Odzyskać wybór

przez Hanna Raszewska (tekst), Elżbieta Kreciejewska (foto)
Odzyskać wybór, fot. Elżbieta Kreciejewska
Odzyskać wybór, fot. Elżbieta Kreciejewska
Manifestacja „Odzyska? wybór” odby?a si? 9 kwietnia 2016 r. pod siedzib? Sejmu RP w Warszawie i w kilkunastu miastach na ca?ym ?wiecie. Organizatorem by?o Porozumienie Odzyska? Wybór.

Berlin, Bruksela, Bukareszt, Dublin, Londyn, Oslo, Praga, Tokio, Wiede? – w sobotnie popo?udnie m.in. w tych miastach solidaryzowano si? z polskimi manifestacjami zorganizowanymi w  Bielsko-Bia?ej, Bydgoszczy, Kielcach, Poznaniu, S?upsku, Warszawie, Wroc?awiu i innych miejscowo?ciach. Protest przeciwko zaostrzeniu obowi?zuj?cej w Polsce ustawy aborcyjnej zosta? zorganizowany przez Porozumienie Odzyska? Wybór, koalicj? kilkudziesi?ciu organizacji pozarz?dowych, grup nieformalnych i osób indywidualnych podejmuj?cych szeroko rozumiane dzia?ania antydyskryminacyjne. Porozumienie to nie tylko sprzeciwia si? zaostrzeniu obowi?zuj?cej ustawy, lecz d??y tak?e do liberalizacji prawa aborcyjnego w Polsce.

Sto?eczne wydarzenie przyci?gn??o jednak bardzo zró?nicowane grono uczestników i uczestniczek, od feministek i feministów przez zwolenniczki i zwolenników liberalizacji a? po ?rodowiska LGBT. Zgromadzonych po??czy?a niezgoda na dalsze restrykcje dotycz?ce prawa do aborcji niezale?nie od ró?nic w radykalno?ci pogl?dów.

„Mamy do?? pomijania naszego g?osu w tworzeniu prawa, które nas dotyczy” – mówi?y ze sceny przedstawicielki grupy Dziewuchy Dziewuchom. „Mamy do?? ob?udy rz?dz?cych, którzy pod pozorem ochrony ?ycia w równym stopniu nara?aj? i matki, i dzieci na jego utrat?. […] Mamy do?? ?ycia w strachu przed ci???. Nie chcemy ba? si? utraty zdrowia i ?ycia. […] Mamy do?? tego, ?e w Polsce, pa?stwie demokratycznym, ?amane s? podstawowe prawa cz?owieka. Nasze prawa”. Na scenie wypowiada?y si? kobiety w ka?dym wieku. Mowa by?a o obawach nastolatek (Nina Rehorowska, Te Tematy – oddolna inicjatywa m?odzie?y oczekuj?cej rzetelnej edukacji seksualnej), o niebezpiecznych zabiegach wymuszonych brakiem mo?liwo?ci legalnego przerwania ci??y (Natalia Skoczylas, Fundacja Feminoteka), o konieczno?ci solidarno?ci mi?dzypokoleniowej (Katarzyna K?dziela, Fundacja im. Izabeli Jarugi-Nowackiej).

Na transparentach w?asnej roboty, tabliczkach i kartkach trzymanych przez demonstrantki i demonstrantów mo?na by?o przeczyta? m.in.: „Martwe nie b?dziemy rodzi?”, „No women, no kraj”, „Moje cia?o nale?y do mnie”, „Kobieta te? cz?owiek i chce ?y?”, „Girls just wanna have fun-damental human rights”, „Ksi??a chc? ofiar, ksi??niczki chc? praw”, „Aborcja w obronie ?ycia”, „Ka?esz mi rodzi?. Czy te? za mnie umrzesz?”. Widoczne by?y równie? tak?e  charakterystyczne metalowe wieszaki, symbolizuj?ce ryzykowne metody cha?upniczego przerwania ci??y stosowane przez kobiety, które nie mog? skorzysta? z legalnego zabiegu w bezpiecznych warunkach. Przez kilka godzin kilka tysi?cy osób sta?o pod siedzib? Sejmu, ??cz?c si? w walce o prawa kobiet.

Frekwencja (nieoficjalna) na manifestacji "Odzyska? wybór" w Warszawie oceniana jest na od 3 do 5 tysi?cy osób.

Hanna Raszewska,
zdj?cie: El?bieta Kreciejewska
© Marsz kobiet - Strajk kobiet 2016, www.protestkobiet.pl

 Kevin White Authentic Jersey