To NIE Koniec! Powstrzymajmy Zamach Stanu

co: To NIE Koniec! Powstrzymajmy Zamach Stanu
gdzie: Sejm RP, ul. Wiejska 4/6/8, Warszawa
kiedy: 16 lipca 2017 r., od godz. 15
organizator: Komitet Obrony Demokracji
wydarzenie: https://www.facebook.com/events/281918335550437/
strona: -
dodatkowe informacje: -

Opis organizatora:

12 lipca 2017 r. partia Pis w sposób ordynarny i ju? zupe?nie jawnie zdecydowa?a si? przeprowadzi? ustrojowy zamach stanu.

Zdemolowano Krajow? Rad? S?downictwa. Nowa ustawa w praktyce likwiduje niezale?no?? s?dów, a tym samym konstytucyjn? zasad? trójpodzia?u w?adzy.

Bardziej jaskrawy jest jednak projekt ustawy o S?dzie Najwy?szym, który chwil? przed pó?noc? trafi? do laski marsza?kowskiej w trybie poselskim – tzw. „szybka ?cie?ka legislacyjna” – chc? wi?c dokona? dzie?a totalnego zniszczenia jeszcze w wakacje.
Projekt zak?ada natychmiastowe usuni?cie wszystkich s?dziów S?du Najwy?szego. Chyba, ?e Pan Zbyszek uzna, ?e która? z tych osób ma zosta?. Dok?adnie tak zapisano na 74 stronie projektu – w art. 87 § 1. Ca?o?? liczy 81 stron „prawa”. Obecna ustawa o SN ma ich 27…

Te wszystkie przepisy razem wzi?te sprawiaj?, ?e za chwil? to minister Ziobro b?dzie móg? w praktyce jednoosobowo decydowa? o tym kto i w jakiej sprawie ma orzeka?. Pytaniem retorycznym jest czy b?dzie móg? decydowa? o tre?ci wyroków dla konkretnych osób.

S?d Najwy?szy Rzeczypospolitej Polskiej stwierdza wa?no?? wyborów do Sejmu i Senatu oraz wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, a tak?e wa?no?? referendum ogólnokrajowego i referendum konstytucyjnego.

Nie sposób mie? ju? ?adnych w?tpliwo?ci – PiS chce zagarn?? kontrol? nad wszystkimi wolnymi wyborami w naszym kraju. One nie maj? ju? by? „wolne” !
„Niewa?ne, kto g?osuje, wa?ne, kto liczy g?osy”. Tak powiedzia? niegdy? Józef Stalin... Nie odda? w?adzy przez dziesi?ciolecia. Jego pe?ne terroru rz?dy sp?yn??y rzek? krwi.

Nie mamy w?tpliwo?ci. Jestesmy ?wiadkami zamachu stanu.
W trosce o Polsk?, przysz?o?? nasz? i naszych dzieci, nie mo?emy na to pozwoli?.

Wszyscy wolni ludzie!!! Przyb?d?cie pod Sejm w najbli?sz? niedziel?. Poka?my, ?e musz? si? w ko?cu zatrzyma?.

KOMITET OBRONY DEMOKRACJI

 Brandon Scherff Jersey