Apel do Prezydenta w sprawie zmiany Prawa o zgromadzeniach

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

13 grudnia 2016 r. Sejm przeg?osowa? zmiany dotycz?ce zgromadze? publicznych. Ponad 150 organizacji spo?ecznych i zwi?zków zawodowych zaapelowa?o do Prezydenta RP Andrzeja Dudy o zawetowanie tej ustawy, która nowelizuje Prawo o zgromadzeniach (ju? raz przeg?osowanej 2 grudnia 2016 r.). Poprawki wprowadzone przez Senat po dyskusji 7 grudnia ?agodz? zapisy nowelizacji, ale nadal ogranicza ona np. prawo do spontanicznych manifestacji.

 

Warszawa, grudzie? 2016 r.

Apel do Prezydenta w sprawie zmiany Prawa o zgromadzeniach

2 grudnia 2016 Sejm RP uchwali? ustaw? nowelizuj?c? Prawo o zgromadzeniach. W trakcie prac nad ustaw? ca?kowicie zignorowano g?os organizacji obywatelskich odmawiaj?c zorganizowania wys?uchania publicznego w sprawie zmian, które b?d? mia?y wp?yw na ka?dego obywatela i mieszka?ca Rzeczypospolitej Polskiej.

Ustawa wprowadza pierwsze?stwo zgromadze? cyklicznych, a ich przeprowadzenie b?dzie uzale?nione od zgody wojewody, b?d?cego przedstawicielem Rady Ministrów w terenie. Stanowi to zaprzeczenie obywatelskiego charakteru konstytucyjnej wolno?ci zgromadze? i mo?e stanowi? narz?dzie s?u??ce do nadu?ycia w?adzy przez w?adz? publiczn?.

W ?wietle Konstytucji i Europejskiej Konwencji Praw Cz?owieka kluczowym czynnikiem dla oceny legalno?ci zgromadzenia jest jego pokojowy charakter, a nie znaczna cz?stotliwo?? czy charakter organizatora (np. organ pa?stwa lub zwi?zek wyznaniowy). Obowi?zuj?ce obecnie przepisy s? w stanie skutecznie zabezpieczy? porz?dek publiczny oraz bezpiecze?stwo samych protestuj?cych. ?wiadczy o tym m.in. przebieg zgromadze?, które odby?y si? 11 listopada 2016 r. w Warszawie.

Z tego wzgl?du ca?kowicie zb?dne s? równie? proponowane normy rozgraniczaj?ce o co najmniej 100 metrów dwie demonstracje odbywaj?ce si? w tym samym czasie w niewielkiej odleg?o?ci od siebie. Takie rozwi?zanie mo?e doprowadzi? do sytuacji, kiedy kontrmanifestacja straci kontakt z g?ówn? manifestacj?, a tym samym zaburzona zostanie wolno?? publicznego wyra?ania pogl?dów.

Jak wskaza? Trybuna? Konstytucyjny „wolno?? zgromadze? pe?ni funkcj? stabilizacyjn? w odniesieniu do istniej?cego ?adu spo?ecznego oraz politycznego, a przede wszystkim w stosunku do mechanizmu przedstawicielskiego. Jest form? aktywnego udzia?u obywateli w ?yciu pa?stwa i przez to troski o dobro wspólne”.

Nie ma naszej zgody na arbitralne i nieuzasadnione ograniczenia wolno?ci obywatelskich. Decyzja co do ich ograniczenia musi wyp?ywa? z silnych przes?anek bezpiecze?stwa pa?stwa i jego obywateli. Dzi? nie ma takiego zagro?enia, a proponowana zmiana wydaje si? by? podyktowana wzgl?dami politycznymi i wygod? w?adzy publicznej. Dlatego te? stanowczo sprzeciwiamy si? instrumentalnemu ograniczaniu naszych praw i wolno?ci na potrzeby w?adzy politycznej.

