Manifa. Przeciw Przemocy Władzy

co: XVIII Warszawska Manifa. Przeciw Przemocy W?adzy
gdzie: pl. Defilad, Warszawa
kiedy: 5 marca 2017 r. w godz. 14.00-17.00
organizator: Manifa Warszawa i Porozumienie Kobiet 8 Marca
wydarzenie: https://www.facebook.com/events/1050070665097096/
dodatkowe informacje:

Tegoroczna Manifa odbywa si? równocze?nie w kilku miastach:

4 marca - ?ód?, Pasa? Schillera (godz. 12): https://www.facebook.com/events/951918861608970/ 
4 marca - Lublin, pl. Zamkowy, godz. 14: https://www.facebook.com/events/690060371155202/
5 marca - Pozna?, Teatr Wielki - Opera Pozna? (godz. 14): https://www.facebook.com/events/1707084176250027/
5 marca - Wroc?aw, Pr?gierz na Rynku (godz. 13): https://www.facebook.com/events/1629582557066768/
5 marca - Warszawa, pl. Defilad (godz. 14): https://www.facebook.com/events/1050070665097096/
8 marca - Gda?sk, pomnik Sobieskiego na Targu Drzewnym (godz. 17): https://www.facebook.com/events/396908330665294/

Opis organizatora:

Ju? od wielu lat w ca?ej Polsce w okolicy 8 marca organizowane s? feministyczne demonstracje - Manify. W tym roku grupy organizuj?ce Manify po??czy?y wysi?ki i organizuj? demonstracje w porozumieniu ze sob?.

Przy??cz si? i zorganizuj Manif? u siebie - w swoim mie?cie, miasteczku, wsi, miejscowo?ci!

W Poznaniu, Trójmie?cie, Warszawie i Wroc?awiu Manify pójd? 5 marca. W ?odzi 4 marca. Wi?cej informacji szukaj w dziale wydarzenia.

Nasze wspólne has?o brzmi „Przeciw Przemocy W?adzy”. Drug? cz??? has?a warszawskiego og?osimy 23 lutego.

W?adza nie jest dla nas to?sama z w?adz? parlamentarn?, ani obecn?, ani ?adn? inn?. W?adza to kumulacja opresji, której do?wiadczamy w ró?nych sferach ?ycia.
W poszczególnych miastach Manify k?ad? nacisk na ró?ne obszary przemocy. Organizuj?c Manif? ka?da grupa decyduje, o czym chce mówi?.

Je?li popierasz wspólne has?o oraz popierasz co najmniej jedn? z najwa?niejszych dla nas warto?ci:

> solidarno?? wszystkich walk,
> liberalizacja prawa antyaborcyjnego (aborcja na ??danie dla ka?dej osoby, która jej potrzebuje),
> pe?nia praw reprodukcyjnych,
> anty-nacjonalizm,
> oddzielenie Ko?cio?a od pa?stwa,
> sprawiedliwo?? spo?eczna,
> anty-kapitalizm,
> apartyjno??, oddolno?? i niehierarchiczno?? Manif oraz ich samofinansowanie zgodnie z zasad? non-profit

DO??CZ DO NAS!

JAK MO?ESZ SI? ZAANGA?OWA??

- zorganizuj Manif? tam, gdzie mieszkasz, gdzie dzia?asz, gdzie chcesz - daj nam zna? i wesprzyjmy si? w promocji wydarze?
- do??cz do grupy ju? organizuj?cej Manif? w Twoim miejscu
- przyjd? na Manif? u siebie
- przyjed? na poblisk? Manife - (np. z transparentem “Liche? z Manif?”)

Je?li chcesz zorganizowa? Manif? u siebie, ale nie wiesz, jak to zrobi? lub potrzebujesz wsparcia - napisz do nas, postaramy si? pomóc.

 Emmanuel Ogbah Authentic Jersey