Parada Schumana

co: Parada Schumana
gdzie: ul. Krakowskie Przedmie?cie/Miodowa, Warszawa
kiedy: 6 maja 2017 r. w godz. 11.30-12.30
organizator: Polska Fundacja im. Roberta Schumana
wydarzenie: www.facebook.com/events/282665565490776/
strona: www.schuman.pl

Opis organizatora:

Parada Schumana. Proeuropejska manifestacja obywatelska 6 maja. CHCEMY EUROPY…

Parada Schumana to manifestacja osób, które opowiadaj? si? za wzmocnieniem integracji europejskiej oraz aktywn? rol? Polski w silnej Unii Europejskiej. Parada Schumana jest manifestacj? obywatelsk?, niepowi?zan? z ?adn? z partii politycznych. Zapraszamy wszystkich podzielaj?cych nasz? propozycj? dla przysz?o?ci Europy, niezale?nie od preferencji partyjnych. Startujemy 6 maja o g. 11:30 w Warszawie. Termin ten jest powi?zany z przypadaj?cym na 9 maja Dniem Europy, kiedy to w 1950 roku Robert Schuman og?osi? swój plan integracji kontynentu.

CHCEMY EUROPY…

My, uczestnicy Parady Schumana, opowiadamy si? za siln? Polsk? w silnej Unii Europejskiej. Domagamy si?, aby Polska ze wzgl?du na swój potencja? by?a jednym z liderów integracji. Chcemy Europy:

BEZPIECZNEJ. B?d?cej w stanie samodzielnie stawi? czo?o zagro?eniom zewn?trznym, takim jak terroryzm, wojny na ?wiecie czy agresywna polityka Rosji. Dysponuj?cej Europejsk? Polityk? Obronn?, ze wspó?pracuj?cymi si?ami zbrojnymi poszczególnych pa?stw b?d?cymi równorz?dnym partnerem dla wspó?pracy ze Stanami Zjednoczonymi wewn?trz NATO.
SOLIDARNEJ. Okazuj?cej zrozumienie i pomoc tym krajom europejskim i ich mieszka?com, którzy znajduj? si? w potrzebie ze wzgl?du na katastrofy naturalne, kryzys ekonomiczny, niestabiln? sytuacj? spo?eczn? i polityczn? lub inne niebezpiecze?stwa, tak?e zewn?trzne.
INNOWACYJNEJ. B?d?cej ?wiatowym liderem w rozwoju gospodarki, nauki i technologii, jednocze?nie dbaj?cej o ?rodowisko naturalne.
PROSPO?ECZNEJ. Zapewniaj?cej najwy?sze, ?wiatowe standardy us?ug publicznych, jak edukacja, s?u?ba zdrowia czy transport. Stwarzaj?cej wszystkim warunki do podj?cia uczciwej pracy, w której zagwarantowane s? prawa pracownicze. Wspomagaj?cej rozwój ma?ych i ?rednich firm rodzinnych.
DEMOKRATYCZNEJ i PRAWORZ?DNEJ. W której decyduje wi?kszo?? obywateli przy poszanowaniu zdania i potrzeb mniejszo?ci, przestrzegane s? prawa cz?owieka, w?adze dzia?aj? w granicach stanowionego prawa i nie stosuj? przemocy prawnej, jak i fizycznej wobec obywateli. S?u?by publiczne pracuj? uczciwie i s? przyjazne obywatelowi.
OTWARTEJ. Zapewniaj?cej swoim mieszka?com swobodne podró?owanie, mo?liwo?? podj?cia nauki, pracy, handlu i wspó?pracy na terenie ca?ej Unii Europejskiej. Skutecznie strzeg?cej swoich granic zewn?trznych – zarówno przed niekontrolowanym nap?ywem osób, jak i nieuczciwymi praktykami gospodarczymi. Jednocze?nie udzielaj?cej, na miar? swojego potencja?u, pomocy ofiarom wojen i kataklizmów w innych rejonach ?wiata.
WIERZ?CEJ W SWOJE MO?LIWO?CI. B?d?cej dumn? ze swoich warto?ci ukszta?towanych przez histori?, kultur? i religi?. Szanuj?cej ró?norodno?? kulturow? swoich pa?stw i ich mieszka?ców. Przeciwstawiaj?cej si? nieprawdziwej i brutalnej propagandzie innych pa?stw i organizacji, które d??? do zniszczenia Unii Europejskiej.

Spotkajmy si? 6 maja o 11:30 na Paradzie Schumana, by swoj? obecno?ci? wspólnie zamanifestowa?, jakiej Europy chcemy!

Po Paradzie zapraszamy do edukacyjnego Miasteczka Schumana na Krakowskim Przedmie?ciu. Wi?cej informacji na http://schuman.pl/pl/

 Peyton Barber Jersey