Nie oddamy wolnych wyborów!

co: Nie oddamy wolnych wyborów!
gdzie: Pa?ac Prezydencki, ul. Krakowskie Przedmie?cie, Warszawa
kiedy: 15 lipca 2017 r., w godz. 15.00-17.00
organizator: Partia Razem
wydarzenie: https://www.facebook.com/events/174895526384665/
strona: -
dodatkowe informacje: Demonstracja w obronie wolnych s?dów.

Opis organizatora:

Wolne i uczciwe wybory s? zagro?one! W ?rod? w nocy pos?owie Prawo i Sprawiedliwo?? z?o?yli w Sejm Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy, która podporz?dkuje S?d Najwy?szy ministrowi Ziobrze. S?d Najwy?szy rozpatruje protesty wyborcze i zatwierdza wyniki wyborów, rozstrzyga w kwestii finansowania partii politycznych. Musi by? poza wszelkimi podejrzeniami o partyjne sterowanie. Nie mo?na dopu?ci? do podporz?dkowania go politykowi!

Nie mo?emy pozwala? na to, ?eby pod ministrem Ziobr? powsta?a klika kolesi, nazywana "Izb? Dyscyplinarn?". B?dzie mog?a na polityczne zamówienie nadzorowa? i kara? przedstawicieli wszystkich zawodów prawniczych. Ka?dy s?dzia, który wyda wyrok nie po my?li Prawa i Sprawiedliwo?ci, b?dzie si? móg? liczy? z obni?eniem wynagrodzenia albo degradacj?. To koniec niezawis?ego s?downictwa w Polsce.

Polskie s?dy wymagaj? reformy. Cz?sto stawa?y po stronie silniejszych, przeciwko s?abym - jak w przypadku reprywatyzacji. Ale to, co wyprawia dzi? PiS w sprawie S?du Najwy?szego, to nie jest ?adna naprawa s?downictwa, tylko ordynarny skok na sto?ki!

W sobot? o godzinie 15 spotykamy si? pod Pa?acem Prezydenckim, bo to Prezydent stoi na stra?y Konstytucji oraz zapisanej w niej zasady trójpodzia?u w?adzy. B?dziemy domaga? si? od Prezydenta Andrzej Duda, ?eby sprzeciwi? si? tej skandalicznej ustawie i ju? teraz zadeklarowa?, ?e je?li Sejm przyjmie t? skandaliczn? ustaw?, wykorzysta prawo weta.

Zach?camy i zapraszamy do udzia?u w innych akcjach protestacyjnych organizowanych przeciwko skokowi na S?d Najwy?szy:

- niedziela 16.07, godz. 15.00, Sejm RP, To NIE Koniec ! Powstrzymajmy Zamach Stanu

 Joe Montana Authentic Jersey