Stanowisko Krajowej Rady Sądownictwa w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o zgromadzeniach

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

15 grudnia 2016 r.

Krajowa Rada S?downictwa, po zapoznaniu si? z poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach, zwraca uwag?, ?e prawo do zgromadze? jest podstawowym prawem  obywatela,  znajduj?cym gwarancj? przede wszystkim w art. 57 Konstytucji  Rzeczypospolitej  Polskiej, a tak?e w art. 11 Europejskiej Konwencji Praw Cz?owieka. Oznacza to, ?e wszelkie zmiany rozwi?za? ustawodawczych w zakresie organizowania pokojowych zgromadze? i uczestniczenia w nich powinny podlega? szerokiej konsultacji spo?ecznej.

W ocenie Rady wprowadzane zmiany g??boko ingeruj? w konstytucyjn?  zasad? wolno?ci zgromadze?. Rada, dostrzegaj?c stopie? tej ingerencji, zauwa?a jednak, ?e projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo  o  zgromadzeniach zosta? przed?o?ony Krajowej Radzie S?downictwa zbyt pó?no, co czyni niemo?liwym szczegó?owe odniesienie si? do jego tre?ci. Ustawa zosta?a bowiem uchwalona jeszcze przed terminem posiedzenia Rady, a taka sytuacja powoduje z kolei brak mo?liwo?ci zaj?cia stanowiska w tej sprawie przez Krajow? Rad? S?downictwa.

W tej sytuacji Rada wyra?a zdecydowan? dezaprobat? wobec takiego  sposobu procedowania, który de facto uniemo?liwia organowi konstytucyjnemu przedstawienie opinii o aktach prawnych istotnych dla porz?dku normatywnego w Polsce.

Krajowa Rada S?downictwa
15 grudnia 2016 r.

?ród?o: http://www.krs.pl/pl/dzialalnosc/opinie-i-stanowiska/f,182,opinie-i-stanowiska-2016-r/618,12-16-grudnia-2016-roku/4522,stanowisko-krajowej-rady-sadownictwa-z-dnia-15-grudnia-2016-r-nr-wo-020-17616-druk-sejmowy-nr-1044

 Stephon Gilmore Authentic Jersey