Nie dla torturowania kobiet!

przez Jo Om (tekst), Irina Ovcinicov (foto)
Nie dla torturowania kobiet!, fot. Irina Ovcinicov
Nie dla torturowania kobiet!, fot. Irina Ovcinicov
Demonstracja "Nie dla torturowania kobiet!" odby?a si? 3 kwietnia 2016 r. pod Sejmem RP w Warszawie. Organizatorem wydarzenia by?a Parta Razem.

Na demonstracji zorganizowanej w prote?cie przeciwko zaostrzeniu tzw. ustawy antyaborcyjnej pojawi?y si? zarówno kobiety, jak i m??czy?ni oburzeni propozycj? nowych przepisów dotycz?cych usuwania ci??y oraz przedstawiciele wielu organizacji czy ruchów zajmuj?cych si? obron? praw kobiet. Jako symbol swojej manifestacji Partia Razem przyj??a lansowany m.in. na internetowej grupie Dziewuchy Dziewuchom - metalowy wieszak, prymitywne narz?dzie wykorzystywane podczas nielegalnego przerywania ci??y, skazuj?ce kobiety na tortury, a cz?sto nawet na ?mier?.

Szokuj?cy atrybut cierpienia kobiet sta? si? ju? pierwszego dnia po og?oszeniu projektu ustawy (tj. 1 kwietnia 2016 r.) znakiem rozpoznawczym protestu polskich kobiet i by? wielokrotnie pokazywany w polskich i ?wiatowych mediach.

"Nie dla torturowania kobiet!" by?a pierwsz? masow? demonstracj? w Polsce, zorganizowan? w prote?cie przeciwko projektowi wprowadzenia ca?kowitego zakazu usuwania ci??y. "Nie ma naszej zgody na to, ?eby w Polsce kobiety by?y torturowane. ?eby dziewczynki, które zostan? zgwa?cone, musia?y urodzi?. Ju? teraz kobietom odmawia si? leczenia, bo lekarze boj? si? oskar?enia o to, ?e kobieta poroni?a. Nie mo?emy godzi? si? na to, ?eby Polska by?a krajem, w którym kobiety obawiaj? si? o swoje ?ycie i zdrowie. I zamiast cieszy? si? z tego, ?e s? w ci??y, boj? si? tego, ?e za chwile spotka ich prokurator albo policjant" - mówi?a na demonstracji Marcelina Zawisza z Partii Razem.

Warszawskiej manifestacji towarzyszy?y protesty organizowane przez Razem w innych polskich miastach.

A jak wygl?da?a frekwencja "Nie dla torturowania kobiet!"? Warszawska demonstracja zgromadzi?a 7 tys. osób. Wed?ug szacunków organizatora wa wszystkich demonstracjach ??cznie uczestniczy?o kilkana?cie tysi?cy osób.

opracowanie: Jo Om,
zdj?cie: Irina Ovcinicov
© Marsz kobiet - Strajk kobiet 2016, www.protestkobiet.pl

 Dylan Larkin Authentic Jersey