Prawa kobiet bez recepty!

co: Prawa kobiet bez recepty!
gdzie: Sejm RP, ul. Wiejska, Warszawa
kiedy: 9 maja 2017 r. w godz. 17.00-19.00
organizator: Partia Razem
wydarzenie: www.facebook.com/events/215538025613103
dodatkowe informacje: -

Opis organizatora:

Na najbli?szym posiedzeniu Sejmu znów b?d? wa?y? si? losy Polek. Szykowane zmiany w prawie farmaceutycznym i ograniczenie dost?pno?ci do antykoncepcji awaryjnej to nic innego jak kolejny zamach na nasze prawa.

Konserwatywna ofensywa polityków - fanatyków trwa. Po haniebnym ataku na dost?p do legalnego przerywania ci??y w trzech najtrudniejszych przypadkach; po bezwstydnym odebraniu podmiotowo?ci rodz?cym kobietom na polskich porodówkach; po wprowadzeniu do szkó? absurdalnej propagandy w miejsce rzetelnej edukacji seksualnej przyszed? moment, w którym minister Konstanty Radziwi?? chce pozbawi? Polki dost?pu do antykoncepcji. Przy okazji obra?a nas wszystkie, przekonuj?c opini? publiczn?, ?e jeste?my zbyt g?upie by wiedzie? jakie tabletki po?ykamy.

Wprowadzanie recepty na antykoncepcj? awaryjn? nie jest uzasadnione ?adnymi racjonalnymi argumentami. To wy??cznie widzimisi? ministra, który twierdzi, ?e polskie kobiety nadu?ywaj? "luksusu", jakim jest podejmowanie decyzji o w?asnym rodzicielstwie; ?e nadu?ywaj? ?rodków antykoncepcyjnych dost?pnych za ponad 100 z?otych sztuka. Innymi s?owy - ?e jeste?my po prostu g?upie. ?e si?gaj?c po antykoncepcj? awaryjn? nie wiemy, co czynimy a ulotki z informacjami o zasadach prawid?owego stosowania pigu?ki “dzie? po” s? dla nas za trudne.

To bzdura, panie ministrze!

Nie jeste?my g?upsze ni? inne mieszkanki Unii Europejskiej. Jeste?my równie m?dre i rozs?dne jak Czeszki, Niemki i Holenderki, które “tabletk? po” mog? dosta? w lokalnych drogeriach. Umiemy czyta? ulotki. Potrafimy o siebie zadba?. To pan, panie ministrze, jest niedoinformowany - nie my!
Ograniczenie dost?pu do antykoncepcji awaryjnej sprawi, ?e decyzja o rodzicielstwie znów stanie si? kwesti? finansow?. W kraju, gdzie na wizyt? do ginekologa czeka si? ?rednio 18 dni, dost?p do antykoncepcji awaryjnej b?d? mia?y tylko te, które b?dzie sta? i na prywatne wizyty, i leki.

To skandal!

To dalsze wzmacnianie nierówno?ci, które minister zdrowia jest zobowi?zany likwidowa?. Prawo do zdrowia, prawo do decydowania o sobie i prawo dost?pu do bezpiecznych leków z apteki nale?y si? ka?dej i ka?demu z nas.

Dlatego 9 maja o godz. 17.00, w przeddzie? rozpocz?cia obrad Sejmu, przyjdziemy na Wiejsk? pokaza? nasz? niezgod? na odbieranie nam praw, na obra?anie naszej inteligencji, ograniczanie wolno?ci. B?dziemy tam, bo nie ma naszej zgody na to, by nieludzki pan Radziwi?? decydowa? za nas o naszej przysz?o?ci.

Prawa kobiet bez recepty!

 Matt Breida Womens Jersey