dzie? po”? Jednocze?nie, w trosce o naszych m??czyzn, chcia?yby?my wiedzie? dlaczego ?rodki typu viagra s? dost?pne bez recepty, mimo ?e udowodniono naukowo wiele niebezpiecznych skutków ubocznych i ich stosowanie powinno si? odbywa? pod ?cis?? kontrol? lekarsk??
4.    Czemu ma s?u?y? rozwa?ana delegalizacja hormonalnych ?rodków antykoncepcyjnych, które w wielu przypadkach s? po prostu lekami w zakresie ginekologii?
5.    Czemu ma s?u?y? brak finansowania profesjonalnych organizacji, od lat wspieraj?cych lub udzielaj?cych pomocy ofiarom przemocy (w tym przemocy domowej)?
6.    Jaki ma cel wykluczenie z programu 500+ samotnych matek z jednym dzieckiem?
7.    Czemu naprawd? ma s?u?y? uchwalona ostatnio reforma edukacji, oprócz tego ?eby by?o tak, jak Pa?stwo chc?? Jakie realne korzy?ci edukacyjne zostan? osi?gni?te?
8.    Jakie spo?ecze?stwo chcecie stworzy? wzmacniaj?c indoktrynacj?  ?wiatopogl?dow?, serwowan? uczniom podczas pozbawionych jakiejkolwiek kontroli dydaktycznej lekcji religii w publicznej szkole, zamiast realnej nauki o biologii cz?owieka, jego seksualno?ci, roli hormonów i wszystkich konsekwencjach wspó??ycia, z chorobami wenerycznymi na czele?
9.    Jakie zamierza Pani, i Pani rz?d, podj?? kroki, aby przepisy obowi?zuj?cej ustawy o planowaniu rodziny, ochronie p?odu ludzkiego i warunkach dopuszczalno?ci przerywania ci??y z 1993 roku nie by?y bezkarnie ?amane przez lekarzy w ca?ym kraju?
10.    Jaka logika przy?wieca wycofaniu si? pa?stwa polskiego ze wspierania przyrostu naturalnego przy wykorzystaniu procedur in vitro?
11.    Jak d?ugo jeszcze b?dzie trwa? doprowadzenie do zagwarantowania osobom samotnie wychowuj?cym dzieci otrzymywania przez nie zas?dzonych alimentów?
12.    Jakie rozwi?zania proponuje Pani rz?d w kwestii zabezpieczenia emerytalnego kobiet, ale tak?e m??czyzn, którzy s? zmuszeni do ograniczenia pracy zawodowej (np. z powodu konieczno?ci opieki nad niepe?nosprawnymi dzie?mi czy rodzicami lub po prostu nad licznym potomstwem)? Jak planuj? Pa?stwo rozwi?za? problem braku odprowadzania sk?adek emerytalnych, do którego przyczynia si? program 500+? Nie negujemy walorów programu, ale chcemy wiedzie? co nas – Polki i Polaków – czeka, gdy te pieni?dze si? sko?cz?, a zostaniemy bez pracy, bez widoków na prac? i bez w?asnej emerytury.   
13.    Jak d?ugo jeszcze ofiary gwa?tów i przemocy domowej b?d? nara?one na ur?gaj?ce godno?ci zachowania funkcjonariuszy pa?stwa? Czy wie Pani, ?e ka?dego roku w wyniku przemocy, w?a?nie we w?asnym domu, traci ?ycie ok. 500 kobiet?