Wprowadzona przez Senat poprawka usuwaj?ca przepis o prymacie zgromadze? organizowanych przez  w?adze publiczne, ko?ció? i zwi?zki wyznaniowe, nie eliminuje ani wprowadzonej ustaw? nierówno?ci obywateli wobec prawa -  pozostawiaj?c preferencje dla „zgromadze? cyklicznych”, ani ograniczenia wolno?ci publicznego wyra?ania pogl?dów - zakazuj?c demonstracji  równoleg?ych, organizowanych w tym samym miejscu i czasie.

Apelujemy do Pana, Panie Prezydencie o zawetowanie tej ustawy jako niezgodnej z Konstytucj? RP  ratyfikowanymi przez Polsk? konwencjami mi?dzynarodowymi, których przepisów zobowi?zali?my si? przestrzega?.

 1. Amnesty International Polska
 2. Aspekty. Fundacja na rzecz rozwoju j?zykoznawstwa komputerowego, logiki i bada? nad j?zykiem
 3. Centrum Inicjatyw Obywatelskich
 4. Centrum Kszta?cenia Liderów i Wychowawców im. Pedro Arrupe
 5. Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS
 6. Dolno?l?ska Federacja Organizacji Pozarz?dowych
 7. Forum Darczy?ców w Polsce
 8. Forum Zwi?zków Zawodowych
 9. Federacja Ma?opolska Pozarz?dowa
 10. Federacja Polskie Lobby Kobiet
 11. Forum Darczy?ców w Polsce
 12. Fundacja Aktywno?ci Lokalnej
 13. Fundacja Artyku? 25
 14. Fundacja Autonomia
 15. Fundacja Biuro Inicjatyw Spo?ecznych
 16. Fundacja Centrum Analiz Ekonomicznych - CenEA
 17. Fundacja Centrum Bada? Migracyjnych
 18. Fundacja Centrum Cyfrowe
 19. Fundacja Centrum Praw Kobiet
 20. Fundacja Dialog-Pheniben
 21. Fundacja dla Odmiany
 22. Fundacja dla Polski
 23. Fundacja Dziennikarska Medium Publiczne
 24. Fundacja Dzika Polska
 25. Fundacja e-Pa?stwo
 26. Fundacja Feminoteka
 27. Fundacja Frank Bold
 28. Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju - FOR
 29. Fundacja Greenmind
 30. Fundacja Hej Koniku
 31. Fundacja Idealna Gmina - Warszawa
 32. Fundacja im. Bronis?awa Geremka
 33. Fundacja im. Izabeli Jarugi-Nowackiej
 34. Fundacja im. Stefana Batorego
 35. Fundacja Industrial
 36. Fundacja Inicjatyw Mened?erskich
 37. Fundacja Inna Przestrze?
 38. Fundacja Instytut Bada? i Rozwoju Lokalnego
 39. Fundacja Instytut Studiów Strategicznych
 40. Fundacja Kobieca eFKa
 41. Fundacja „Korony Drzew” - dobre ?ycie po 50
 42. Fundacja Kultura Liberalna
 43. Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie 
 44. Fundacja Machina Fotografika
 45. Fundacja Merkury
 46. Fundacja Munilab
 47. Fundacja im. Juliusa Fromma
 48. Fundacja Inwalidów i Osób Niepe?nosprawnych "Mi?osierdzie"
 49. Fundacja MY Pacjenci
 50. Fundacja Naukowa Instytut Bada? Strukturalnych
 51. Fundacja na rzecz Równo?ci i Emancypacji STER
 52. Fundacja na Rzecz Ró?norodno?ci Polistrefa
 53. Fundacja na rzecz Ró?norodno?ci Spo?ecznej
 54. Fundacja Niech Si?...Dzieje
 55. Fundacja Normalne Miasto - Fenomen
 56. Fundacja Ocalenie
 57. Fundacja Orbis Tertius - Trzeci Teatr Lecha Raczaka
 58. Fundacja Otwarty Kod Kultury
 59. Fundacja Panoptykon
 60. Fundacja Partners Polska
 61. Fundacja Phan Bde
 62. Fundacja Pokolenia
 63. Fundacja Pole Dialogu
 64. Fundacja Polska Sie? Polityki Narkotykowej
 65. Fundacja Polskie Forum Migracyjne
