Protest Studentów i Studentek

co: Protest Studentów i Studentek
gdzie: Warszawa (prawdopodobnie pod pomnikiem Kopernika na Krakowskim Przedmie?ciu)
kiedy: 25 stycznia 2017 r. w godz. 16.00-20.00
organizator: Krzysztof Wiertel, Maria Wieczorek, Jan Nowalski, Marta Puczy?ska, Martyna Równiak, Helena Stopa
wydarzenie: https://www.facebook.com/events/387653964901006/
dodatkowe informacje: Organizator ma poda? miejsce protestu dopiero po jego oficjalnym zg?oszeniu.

Opis organizatora:

W zwi?zku z obecn? sytuacj? w naszym pa?stwie nie mo?emy d?u?ej pozostawa? biernymi obserwatorkami i obserwatorami. WIDZIMY I DZIA?AMY! Dlatego organizujemy PROTEST STUDENTEK i STUDENTÓW w stolicy! Wyjdziemy na ulic? i poka?emy, ?e nie jeste?my anonimowi, ?e zale?y Nam w jakim kraju b?dziemy ?y? po sko?czeniu nauki!

Chcemy ?y? w pa?stwie:

1. W którym przestrzegana jest Konstytucja i akty prawne.
2. W którym instytuty badawcze i instytucje kultury s? niezale?ne, a programy nauczania szkó? i uczelni oparte s? na wiedzy naukowej.
3. Które jest ?wieckie.
4. W którym mamy zagwarantowane wszystkie prawa reprodukcyjne oraz dost?p do Standardów Opieki Oko?oporodowej
5. W którym ofiary przemocy s? realnie chronione
6. W którym panuje tolerancja i wszystkie osoby s? równe wobec prawa, bez wzgl?du na p?e?, pochodzenie, kolor skóry, orientacj? psychoseksualn? czy stopie? niepe?nosprawno?ci.
7. W którym ministerstwo ?rodowiska d??y do ochrony, a nie niszczenia polskiej przyrody.
8. W których zagwarantowana jest wolno?? zgromadze? i ?adne z nich nie jest uprzywilejowane
9. W którym sami i same mo?emy decydowa? o sobie, w?asnym ciele, p?odno?ci, pogl?dach czy wyznaniu.
10. W którym nie prowadzi si? bezpodstawnej inwigilacji obywatelek i obywateli.
11. W którym media s? wolne, a te publiczne nie s? narz?dziem propagandowym partii rz?dz?cej
12. W którym polityka rz?du opiera si? na konstruktywnym dzia?aniu.
13. W którym stanowiska obsadzane s? na podstawie umiej?tno?ci, kompetencji i do?wiadczenia, a nie przynale?no?ci partyjnej
14. Którego rz?d nie izoluje Polski od Unii Europejskiej i nie o?miesza naszego kraju na arenie mi?dzynarodowej.

Jeste?my ruchem oddolnym, nie popieramy ?adnej z partii politycznych. Ze wzgl?du na ró?norodno?? protestuj?cych studentek i studentów wydarzenie b?dzie NO LOGO.

Nie jeste?my z ramienia ?adnej partii. Nie jeste?my przez nikogo sponsorowani. Nie idziemy walczy? o czyj?? karier? polityczn?. Idziemy walczy? o przysz?o?? nasz?, naszych wspó?obywatelek i wspó?obywateli! Idziemy walczy? o lepsze jutro dla naszego kraju!

 Jordan Reed Womens Jersey