Sąd nad PiS - PiS pod sąd

co: S?d nad PiS - PiS pod s?d
gdzie: Sejm RP, ul. Wiejska 4/6/8, Warszawa
kiedy: 14 lipca 2017 r. w godz. 9.00-22.00
organizator: stowarzyszenie Obywatele Solidarnie w Akcji (OSA)
wydarzenie: https://www.facebook.com/events/1564414103590311/ 
strona: -
dodatkowe informacje: -

Opis organizatora:

Obywatelski sprzeciw przeciwko zamachowi stanu dokonywanemu poprzez likwidacj? trójpodzia?u w?adzy i podporz?dkowaniu s?downictwa PiS, co oznacza praktyczne obalenie Konstytucji RP i wprowadzenie autorytarnych rz?dów jednej partii jednego prezesa.

W pi?tek PiS zamierza uchwali? w Senacie niekonstytucyjny projekt ustawy o Krajowej Radzie S?downictwa i przes?a? go rezydentowi Pa?acu Namiestnikowskiego do podpisu. Tym samym cofn?? Woln? Polsk? do czasów Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. W Sejmie znalaz? si? równie? niekonstytucyjny projekt PiS w sprawie przej?cia S?du Najwy?szego.

Podobnie jak inne organizacje obywatelskiej opozycji oraz cz??? opozycyjnych partii politycznych, wzywamy wszystkich obywateli do stanowczego, pokojowego i solidarnego protestu przeciwko wprowadzeniu w Polsce rz?dów autorytarnych. W oczywisty sposób grupa dokonuj?ca zamachu stanu wykorzystuje okres wakacji do tego, ?eby uchwala? bezprawne ustawy bez nara?ania si? na demonstracj? sprzeciwu spo?ecznego. Obywatelskim obowi?zkiem ka?dego z nas jest pokazanie, ?e zamachowcy si? zawiod?, bo staniemy wspólnie w obronie demokracji i pa?stwa prawa.

Pod Sejmem ca?y czas trwa pikieta stowarzyszenia Obywatele Solidarnie w Akcji i Obywatelskiego Ruchu Demokratycznego, na któr? serdecznie zapraszamy od godziny 9.00 w pi?tek (14 lipca) a? do skutku.

 John Randle Jersey