KRS - Bronimy trójpodziału władzy - DO SKUTKU!

co: KRS - Bronimy trójpodzia?u w?adzy - DO SKUTKU!
gdzie: Sejm i Senat RP, Warszawa
kiedy: 14 lipca 2017 r. w godz. 9.00-20.00
organizator: KOD Mazowsze
wydarzenie: https://www.facebook.com/events/128466377756921/
strona: -
dodatkowe informacje:

Opis organizatora:

14 lipca 2017 roku Senat b?dzie obradowa? na temat ustawy o KRS, która zosta?a przyj?ta przez Sejm 12 lipca. Ta ustawa likwiduje w Polsce trójpodzia? w?adzy, który jest podstaw? ka?dego systemu demokratycznego. Do polskiego porz?dku prawnego trójpodzia? w?adzy zosta? wprowadzony Konstytucj? 3 maja w 1791 roku.
Dzia?ania partii rz?dz?cej - PiS - s? dzisiaj podobne do dzia?a? zaborców, którzy w 1793 roku dokonali drugiego rozbioru Polski i znie?li Konstytucj? 3 maja.

14 lipca senatorowie opozycji b?d? starali si? powstrzyma? zatwierdzenie ustawy o KRS przez Senat RP. B?d?my z nimi. Obrady Senatu zaczynaj? si? o godzinie 9:00. Trzeba ju? wtedy by? pod Parlamentem na Wiejskiej. Trudno powiedzie?, kiedy nasza pikieta powinna si? sko?czy?. Na pewno powinni?my by? tak d?ugo, jak d?ugo senatorowie opozycji b?d? utrzymywali opór w Senacie. Zapewne we wczesnych godzinach popo?udniowych mo?e doj?? do g?osowania. Ale mo?e to trwa? równie? krócej albo d?u?ej. Dlatego trzeba by? na Wiejskiej. A kto nie mo?e by? od rana powinien na bie??co monitorowa? sytuacj? i do??cza?, kiedy b?dzie to mo?liwe i kiedy sytuacja b?dzie tego wymaga?a.

 Eddie George Authentic Jersey