Ogólnopolski marsz protestu kobiet polskich przeciw proponowanym zmianom w ustawie aborcyjnej

przez Hanna Raszewska (tekst), Katarzyna Słoboda (foto)
Ogólnopolski marsz protestu, fot. Katarzyna Słoboda
Ogólnopolski marsz protestu kobiet polskich, fot. Katarzyna Słoboda
„Ogólnopolski marsz protestu kobiet polskich przeciw proponowanym zmianom w ustawie aborcyjnej” odby? si? 17 kwietnia 2016 r. w ?odzi. Marsz organizowa?a ?ódzka grupa Dziewuchy Dziewuchom w porozumieniu z innymi organizacjami zajmuj?cymi si? prawami kobiet.

„Jestem, my?l?, decyduj?” – tak brzmia?o has?o marszu zorganizowanego przez ?ódzk? grup? Dziewuchy Dziewuchom i inne organizacje zajmuj?ce si? prawami kobiet, w tym Catholics for Choice, Centrum Praw Kobiet, Fabryka Równo?ci, Fundacja Polska Jest Kobiet?, Krytyka Polityczna, Porozumienie Odzyska? Wybór, SPUNK. Fundacja Nowoczesnej Edukacji. Od 2 do 3 tys. kobiet i m??czyzn spotka?o si? o godzinie 14.00 na wiecu przy ul. Ko?ciuszki i Radwa?skiej, aby po wys?uchaniu przemówie? przej?? oko?o czterokilometrow? tras? na plac – nomen omen – Wolno?ci.

Podczas wiecu mówiono m.in. o konieczno?ci prowadzenia edukacji seksualnej (Aleksandra Dulas, SPUNK) i o ró?norodno?ci ?rodowisk sprzeciwiaj?cych si? zaostrzeniu ustawy (Ida Mickiewicz-Florczak, Fabryka Równo?ci). Mocno wybrzmia? g?os organizacji Catholics for Choice, której przedstawicielki wyrazi?y stanowisko, ?e ostateczna decyzja o przerwaniu ci??y powinna by? zgodna z sumieniem ci??arnej i do niej nale?e?.

Na Ogólnopolskim marszu protestu kobiet polskich przeciw proponowanym zmianom w ustawie aborcyjnej oprócz rekwizytów w postaci drucianych wieszaków – symboli drastycznych „domowych metod” usuwania niechcianej ci??y – i najró?niejszych transparentów i tabliczek z has?ami mo?na by?o zobaczy? kobiety przebrane za czarownice. Uczestniczki wydarzenia nawi?zywa?y w ten sposób do sytuacji z 2007 roku, gdy Pierwsza Dama Maria Kaczy?ska zosta?a nazwana przez katolickiego wyk?adowc? i dyrektora Radia Maryja, ojca Tadeusza Rydzyka „czarownic?, która powinna podda? si? eutanazji”, w zwi?zku z podpisaniem przez ni? apelu do parlamentarzystów o niezaostrzanie zapisów ustawy aborcyjnej.

Frekwencja ?ódzkiego marszu przeciwko zaostrzeniu ustawy antyaborcyjnej wynios?a od 2 do 3 tysi?cy osób.

Hanna Raszewska
© Marsz kobiet - Strajk kobiet 2016, www.protestkobiet.pl

 Doug Kotar Womens Jersey