 66. Fundacja Pomocy Zwierz?tom "(Nie)Milcz-Reaguj"
 67. Fundacja Pozytywnych Zmian
 68. Fundacja Pracownia Bada? i Innowacji Spo?ecznych "Stocznia"
 69. Fundacja Proaktywni
 70. Fundacja Przestrze? Kobiet
 71. Fundacja Rodzi? po Ludzku
 72. Fundacja FERSO - Edukacji i Rozwoju Spo?ecze?stwa Obywatelskiego
 73. Fundacja Rozwoju Metod ??czonych w Medycynie
 74. Fundacja Rozwoju Spo?ecze?stwa Informacyjnego
 75. Fundacja Rozwoju Spo?ecze?stwa Obywatelskiego
 76. Fundacja RÓWNO??.INFO
 77. Fundacja Strefa Kobiet
 78. Fundacja Szko?a Liderów
 79. Fundacja Szko?a z Klas?
 80. Fundacja SYNAPSIS
 81. Fundacja ?nie?ki Twoja Szansa
 82. Fundacja Trans-Fuzja
 83. Fundacja TUS
 84. Fundacja Tu obok
 85. Fundacja Unia & Polska
 86. Fundacja Violet Kiwi
 87. Fundacja Wiedza Lokalna
 88. Fundacja Wolno?? od Religii
 89. Fundacja Wolontariat Równo?ci
 90. Fundacja Wielka Orkiestra ?wi?tecznej Pomocy
 91. Fundacja WWF Polska
 92. Fundacja Zielony Przyl?dek
 93. Fundusz Lokalny Masywu ?nie?nika
 94. Gda?sk Obywatelski
 95. G?osy Przeciw Przemocy
 96. Grupa nieformalna Obywatele RP
 97. Helsi?ska Fundacja Praw Cz?owieka
 98. Inicjatywa na Rzecz Zwierz?t BASTA!
 99. INPRIS - Instytut Prawa i Spo?ecze?stwa
 100. Instytut Globalnej Odpowiedzialno?ci
 101. Instytut Spraw Obywatelskich
 102. Instytut Spraw Publicznych
 103. Kaliska Inicjatywa Miejska
 104. Kampania Przeciw Homofobii
 105. Klub Inteligencji Katolickiej - Warszawa
 106. Kobiety Nauki - Polska Sie? Kobiet Nauki
 107. Kujawsko-Pomorskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarz?dowych
 108. Mazowieckie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i M?odzie?y z Mózgowym Pora?eniem Dzieci?cym KROK DALEJ
 109. NOMADA Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Spo?ecze?stwa Wielokulturowego
 110. Obywatele Kultury
 111. Ochotnicza Stra? Po?arna "Szczecin"
 112. Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarz?dowych
 113. Organizacja Studencka Queer UW
 114. Polska Fundacja im. Roberta Schumana
 115. Polski Instytut Credit Management
 116. Polski Instytut Praw Cz?owieka i Biznes
 117. Polskie Stowarzyszenie Protetyków S?uchu
 118. Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego
 119. Pomorska Federacja Organizacji Pozarz?dowych
 120. Pozarz?dowe Centrum Rozwoju Spo?ecznego 
 121. Pracownia Zrównowa?onego Rozwoju
 122. Pro Humanum - Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Spo?ecze?stwa Obywatelskiego
 123. Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarz?dowych
 124. Regionalne Centrum Wolontariatu w Kielcach
 125. Ruch Spo?eczny Obywatele dla Edukacji
 126. Sie? Obywatelska Watchdog Polska
 127. Stowarzyszenie Aktywne Kobiety
 128. Stowarzyszenie Aktywno?ci Obywatelskiej Bona Fides
 129. Stowarzyszenie Aktywno?ci Obywatelskiej Carpe Diem
 130. Stowarzyszenie Baza PCT
 131. Stowarzyszenie Bli?ej Siebie i Natury
 132. Stowarzyszenie BORIS
 133. Stowarzyszenie Dialog Spo?eczny
 134. Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej WIDOK
 135. Stowarzyszenie Ekologiczno-Artystyczne R?k? Dzie?o
 136. Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne "Wspólna Ziemia"
