Blondynki wywołują polityków - Protest kobiet

? co: Blondynki wywo?uj? polityków
gdzie: Rotunda (rondo Dmowskiego), Warszawa
kiedy: 8 marca 2017 r. godz. 15.00
organizator: Protest kobiet
wydarzenie: www.facebook.com/events/360188097713197/ 
strona: www.protestkobiet.pl
dodatkowe informacje: Demonstracja Protestu kobiet organizowana w ramach wsparcia Mi?dzynarodowego Strajku Kobiet. Na "Blondynki wywo?uj? polityków" sk?adaj? si? trzy elementy:
"?yczenia okoliczno?ciowe dla P. Szyd?o" - 15 pyta? do rz?du z okazji 15 miesi?cy jego pracy (8 marca 2017 r., godz. 12, KPRM)
"Blondynki wywo?uj? polityków" - demonstracja przeciwko przemocy wobec kobiet i systemowej przemocy pa?stwa (8 marca 2017 r., godz. 15, Rotunda)
"Niebieska linia" - fina?owa akcja demonstracji Protestu kobiet polegaj?ca na przej?ciu ul. Marsza?kowsk? z pó?kilometrow? niebiesk? wst?g?, symbolizuj?c? walk? z przemoc? wobec kobiet. Przej?cie na trasie Rotunda - pl. Konstytucji na fina? Mi?dzynarodowego Strajku Kobiet pt. "8M" (8 marca 2017 r., godz. 16.30, Rotunda)
Szacunkowa frekwencja Protestu kobiet:
"?yczenia okoliczno?ciowe dla P. Szyd?o" - ok. 50 osób
"Blondynki wywo?uj? polityków" - minimum 800 osób
"Niebieska linia" - ok. 5000 osób

Opis organizatora:

8 marca 2017 r., o godz. 15.00, pod Rotund? w Warszawie, wywo?amy polityków do odpowiedzi, do jasnych deklaracji i id?cych za nimi dzia?a? maj?cych zatrzyma? przemoc wobec kobiet, a przede wszystkim systemow? przemoc pa?stwa.

Walka z przemoc? fizyczn?, której do?wiadcza ka?dego roku 800 tysi?cy kobiet w Polsce, wymaga nie tylko realnej dyskusji ale przede wszystkim realnych rozwi?za? le??cych na sercu ka?demu, kto ma w sobie cho? odrobin? empatii. Dlaczego wi?c nie ma skutecznego programu edukacji? Dlaczego organizacje udzielaj?ce pomocy ofiarom nie otrzymuj? dofinansowania na swoj? dzia?alno??? Dlaczego wyroki s?dowe dla sprawców gwa?tów i sprawców przemocy zapadaj? w zawieszeniu lub s? ?miesznie niskie? Dlaczego prezydent naszego kraju nawo?uje do nie stosowania Konwencji antyprzemocowej? Jaki jest w tym cel? Jaki cel ma nasze pa?stwo chroni?c sprawców, a nie ofiary?

Systemowa przemoc pa?stwa wobec kobiet ma o wiele szerszy zakres. Kolejne ma?e kroki pokazuj?, ?e Polska coraz bardziej przestaje dba? o sytuacj? ?yciow?, zdrowie, a czasem nawet ?ycie, ponad po?owy spo?ecze?stwa. Przyk?ady?

Nie?ci?galno?? alimentów osi?gn??a taki poziom abstrakcji, ?e trudno j? sobie wyobrazi?. D?ug alimentacyjny wobec ok. miliona dzieci wynosi obecnie ponad 10 miliardów z? [90% d?u?ników to m??czy?ni – przyp.]. Pa?stwo utrudnia dost?p do antykoncepcji i nie prowadzi masowej, rzetelnej – opartej na nauce – edukacji seksualnej. Pa?stwo ingeruje w prawa reprodukcyjne, ogranicza dost?p do bada? prenatalnych, w zasadzie zlikwidowa?o dost?pno?? procedury zap?odnienia pozaustrojowego in vitro, ograniczy?o dost?p do bezp?atnych bada? mammograficznych i tych wykrywaj?cych raka szyjki macicy, zlikwidowa?o obowi?zywanie standardów oko?oporodowych. I tak dalej, i tak dalej.

Wywo?amy nie tylko przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwo?ci ale wszystkich opcji politycznych. Warto przypomnie?, ?e od 1989 roku politycy wielokrotnie zmieniali barwy partyjne, ale problemy praw kobiet zawsze by?y bagatelizowane, a pokusa ?atwej w?adzy poprzez przemoc i jej tolerowanie by?a nieodparta. Niestety dotyczy to tak?e kobiet polityków.

Dlatego za??damy od partii politycznych jasnej deklaracji, rzeczowych zapisów w programach dzia?alno?ci, okre?laj?cych ich stanowisko wobec poszanowania praw cz?owieka kobiet. B?dziemy domaga? si? powa?nej debaty publicznej i id?cych za ni? konkretnych dzia?a? nas chroni?cych.

B?dziemy tak?e protestowa? przeciwko j?zykowi pogardy, manipulacji i dyskryminacji, szeroko obecnemu w?ród wypowiedzi polskich parlamentarzystów. To tak?e jest przemoc!

Stop przemocy. Stop przemocy wobec kobiet.

Protest kobiet

Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Calle Jarnkrok Jersey