Obronimy sądy!

co: Obronimy s?dy!
gdzie: Sejm RP
kiedy: 19 lipca 2017 r. od godz. 19
organizator: Obywatele RP
wydarzenie: https://www.facebook.com/events/1716035472033948/
strona: -
dodatkowe informacje: -

Opis organizatora:

Obronimy s?dy!
I nie jest to tylko dobrze brzmi?ce has?o, my naprawd? jeste?my przekonani, ?e jeste?my w stanie zmusi? PiS do ust?pstw.
Tak, to prawda, ten rz?d jedzie jak walec i nie przejmuje si? opiniami osób o innych pogl?dach czy z inn? wizj? ?wiata.
Jednak i na ten rz?d istniej? sposoby.
W pa?dzierniku 2016 roku zmusi?y?my PiS do odpuszczenia kwestii aborcji.
W grudniu 2016 roku urz?dzili?my PiSowi pokaz mo?liwo?ci obywatelek i obywateli, gdy narusza si? wolno?? mediów.
PiS wie, ?e jest nas du?o, i ?e sta? nas na wiele.


29 kwietnia 2017 roku - blokowanie przemarszu faszystów z ONR, 10 czerwca 2017 roku - blokada przemarszu sekty smole?skiej.
Wszystkie te wydarzenia pokaza?y si?? obywatelskiego niepos?usze?stwa i biernego oporu.
To nie my u?ywali?my si?y fizycznej, a pa?stwo.


Kolejny taki dzie? by? wczoraj. Po bardzo emocjonuj?cym i pokojowym prote?cie przed Pa?acem Prezydenckim poszli?my pod Sejm, by?o nas dostatecznie du?o, by go otoczy?.
Chcieli?my otoczy? Sejm nie dlatego, ?eby pos?anki i pos?owie nie mogli wyj??. Fakt jest taki, ?e gdyby wyszli na piechot?, to bez problemu by im si? to uda?o, nikt z nas nie rzuca?by si? na nich.
Nam chodzi o to, ?eby oni czuli nasz oddech na plecach, gdy wymy?laj? te skandaliczne i niekonstytucyjne ustawy, ?eby wiedzieli, ?e obywatelki i obywatele patrz?. I, ?e interesuje nas nasze pa?stwo.


Jednak PiS nawet tego nie jest w stanie znie??. Im przeszkadza ju? sama nasza obecno?? i nasz wzrok.
W grudniu u?ywali tylko si?y fizycznej, wczoraj w ruch poszed? gaz i pi??ci. Policja jest coraz bardziej agresywna, i na coraz wi?cej sobie pozwala. Jeste?my coraz bli?ej kolejnej, bardzo gro?nej granicy.

Zaw?aszczenie przez parti? s?dów spowoduje bezkarno?? aparatu przymusu pa?stwowego, osób o jedynych s?usznych pogl?dach i dzia?aczy partyjnych.

Nie mo?emy na to pozwoli?, dlatego musimy dzi? by? pod Sejmem. Oni musz? wiedzie?, ?e jeste?my obok i nie pozwolimy odda? trójpodzia?u w?adzy.

Dzi? pod Sejmem od 18:00 do mo?liwe, ?e nawet pó?niej nocy.
Musimy tam by?.
#PodSejm

 Kwon Alexander Womens Jersey