3xVETO - Pod Pałacem Prezydenckim bez partyjnych liderów!

co: 3xVETO - Pod Pa?acem Prezydenckim bez partyjnych liderów!
gdzie: Pa?ac Prezydencki, ul. Krakowskie Przedmie?cie, Warszawa
kiedy: 24 lipca 2017 r. w godz. 18.00-23.00
organizator: Bartosz Mindewicz
wydarzenie: https://www.facebook.com/events/144374059476339/
strona: -
dodatkowe informacje: -

Opis organizatora:

W PONIEDZIA?EK ZRÓBMY DEMONSTRACJ? BEZ PARTYJNYCH LIDERÓW PRZY MIKROFONIE

SPOTYKAMY SI? MIMO PODWÓJNEGO WETA

Wspaniali! Mamy wst?pny harmonogram:) Robimy co? niesamowitego, robimy kosmos! Ruszamy o 18.00 pod Pa?acem Prezydenckim!
18.00 - Pocz?tek demonstracji, przywitanie, ma?a rozkr?tka muzyczno-wokalna;)
18:10 - Jacek Dehnel opowie nam troch? o j?zyku. Mi?dzy innymi czemu nazywanie kogo? “kurduplem” nie jest argumentem w dyskusji.
18:20 - Krzysztof Izdebski wyja?ni nam na czym polega trójpodzia? w?adzy i do czego mog? prowadzi? zmiany w s?downictwie
18:30 - przemówienie Karoliny K?dziory o wp?ywie zmian w s?downictwie na NGO-sy
18.40 - przemówienie Stanis?awa Zakroczymskiego z magazynu Kontakt, o tym co oznacza zapisana w Konstytucji sprawiedliwo?? spo?eczna
18:50 - przemówienie strzelca - ??czniczki z Powstania Warszawskiego Wandy Traczyk-Stawskiej
19:00 - Marek Józefiak, prawnik i ekolog o tym jak zmiany w s?downictwie mog? prze?o?y? si? na ?ycie puszczy i nie tylko
19.15 - przemówienie Szymona Ho?owni
19.30 - Dziewuchy Dziewuchom, Ogólnopolski Strajk Kobiet i W?ciek?a Polka:
Bo?ena Przy?uska
Monika Auch-Szkoda
Natalia Greniewska
...
Agata Kobyli?ska
Barbara Ewa Baran
Magda Staroszczyk
19.45 - Zuzanna Radzi?ska-Bluszcz, obro?czyni praw cz?owieka
19:55 - przemówienie Bartosza Pilitowskiego (CourtWatch)
20:15 - Dziewuchy Dziewuchom, Ogólnopolski Strajk Kobiet i W?ciek?a Polka:
Bo?ena Przy?uska
Monika Auch-Szkoda
Natalia Greniewska
...
Agata Kobyli?ska
Barbara Ewa Baran
Magda Staroszczyk
20:25 - aktorzy czytaj? list ludzi kultury do Andrzeja Dudy a Krystyna Janda fragmenty Konstytucji
20:35 - Gaba Kulka #muzykadlademokracji
20:45 - Janek M?ynarski (Warszawskie Combo Taneczne) oraz Kuba Jurkowski (CzessBand) #muzykadlademokracji
21:05 - Maciej Male?czuk #muzykadlademokracji
21:30 - Tymon Tyma?ski #muzykadlademokracji
21:50 - Robert Brylewski #muzykadlademokracji
22:10 - Paula i Karol #muzykadlademokracji
22:30 - Krystyna Janda przeczyta fragmenty konstytucji

Do tych, którzy siedz? w?a?nie i maluj? transparenty, z którymi chc? przyj?? jutro. Przypominamy, ?e obowi?zuje formu?a NO LOGO i nie dopuszczamy do mikrofonu partyjnych liderów. Protestujemy my - Warszawiacy, Warszawianki, zwyk?e Polki i zwykli Polacy. Bardzo was te? prosimy, ?eby transparenty nie zawiera?y hase? hejterskich, obra?liwych i nakr?caj?cych agresj?. Czyli: ?adnych historii o kotach, braku seksu, wysy?aniu kogo? do wi?zienia. Chcemy pokaza?, ?e my - obywatele - jeste?my ponad te kreowane przez polityków podzia?y i nie chcemy u?ywa? j?zyka, który je wzmacnia. W tej wyj?tkowej sytuacji chcemy pokaza?, ?e wszyscy, niezale?nie od naszych cz?sto ró?nych ?wiatopogl?dów, potrafimy wspólnie dostrzec to, co nas ??czy!

***

Musimy si? zmobilizowa? na poniedzia?ek. Prezydent Andrzej Duda wraca z Juraty. Ma si? spotka? z prezes S?du Najwy?szego i rozmawia? o "reformie" wymiaru sprawiedliwo?ci. W ka?dym momencie mo?e podpisa? trzy ustawy, które wywracaj? porz?dek ustrojowy w pa?stwie do góry nogami.

Powinien zobaczy? co o ustawach dotycz?cych sadownictwa i formie ich wprowadzania uwa?a suweren. ?adna nawet najlepsza ustawa nie mo?e by? wprowadzana w 3 dni bez konsultacji spo?ecznych i bez prac w komisjach parlamentarnych. Zmiana ustroju pa?stwa przy tak skromnej wi?kszo?ci posiadanej przez PiS to zwyk?a uzurpacja i ?amanie konstytucji. PiS nie dosta? na to spo?ecznego mandatu. Andrzej Duda zosta? wybrany g?osami ponad 50% Polaków. Nie mo?e oprze? si? tylko na hunwejbinach Kaczy?skiego i mie? nas zupe?nie gdzie? je?li chce drugiej kadencji.

W PONIEDZIA?EK ZRÓBMY DEMONSTRACJ? BEZ PARTYJNYCH LIDERÓW PRZY MIKROFONIE. Z dobrym nag?o?nieniem. Wydrukujmy ulotki i plakaty. Zróbmy to z werw? ale bez sucharów. Nie straszmy Prezydenta wi?zieniem, nie wy?miewajmy go od Adrianów i nie przywo?ujemy niskiego wzrostu Kaczy?skiego.

Odbieraj? nam nasze wolno?ci i prawa obywatelskie. To jest sprawa daleko wykraczaj?ca poza wojn? polsko-polsk?. Dotykaj?ca nas wszystkich. Prezydent powinien sta? na stra?y konstytucji, dialogu, dobrych obyczajów i poszanowania naszych praw. Ma szanse sta? si? podmiotem a nie przedmiotem polskiej polityki i naszej historii. Dajmy mu ostatni? szans?.

#3xVETO
#nologo

 Jourdan Lewis Womens Jersey