RAZEM przeciwko przemocy

co: RAZEM przeciwko przemocy
gdzie: Rynek G?ówny, Kraków
kiedy: 17 grudnia 2016 r., godz. 15.00-16.30
organizator: Razem Ma?opolska, Ratujmy Kobiety, Dziewuchy Dziewuchom Kraków
wydarzenie: https://www.facebook.com/events/1291549480904519/
dodatkowe informacje: Wydarzenie wspieraj? Razem Ma?opolska, Dziewuchy dziewuchom Kraków, Ratujmy Kobiety, Stowarzyszenie Sprawa Kobiet, Fundacja Przestrze? Kobiet, Krakowska Manifa, Fundacja Autonomia

Opis organizatora:

#CZARNYPROTEST TRWA!
Zareaguj przeciwko przemocy!
Wyra? swój sprzeciw!
Nie b?d? oboj?tna / oboj?tny!

W sobot? 17 grudnia o godz. 15.00 wraz z Razem Ma?opolska, Dziewuchy dziewuchom Kraków, Ratujmy Kobiety, Stowarzyszenie Sprawa Kobiet, Fundacja Przestrze? Kobiet, Krakowska Manifa, Fundacja Autonomia wychodzimy na krakowski Rynek protestowa? przeciwko planowanemu przez rz?d Beaty Szyd?o wypowiedzeniu konwencji antyprzemocowej. Wypowiedzenie konwencji to nie tylko z?amanie obietnicy z?o?onej przez Polsk?, ale przede wszystkim pozbawienie nas gwarancji naszych praw.

Konwencja potwierdza, ?e przemoc wobec kobiet to naruszenie praw cz?owieka. Podpisanie i ratyfikowanie Konwencji antyprzemocowej dawa?o nadziej?, ?e Polska sta? b?dzie po stronie ofiar, nie oprawców. Zobowi?zywa?a Polsk? do przestrzegania mi?dzynarodowych standardów, do aktywnej ochrony praw kobiet i dzieci, do?wiadczaj?cych przemocy, tak?e tej dokonywanej w zaciszu w?asnego domu, a tak?e do:
- ?cigania z urz?du sprawców gwa?tów i osób dopuszczaj?cych si? przemocy wobec kobiet,
- wsparcia prawnego dla osób do?wiadczaj?cych przemocy,
- tworzenia schronisk, o?rodków wsparcia i infolinii dla kobiet i dzieci - ofiar przemocy domowej,
- zapewnienia tym osobom, równie? dzieciom, pomocy psychologicznej,
- prowadzenia edukacji antyprzemocowej i antydyskryminacyjnej,
- ci?g?ego sprawdzania skuteczno?ci dzia?a? zwi?zanych z wdra?aniem konwencji.

Wszystko wskazuje na to, ?e przeciwdzia?anie przemocy domowej jest sprzeczne z pogl?dami rz?du Prawa i Sprawiedliwo?ci, który systematycznie, krok po kroku, odbiera kobietom prawo do godnego i bezpiecznego ?ycia. Najpierw parlamentarna wi?kszo?? chcia?a zmusi? nas do rodzenia dzieci z gwa?tu i ograniczy? dost?p do diagnostyki prenatalnej. Nast?pnie próbowano odebra? mo?liwo?? leczenia niep?odno?ci metod? in vitro. W ostatnich dniach Ministerstwo Zdrowia tylnymi drzwiami likwiduje standardy opieki oko?oporodowej. Teraz dowiadujemy si?, ?e polityka prorodzinna PiS wyklucza wsparcie bezbronnych, skrzywdzonych i upokorzonych. W tym roku rz?d odmówi? tak?e finansowania organizacjom, które od wielu lat przeciwdzia?aj? przemocy oraz pomagaj? kobietom i dzieciom, takim jak: Centrum Praw Kobiet, Fundacja Dajemy Dzieciom Si?? czy Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet BABA. Ponadto osoby zaanga?owane w Kampani? 16 Dni Przeciwko Przemocy ze Wzgl?du na P?e? by?y szykanowane, a planowane w ramach tej kampanii zaj?cia edukacyjne w Czarnym Dunajcu i Lublinie zosta?y odwo?ane.

Pami?tajmy, ?e przemoc domowa nie jest kwesti? prywatn?. W rzeczywisto?ci przemoc dotyka co trzeci? z nas i jest w Polsce jednym z najpowa?niejszych problemów spo?ecznych.
Co roku w Polsce ok. 800 tysi?cy kobiet do?wiadcza przemocy, 95 tysi?cy z nich - przemocy seksualnej. Zdecydowana wi?kszo?? przypadków to przemoc domowa. Co roku z powodu przemocy w rodzinie ginie 150 kobiet i 40 dzieci. Wed?ug obecnego rz?du Polki i Polacy nie zas?uguj? na ochron?.


Razem uwa?a, ?e faktyczna równo?? kobiet i m??czyzn powinna by? standardem cywilizacyjnym. Ka?de pa?stwo powinno pot?pia? przemoc wobec kobiet i nie mo?e powo?ywa? si? na ?aden obyczaj, tradycj? lub wzgl?dy religijne, aby unikn?? wype?niania zobowi?za? w zakresie jej eliminowania. Konwencja nie podwa?a warto?ci rodziny. Konwencja mówi, ?e przemocy nic nie usprawiedliwia.

Zapraszamy wszystkie organizacje, które chc? wyrazi? swój sprzeciw wobec przemocy.

---------

Konwencja Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej zosta?a uchwalona w 2011 r. w Stambule. Polska podpisa?a konwencj? w grudniu 2012 r., ale do ratyfikacji przez prezydenta Bronis?awa Komorowskiego dosz?o dopiero 13 kwietnia 2015 r. po wyra?eniu na to zgody przez Sejm. Traktat zacz?? w Polsce obowi?zywa? 1 sierpnia 2015 r. Polska jest siedemnastym krajem Europy, który ratyfikowa? Konwencj?.

Konwencja ma na celu ochron? kobiet przed wszelkimi formami przemocy oraz dyskryminacji; oparta jest na idei, ?e istnieje zwi?zek przemocy z nierównym traktowaniem, a walka ze stereotypami i dyskryminacj? sprawiaj?, ?e przeciwdzia?anie przemocy jest skuteczniejsze.

 Zdeno Chara Womens Jersey