Marsz godności - Protest kobiet

przez JA WI (tekst), Protest kobiet (foto)

Protest kobiet by? patronem wydarzenia [cztery osoby ze sztabu organizacyjnego Marszu godno?ci dzia?aj? w ramach inicjatywy spo?ecznej Protest kobiet - przyp. red.]. 18 czerwca 2016 r. ulicami Warszawy przeszed? Marsz godno?ci - Protest kobiet. Marsz rozpocz?? si? symbolicznie za pi?? dwunasta na pl. Zbawiciela, a zako?czy? ok. godz. 14 przy Ogrodzie Saskim. Manifestuj?cy szli wi?c najwa?niejsz? arteri? Warszawy, czyli ul. Marsza?kowsk?. Frekwencja Marszu godno?ci szacowana jest na 7 tys. osób. Marsz rozpocz?? si? od minuty ciszy, która by?a uczczeniem pami?ci Joe Cox, brytyjskiej parlamentarzystki dzia?aj?cej m.in. na rzecz praw kobiet, która zosta?a zamordowana kilka dni przed warszawsk? manifestacj?.

Has?em wydarzenia by?o "Prawa cz?owieka prawami kobiet", a organizatorki zwraca?y nim uwag? nie tylko na kwesti? aborcji, ale tak?e na przemoc domow?, s?abe egzekwowanie alimentów czy niskie wyroki dla sprawców gwa?tów. "Jeste?my tu, aby broni? praw kobiet! -  rozpoczynaj?c marsz mówi?a Irina Ovcinicov, jedna z organizatorek. - Jeste?my tu, bo przychodzi chwila, ?e trzeba stan?? na ulicy i powiedzie? "do??!". Do?? ignorowania naszych najbardziej podstawowych praw, do?? przemocy wobec kobiet, do?? ignorowania naszego prawa do ochrony zdrowia i ?ycia! Chcemy, by wreszcie gwa?ciciele trafiali do wi?zie?, chcemy, ?eby?my nie by?y obwiniane - to my jeste?my ofiarami. Chcemy, ?eby kobiety samotnie wychowuj?ce dzieci nie musia?y walczy? o alimenty. Chcemy mie? dost?p do najnowszych zdobyczy medycyny - in vitro jest dla nas. A przede wszystkim ??damy zaprzestania wszelkich prób zaostrzenia ustawy antyaborcyjnej.

Marsz godno?ci - Protest kobiet mia? swoje w?asne symbole - g?ównym by?y ró?e, wiele manifestuj?cych malowa?o tak?e na d?oniach symbol Wenus (znak ?e?skiej p?ci). Wydarzenie zorganizowa? sztab organizacyjny sk?adaj?cy si? z kilkunastu zwyk?ych kobiet, z których wi?kszo?? nie zna?a si? wcze?niej, ?adna z nich wcze?niej nie dzia?a?a dla ?adnej organizacji zajmuj?cej si? prawami kobiet czy prawami cz?owieka.

Przygotowanie marszu rozpocz??o si? po spotkaniu organizacyjnym nieformalnej grupy Marsz kobiet - Strajk kobiet (pó?niej zmieni?a ona nazw? na Protest kobiet) zorganizowanym wspólnie z ruchem Dziewuchy Dziewuchom 4 kwietnia 2016 r. w Warszawie. Organizatorem marszu pozosta?o jednak tylko 14 kobiet nale??cych do sztabu organizacyjnego. Formalnie marsz zg?oszony zosta? jako zgromadzenie publiczne przez Ew? Borgu?sk? z Protestu kobiet.

Czerwcowy Marsz godno?ci - Protest kobiet by? jednym z pierwszych wi?kszych protestów spo?ecznych po og?oszeniu projektu ustawy ca?kowicie zakazuj?cej aborcji w Polsce (projektu "Stop aborcji" Ordo Iuris). Jego frekwencja znacz?co przekroczy?a wcze?niejsze demonstracje organizacji feministycznych broni?cych praw kobiet.

© JAWI, Protest kobiet
zdj?cie: Protest kobiet

 Emmanuel Ogbah Jersey