Międzynarodowy Strajk Kobiet

co: Mi?dzynarodowy Strajk Kobiet
gdzie: ca?a Polska
kiedy: 8 marca 2017 r. przez ca?y dzie?
organizator: Ogólnopolski Strajk Kobiet (Polska) oraz Klementyna Suchanow, Natalia Beza Pancewicz (?wiat)
wydarzenie:
Mi?dzynarodowy Strajk Kobiet - Polska: https://www.facebook.com/events/366796443673977/
International Women's Strike (Paro Internacional de Mujeres): https://www.facebook.com/events/1043905282422378/ 
dodatkowe informacje: Protest organizowany jest równolegle w wielu krajach na ?wiecie, m.in. w krajach Ameryki Po?udniowej.

Opis organizatora:

<<<Szanowne/Szanowni: w zwi?zku z planowanym na dzie? 14.01.2017 ogólnopolskim spotkaniu koordynatorek i dzia?aczek lokalnych OSK, bardzo prosimy o wstrzymanie si? z tworzeniem wydarze? lokalnych, do tego terminu. Zale?y nam na odpowiedniej organizacji i przygotowaniu do strajku. Chcesz w??czy? si? w ogólnopolsk? dzia?alno?? strajkow?? Napisz do nas: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Zapraszamy!>>>

Let's strike on the 8th to say NO to the growing misogyny /// Paremos el mundo el 8 de marzo para decir NO al creciente machismo. /// Zastrajkujmy 8 marca, aby powiedzie? NIE wzrastaj?cej mizogynii.

We say/ Decimos/ Mówimy:

We, the women of the world, are fed up with violence addressed at us ¬ physical, economic, verbal or moral. We will no longer tolerate it passively. We demand that our governments stop using misogynic insults and start taking real measures to solve numerous problems related to our safety, free access to medical care including abortion, the establishment of severe legal penalties to be applied to our oppressors in cases of rape, domestic violence and every gender-based crimes we are experiencing increasingly, and enforce effective secularization. Before our biological conditions, we are first of all human beings ¬ and what’s more it’s 2016.

As aware citizens, we, the women, know the world is going through a crisis phase, but we don’t accept being victims of it. Take care, governing powers in our countries: be mature and address the problems of the world in direct, peaceful ways, with no harm to us.

We, the women of the world, announce that if you don’t urgently and immediately apply the effective measures to halt violence against us, we strike, in solidarity and united across the planet. We constitute more than half the world’s population and we know that the lasting power is with us. Don’t forget that on our decision depends if the life on Earth will continue.

International Women’s Strike

***

Nosotras, las mujeres del mundo, estamos hartas de la violencia física, económica, verbal y/o moral dirigida contra nosotras. No la vamos a tolerar pasivamente.

Exigimos que nuestros gobiernos dejen de usar insultos misóginos y empiecen a tomar medidas reales para resolver numerosos problemas relacionados con nosotras: nuestra seguridad, acceso gratuito a la atención médica (incluyendo los derechos reproductivos), el establecimiento y aplicación de graves sanciones legales a criminales en casos de violación, violencia en el hogar y de todo tipo de crimen de género que sufrimos cada vez más, así como el cumplimiento de la secularización de nuestros Estados. Antes que las condiciones biológicas femeninas que poseemos somos, sobre todo, seres humanos.
Como ciudadanas conscientes, nosotras, las mujeres, sabemos que el mundo está pasando por una fase de crisis pero no aceptamos ser víctimas de ella.

Tomen nota, gobernadores de nuestros países: sean maduros y aborden los problemas del mundo de una manera directa, pacífica y sin daño hacia nosotras.

Nosotras, las mujeres del mundo, anunciamos que si no se toman medidas inmediatas para detener esta violencia, vamos a hacer un paro, somos solidarias y estamos unidas, en todo el mundo, para defender nuestros derechos humanos.

Constituimos más de la mitad de la población del mundo y sabemos que el poder está en nuestras manos. No se olviden de que de nuestra decisión depende la continuidad de la vida en la Tierra.

Paro Internacional de Mujeres

***

My, kobiety ?wiata, mamy do?? przemocy kierowanej w nasz? stron? – fizycznej, ekonomicznej, s?ownej i moralnej. I nie zamierzamy jej d?u?ej tolerowa?. Domagamy si?, by rz?dy naszych krajów przesta?y u?ywa? mizoginicznych obelg pod naszym adresem i przedsi?wzi??y kroki zmierzaj?ce w kierunku rozwi?zania licznych problemów zwi?zanych z naszym bezpiecze?stwem, wolnym dost?pem do opieki medycznej, w tym pe?ni praw reprodukcyjnych, ustalenia surowych kar dla prze?ladowców w przypadku gwa?tu, przemocy domowej i przemocy powsta?ej na bazie p?ci, których do?wiadczamy w coraz bardziej wzmo?ony sposób oraz przeprowadzi?y skuteczn? sekularyzacj? pa?stw. Bowiem uwarunkowane takimi, a nie innymi cechami biologicznymi, jeste?my przede wszystkim lud?mi - poza tym jest rok 2016.

Jako ?wiadome obywatelki, my, kobiety, wiemy, ?e ?wiat przechodzi przez faz? kryzysu, ale nie zgadzamy si? na bycie ofiar? tego?. Wy, rz?dz?cy w naszych krajach: wyka?cie si? doros?o?ci? i stawcie czo?a problemom ?wiata w sposób bezpo?redni, pokojowy i bez wyrz?dzania nam krzywdy.

My, kobiety ?wiata, zapowiadamy, ?e je?li nie podejmie si? pilnie i natychmiastowo skutecznych ?rodków zatrzymuj?cych przemoc wobec nas, rozpoczniemy - solidarnie i zjednoczone na ca?ej planecie - strajk.

Stanowimy ponad po?ow? ludzko?ci i to w naszych r?kach spoczywa moc. Nie zapominajcie, ?e od decyzji kobiet zale?y kontynuacja ?ycia na Ziemi.

Mi?dzynarodowy Strajk Kobiet

 Craig Robertson Jersey