 137. Stowarzyszenie Ekspedycja w g??b kultury
 138. Stowarzyszenie Empatia
 139. Stowarzyszenie Europejskie Ugrupowanie na Rzecz Edukacji i Kreowania Aktywno?ci
 140. Stowarzyszenie Homo Faber
 141. Stowarzyszenie im. Stanis?awa Brzozowskiego
 142. Stowarzyszenie Inicjatyw Kobiecych
 143. Stowarzyszenie Inicjatyw Spo?eczno-Kulturalnych Stacja Muranów
 144. Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
 145. Stowarzyszenie Koalicja Karat
 146. Stowarzyszenie Kobiecy S?upsk
 147. Stowarzyszenie Kongres Kobiet
 148. Stowarzyszenie Klon/Jawor
 149. Stowarzyszenie Kobiórska Inicjatywa Kulturalna
 150. Stowarzyszenie Kooperacja Miejska
 151. Stowarzyszenie Krasnostawski Ruch Ekologiczny "VIRIDIS"
 152. Stowarzyszenie Kultura Równo?ci
 153. Stowarzyszenie Magurycz
 154. Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze
 155. Stowarzyszenie Mi?o?? Nie Wyklucza
 156. Stowarzyszenie M?odych Dziennikarzy "Polis"
 157. Stowarzyszenie Na Górze
 158. Stowarzyszenie na Rzecz Leczenia Niep?odno?ci i Wspierania Adopcji "Nasz Bocian”
 159. Stowarzyszenia na rzecz Lesbijek, Gejów, Osób Biseksualnych, Osób Transp?ciowych Oraz Osób Queer "Pracownia Ró?norodno?ci”
 160. Stowarzyszenie na rzecz Osób z Autyzmem, Zaburzeniami Rozwojowymi i ich Rodzin “SENSUS”
 161. Stowarzyszenie na rzecz Osób LGBT Tolerado
 162. Stowarzyszenie na rzecz Ziemi Podlaskiej DRUMLA
 163. Stowarzyszenie Naukowe Psychologia i Seksuologia LGBT
 164. Stowarzyszenie Niezale?na Inicjatywa O?wiatowa
 165. Stowarzyszenia „Niko?"
 166. Stowarzyszenie Nowoczesno?? dla Rozwoju
 167. Stowarzyszenie Obywatele Solidarnie w Akcji
 168. Stowarzyszenie Osób po Endoprotezoplastyce Biodra „Bioderko”
 169. Stowarzyszenia O?rodek Dzia?a? Ekologicznych "?ród?a"
 170. Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita
 171. Stowarzyszenie "Pracownia Etnograficzna" im. Witolda Dynowskiego
 172. Stowarzyszenie Prawo do Miasta 
 173. Stowarzyszenie Pracownia Obywatelska
 174. Stowarzyszenie Projekt: Polska
 175. Stowarzyszenia Obywatele Solidarnie w Akcji
 176. Stowarzyszenie Psychoedukacyjno-Przyrodnicze M.O.S.T.
 177. Stowarzyszenie Rowerem do Nowoczesno?ci
 178. Stowarzyszenie Stacja Szamocin.
 179. Stowarzyszenie "Ster Na Demokracj?"
 180. Stowarzyszenie Strefa Wenus z Milo
 181. Stowarzyszenie Willa Decjusza
 182. Stowarzyszenie Wyspa S?odowa 7
 183. Stowarzyszenie "?U?AWY GDANSKIE"
 184. Towarzystwo dla Natury i Cz?owieka
 185. Towarzystwo Dziennikarskie
 186. Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej
 187. Towarzystwa Przyjació? Bielska-Bia?ej i Podbeskidzia
 188. Towarzystwo na rzecz Ochrony Przyrody
 189. Towarzystwo Turystów Przyrodników i Krajoznawców
 190. ?widnicka Masa Krytyczna - ?widnik Miasto Dla Rowerów
 191. Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne
 192. Wspólnota Robocza Zwi?zków Organizacji Socjalnych
 193. Zwi?zek Nauczycielstwa Polskiego
 194. Zwi?zek Stowarzysze? Kongres Ruchów Miejskich

?ród?o: http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/2005928.html

 Joel Iyiegbuniwe Jersey