List otwarty w sprawie sejmowego głosowania w dniu 10.01.2018

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Warszawa, dnia 16 stycznia 2018 roku

Szanowny Pan
Grzegorz Schetyna
Przewodnicz?cy Platformy Obywatelskiej

Szanowna Pani
Katarzyna Lubnauer
Przewodnicz?ca Nowoczesnej

List otwarty w sprawie sejmowego g?osowania w dniu 10.01.2018

Szanowni Pa?stwo,
Polska od ponad dwóch lat prze?ywa dramatyczny proces degradacji fundamentów ustroju i spo?ecze?stwa. W niwecz obracane jest niemal ?wier? wieku ci??kiej pracy i wyrzecze? wszystkich obywateli. Dokonuje tego konsorcjum kilku partii pod wodz? Jaros?awa Kaczy?skiego, które w sposób ur?gaj?cy wszelkim zasadom parlamentaryzmu demokratycznego i praworz?dno?ci, a tak?e dobrym obyczajom, wykorzystuje wi?kszo?? g?osów w obu izbach parlamentu do t?umienia debaty i zmieniania ustroju pa?stwa za pomoc? ustaw.

Czytaj więcej

Stanowisko Grupy Edukatorów Seksualnych Ponton w sprawie nowej podstawy programowej przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

18 lipca 2017 r.

Od 1 wrze?nia 2017 r. do szkó? wchodzi nowa podstawa programowa przedmiotu Wychowanie do ?ycia w rodzinie. W ca?ym dokumencie (wraz z komentarzem do podstawy) s?owo „rodzina” pojawia si? w ró?nych odmianach i wariacjach 173 razy, a s?owo „seks” pojawia si? 2 razy, jako cyberseks oraz uzale?nienie od seksu. Nowa podstawa programowa b?dzie stara?a si? przekaza? uczniom i uczennicom klas IV–VIII szko?y podstawowej oraz klas I–III liceum ogólnokszta?c?cego i klas I–III technikum, ?e seks mo?e mie? miejsce jedynie w ma??e?stwie, a jego g?ównym celem jest prokreacja. Grupa Edukatorów Seksualnych Ponton dzia?aj?ca przy Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny wyda?a w tej sprawie stanowisko.

Czytaj więcej

Wielka Koalicja za Równością i Wyborem - Apel do Prezydenta RP w sprawie zawetowania ustawy ograniczającej dostęp do antykoncepcji awaryjnej

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Warszawa, dnia 5 czerwca 2017 r.

Organizacje pozarz?dowe i grupy nieformalne zrzeszone w Wielkiej Koalicji za Równo?ci? i Wyborem apeluj? do Prezydenta RP o zawetowanie projektu ustaw o ?wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze ?rodków publicznych oraz niektórych innych ustaw, który ogranicza dost?pno?? antykoncepcji, tym samym godz?c w prawa reprodukcyjne Polek.

Czytaj więcej

Apel Amnesty International do Prezydenta RP w sprawie ellaOne

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Warszawa, 2 czerwca 2017 r.

Szanowny Pan
Andrzej Duda
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Prezydencie,
1 czerwca 2017 r. Senat przyj?? nowelizacj? ustawy o ?wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze ?rodków publicznych, która przewiduje, ?e antykoncepcja awaryjna b?dzie dost?pna wy??cznie na recept?. W trakcie prac nad ustaw? nie zapewniono rzetelnej debaty politycznej i nie uwzgl?dniono g?osu organizacji kobiecych oraz przedstawicieli ?rodowisk medycznych.

Czytaj więcej

Wielka Koalicja za Równością i Wyborem - Stanowisko w sprawie ograniczenia dostępu do antykoncepcji awaryjnej

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Warszawa, 26 maja 2017 r.

25 maja 2017 roku, pos?owie przeg?osowali nowelizacj? ustawy o ?wiadczeniach opieki zdrowotnej, która ogranicza Polkom dost?p do antykoncepcji awaryjnej. Oznacza to, ?e antykoncepcja dora?na, b?dzie dost?pna w Polsce tylko na recept?. W zwi?zku z tym, w imieniu kobiet, których g?os nie zosta? uwzgl?dniony przez obecnie rz?dz?cych, grupa organizacji pozarz?dowych oraz grup nieformalnych przygotowa?a stanowisko w tej sprawie. Pod wspólnym stanowiskiem podpisa?o si? 91 organizacji i grup kobiecych.

Czytaj więcej

Oświadczenie Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie przemocy domowej

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

20 kwietnia 2017 r.

W nawi?zaniu do dyskusji na temat problemu przemocy domowej, która toczy si? aktualnie na kanwie sprawy jednego z bydgoskich radnych - jako Rzecznik Praw Obywatelskich, który jednocze?nie wykonuje zadania dotycz?ce realizacji zasady równego traktowania, chcia?bym zwróci? uwag? na szczególne obowi?zki pa?stwa zwi?zane z zapewnieniem skutecznej ochrony kobietom – ofiarom przemocy.

Czytaj więcej

List otwarty do ministra zdrowia wyrażający poparcie Wielkiej Koalicji za Równością i Wyborem stanowiska Unii Europejskiej w kwestiach praw reprodukcyjnych i edukacji seksualnej

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

20 marca 2017 r.

List otwarty do ministra zdrowia wyra?aj?cy poparcie Wielkiej Koalicji za Równo?ci? i Wyborem stanowiska Unii Europejskiej w kwestiach praw reprodukcyjnych i edukacji seksualnej. List zosta? napisany i z?o?ony przez Federacj? na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny w imieniu 64 organizacji pozarz?dowych i inicjatyw nieformalnych, w tym w imieniu Protestu kobiet.

Czytaj więcej

Apel do Prezydenta w sprawie zmiany Prawa o zgromadzeniach

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

13 grudnia 2016 r. Sejm przeg?osowa? zmiany dotycz?ce zgromadze? publicznych. Ponad 150 organizacji spo?ecznych i zwi?zków zawodowych zaapelowa?o do Prezydenta RP Andrzeja Dudy o zawetowanie tej ustawy, która nowelizuje Prawo o zgromadzeniach (ju? raz przeg?osowanej 2 grudnia 2016 r.). Poprawki wprowadzone przez Senat po dyskusji 7 grudnia ?agodz? zapisy nowelizacji, ale nadal ogranicza ona np. prawo do spontanicznych manifestacji.

Czytaj więcej