Mamy tak?e wiele pyta? bardziej ogólnych, np.:
14.    Jaki rzeczywisty cel maj? dzia?ania ministra ?rodowiska, który doprowadza w?a?nie na naszych oczach do trwa?ej degradacji ?rodowiska naturalnego? Cz?owiek nie ?yje w oderwaniu od przyrody i podlega wp?ywowi przemian, zarówno pozytywnych jak destrukcyjnych. ?rodowisko naturalne oddzia?uje na stan zdrowia ca?ego spo?ecze?stwa, a my, kobiety, mamy szczególnie uwra?liwion? wyobra?ni? nakierowan? na zdrowie nasze, naszych bliskich, a zw?aszcza dzieci. Dlatego dziwimy si?, ?e Pani, kobieta, pozwala na te hece ministra i pytamy o rzeczywisty cel, którego by? mo?e nie znamy. W kampanii wyborczej mówi?a Pani, ?e Polska jest w ruinie. Obawiamy si?, ?e rz?dy Pani ministrów zostawi? po sobie pustyni?.
15.    Jaki przy?wieca cel przerobieniu mediów, jako? tam jednak publicznych, w media partyjne – to oczywi?cie wiemy. Zastanawiamy si? tylko, ile pokole? polityków b?dzie musia?o dochodzi? do tego, ?e media publiczne s? w obecnych czasach najwi?ksz? warto?ci? spo?eczn?? Jak d?ugo jaka? partia b?dzie musia?a dochodzi? do tego, ?e dobro ca?ego, zró?nicowanego  spo?ecze?stwa jest warto?ci? wy?sz? ni? jej interesy? Chcia?yby?my jednak pozna? odpowied? na pytanie, jak d?ugo b?dzie Pani tolerowa? bezpardonowe obra?anie kobiet w „mediach narodowych”, którego nierzadko dopuszczaj? si? politycy koalicji rz?dz?cej?

Krótko mówi?c, prosimy o jasn? odpowied? jakie s? realne interesy i cele Pani partii wobec kobiet? Nie te zapisane w programie, tylko realne. S? w?ród nas kobiety g?osuj?ce na PiS, które tak?e chcia?yby uzyska? odpowied? na wiele z wy?ej zadanych pyta?, bo maj? w?tpliwo?ci czy „dobra zmiana” mia?a polega? np. na likwidacji standardów oko?oporodowych.
Wzywamy do podj?cia rzeczowej debaty spo?ecznej i politycznej na temat sytuacji kobiet w Polsce, która prowadzi? b?dzie do wprowadzenia rozwi?za? systemowych, maj?cych na celu popraw? tej sytuacji. Je?li Sejm nie wykazuje takiej woli, to niech Pani rz?d wyr?czy w tym pos?ów.

?yczymy Pani, aby dojrza?a Pani do potrzeby uzgadniania poczyna? Pani rz?du w sprawach dotycz?cych kobiet ze ?rodowiskami kobiecymi. My jeste?my do tego gotowe. Mamy do?? meblowania nam ?ycia i decydowania o jego najintymniejszych sferach przez panów, których gros przyziemnych problemów nigdy nie dotkn??y i nie dotkn?.

Na koniec dodajemy jeszcze jedno bardzo wa?ne ?yczenie, aby mog?a Pani na koniec swojej kadencji spojrze? nam prosto w oczy i bez ?adnych wyrzutów sumienia powiedzie? „zrobi?am wszystko, co by?o mo?liwe dla kobiet, same widzia?y?cie”. A my wtedy powiemy, ?e rzeczywi?cie, by?a Pani premierem wszystkich Polek i Polaków.


Z powa?aniem
Protest kobiet

Warszawa, dnia 8 marca 2017 roku

***

Dodatkowe informacje:

Wydarzenia Protestu kobiet organizowane 8 marca 2017 w ramach wsparcia Mi?dzynarodowego Strajku Kobiet:

KPRM, 8.03, godz. 12.00 - "?yczenia okoliczno?ciowe dla P. Szyd?o" (z?o?enie listu Protestu kobiet oraz wymownych upominków w KPRM)
Rotunda, 8.03, godz. 15.00 - "Blondynki wywo?uj? polityków" (demonstracja przeciwko przemocy wobec kobiet i systemowej przemocy pa?stwa)
Rotunda, 8.03, godz. 16.30 - akcja "Niebieska linia" (przej?cie z wielk? niebiesk? wst?g? na pl. Konstytucji na fina? strajku "8M")

Kolejne Pytania do rz?du: 

Spis i odno?niki do tre?ci wszystkich listów Protestu kobiet zawieraj?cych kolejne pytania do rz?du, które s? publicznie og?aszane ka?dego 8 dnia miesi?ca o godz. 12 przez KPRM, a nast?pnie sk?adane w Kancelarii Premiera. Czytaj: Pytania do rz?du

 Delano Hill Authentic Jersey