Oświadczenie Protestu kobiet przed pierwszym czytaniem w Sejmie projektu ustawy o całkowitym zakazie aborcji

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

13 wrze?nia 2016 r.

18 wrze?nia 2016 roku za pi?? dwunasta koalicja ponad 30 organizacji i inicjatyw spo?ecznych przeprowadzi protest przeciwko próbom wprowadzenia ca?kowitego zakazu aborcji w Polsce. „Ani kroku dalej! Demonstracja Ratujmy kobiety”  zaplanowana zosta?a pod gmachem Sejmu, by zwróci? uwag? parlamentarzystów oraz dziennikarzy politycznych na ?amanie w Polsce praw cz?owieka ponad 50% wyborców.

Ta manifestacja zwi?zana jest z terminem pierwszego czytania w Sejmie projektu ustawy ca?kowicie zakazuj?cej aborcji (tj. projektem komitetu „Stop aborcji”). Protest kobiet, który jest jednym z organizatorów wydarzenia przypomina, ?e prawo do aborcji – zgodnie z najwa?niejszymi mi?dzynarodowymi konwencjami, aktami implementowanymi do kodeksów krajów je uznaj?cych – jest jednym z wielu praw sk?adaj?cych si? na wolno?? reprodukcyjn? cz?owieka, a ta wolno?? jest integraln? cz??ci? praw cz?owieka. Prawa te uznane s? przez ca?y cywilizowany ?wiat, zapisane zosta?y m.in. w Powszechnej Deklaracji Praw Cz?owieka, Europejskiej Konwencji Praw Cz?owieka, Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet (CEDAW), a Mi?dzynarodowy Pakt Praw Politycznych i Obywatelskich dodatkowo zakazuje okrutnego, nieludzkiego, poni?aj?cego traktowania i dyskryminacji ludzi.

W zwi?zku z tym uwa?amy, ?e w polskim Sejmie po raz kolejny odb?dzie si? debata nie tylko nad tym, czy kobietom przys?uguje prawo wyboru, do decyzji i samostanowienia, ale de facto nad tym, czy kobietom przys?uguj? prawa cz?owieka.

Przypomnijmy, ?e prawa reprodukcyjne powa?nie ograniczono w 1993 roku, kiedy uchwalono obecnie obowi?zuj?c? ustaw?, przewiduj?c? trzy okoliczno?ci, gdy przerwanie ci??y jest mo?liwe. Obowi?zuj?c?, ale bardzo cz?sto nie wykonywan?, poniewa? ju? ca?e placówki zdrowotne, publiczne placówki utrzymywane z podatków wszystkich obywateli, a nawet ca?e regiony Polski omijaj? przepisy powo?uj?c si? na klauzul? sumienia i odmawiaj? kobietom przeprowadzenia legalnego przerwania ci??y czy to zaistnia?ej w wyniku gwa?tu, czy zagra?aj?cej zdrowiu b?d? ?yciu kobiety, a nawet wtedy, gdy uszkodzony b?d? nie w pe?ni wykszta?cony p?ód nie ma ?adnych szans na prze?ycie.
Obecnie, poprzez k?amstwa i manipulacje, poprzez szanta? emocjonalny oparty na fa?szu, poprzez indoktrynacj? wykorzystuj?c? wszelkie metody w tym nacisków natury religijnej w szko?ach i ko?cio?ach, kolejny raz nast?puj? próby usankcjonowania klauzuli sumienia i rozszerzenie jej na ca?e polskie prawodawstwo.

Dla nas, dla obywateli polskich, prawo do wyboru jest podstaw? wolno?ci. Proponowana ustawa odbiera nam tak?e prawo do w?a?ciwej opieki zdrowotnej, czyli m.in. do bada? prenatalnych, nie gwarantuje szerokiego dost?pu do nowoczesnej antykoncepcji a m?odzie?y nie zapewnia rzetelnej edukacji seksualnej. Odbiera prawo do prywatno?ci i przede wszystkim do poszanowania naszej godno?ci. Dlatego tak g?o?no i uporczywie protestujemy przeciwko temu projektowi.

Dlaczego odebranie prawa do wyboru jest tak wa?ne dla projektodawców ustawy o ca?kowitym zakazie aborcji? Przecie? ?wiatowe badania (zarówno statystyczne, jak medyczne i naukowe) jednoznacznie stwierdzaj?, ?e restrykcyjny i ca?kowity zakaz aborcji nie zmniejsza liczby aborcji, natomiast zwi?ksza liczb? dramatów ludzkich, cierpienia i upokorzenia, jest form? torturowania kobiet. Jest zmuszaniem ich do heroizmu. Do tego sprzyja rozwojowi podziemia aborcyjnego, dzi?ki któremu rosn?? b?d? nieopodatkowane maj?tki nie tylko lekarzy-ryzykantów, ale tak?e ró?nych domoros?ych „specjalistów”. Dlaczego, mimo tego wszystkiego, bezwzgl?dnie d??y si? do wprowadzenia takiej ustawy, a wielu pos?ów i pos?anek popiera to z przekonaniem? Czy tu aby na pewno chodzi o ?ycie? Wed?ug nas, protestuj?cych – nie. Tu mo?e chodzi? wy??cznie o w?adz?, o w?adz? nad my?lami, uczuciami i cia?ami przynajmniej ponad po?owy populacji Polski. To charakteryzuje w?adz? totaln?. A walka o „?ycie pocz?te” jest tylko zr?cznie wymy?lonym narz?dziem do osi?gni?cia tego celu.

Znakomita wi?kszo?? polskiego parlamentu, bez wzgl?du na opcj? polityczn? i ?wiatopogl?d, mieni si? demokratami. Demokracj? cechuj? nie tylko swobody i obowi?zki obywatelskie, wspó?odpowiedzialno?? za pa?stwo i dobrostan wszystkich obywateli, ale tak?e wolne wybory. Zatem przypominamy, ?e kobiety stanowi? ponad 50% wyborców. Razem ze swoimi bliskimi – jeszcze wi?kszy. I informujemy, ?e b?dziemy konsekwentnie i uporczywie protestowa?. Wzywa? kobiety i m??czyzn do wymagania od polityków uznania praw cz?owieka za obowi?zuj?ce w Polsce. B?dziemy wzywa? wszystkich do stosowania swoich praw obywatelskich jako  prawa do kontroli polityków.

Protest kobiet,
o?wiadczenie z dnia 13 wrze?nia 2016 roku

Dowiedz si? wi?cej: http://protestkobiet.pl/aktualnosci/ani-kroku-dalej-demonstracja-ratujmy-kobiety

 Antoine Vermette Authentic Jersey