Rządzie! Nie chroń oprawców kobiet

co: Rz?dzie! Nie chro? oprawców kobiet
gdzie: akcja wirtualna
kiedy: 4 grudnia - 12 grudnia 2016 r.
wydarzenie: https://www.facebook.com/events/1239606976085504/
organizator: Agnieszka Dziemianowicz-B?k
dodatkowe informacje: Akcja spo?eczna polegaj?ca na wysy?aniu wniosku o udzielenie informacji publicznej w sprawie wypowiedzenia przez Polsk? Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet

Opis organizatora:

Media donosz?, ?e rz?d planuje wypowiedzenie konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Je?li te informacje oka?? si? prawdziwe, to ju? nied?ugo mo?emy obudzi? si? w kraju, gdzie gwa?t jest przest?pstwem na tyle b?ahym, ?e nie jest ?cigany z urz?du!

Zape?nijmy skrzynki mailowe Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wnioskami o udzielenie dost?pu do informacji publicznej. Mamy prawo domaga? si? jednoznacznych deklaracji od rz?dz?cych: czy s? gotowi walczy? z przemoc? domow?, czy wol? udawa? ?e problem nie istnieje?
_________________

Co mo?esz zrobi??

Wy?lij na adres Kancelarii Prezesa Rady Ministrów: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wiadomo?? o tre?ci zamieszczonej poni?ej i podpisz swoim imieniem i nazwiskiem.

W tytule wiadomo?ci wpisz: Wniosek o udzielenie informacji publicznej

WZÓR WIADOMO?CI:

Data: ............

Na podstawie ustawy o dost?pie do informacji publicznej wnosz? o udost?pnienie informacji:

Czy w którym? z ministerstw prowadzone s? prace zmierzaj?ce do wypowiedzenia Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, zwanej konwencj? antyprzemocow??

Je?eli takie prace s? prowadzone, prosz? o informacj?:
Które ministerstwo prowadzi takie prace?
Jakie jest uzasadnienie tych dzia?a??
Jaki jest harmonogram prac i dzia?a? zmierzaj?cych do wypowiedzenia Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej?

Odpowiedzi prosz? przes?a? na adres e-mailowy z którego wys?ano t? wiadomo??.

Imi? Nazwisko: .................


Pami?taj o podpisaniu si? imieniem i nazwiskiem - to niezb?dne, aby wniosek móg? zosta? rozpatrzony.

Dlaczego to wa?ne?

Wypowiedzenie konwencji b?dzie oznacza? cofni?cie Polski w rozwoju spo?ecznym i otwarcie mozliwosci wprowadzenia przez pa?stwo rozwi?za? szkodliwych dla milionów Polek. Wycofanie si? z przyj?tych w 2011 i wdro?onych w 2015 roku ustale? otworzy drog? do zmiany prawa w Polsce, w tym np. do rezygnacji ze ?cigania przest?pstwa gwa?tu z urz?du. Zapobieganie przemocy ze wzgl?du na p?e? czy sytuacj? ekonomiczn? nie bedzie musia?o stanowi? priorytetu w?adz. Brak uczestnictwa Polski w konwencji os?abi presj? na zapewnienie edukacji antyprzemocowej oraz ochrony ofiar przest?pstw na tle seksualnym.

Podczas pa?dziernikowych czarnych protestów pokaza?y?my si?? kobiet. Okaza?o si?, ?e pami?? rz?dz?cych jest krótka i najwyra?niej zapomnieli ju?, co potrafimy zrobi?, gdy próbuje si? podnie?? r?k? na nasze prawa. Dlatego przypomnijmy w?adzy o naszym istnieniu!

 Marcus Sherels Womens Jersey