Nie dla ustawy o zgromadzeniach!

co: Nie dla ustawy o zgromadzeniach!
gdzie: ul. Wiejska 4/6/8, Sejm RP, Warszawa
kiedy: 6 grudnia 2016 r. godz. 18.00-19.00
wydarzenie: https://www.facebook.com/events/329583330760256/permalink/329989634052959/
organizator: 11 Listopada

Opis organizatora:

PRZYJD? NA MANIFESTACJ?, UDOST?PNIJ, ZAPRO? ZNAJOMYCH!

Obecny rz?d chce znowelizowa? ustaw? o zgromadzeniach, chce ograniczy? nam prawo do zrzeszania si?.
Nie ma na to naszej zgody!

Nowelizacja ustawy przewiduje wy?szo?? zgromadze? organizowanych przed rz?d i ko?ció? nad zgromadzeniami organizowanymi przed obywateli, oraz mo?liwo?? tworzenia zgromadze? 'regularnych'.
Tym samym, PiS z?amie art. 20 Powszechnej Deklaracji Praw Cz?owieka oraz art 57 i art. 31 Konstytucji.

Dlatego spotkajmy si?, korzystaj?c z prawa do zgromadzenia spontanicznego, pod gmachem sejmu o 18:00. Podczas naszego zgromadzenia, komisje senackie Praw Cz?owieka, Praworz?dno?ci i Petycji, Samorz?du Terytorialnego i Administracji Pa?stwowej b?d? dyskutowa? nad ograniczeniem naszej wolno?ci.

 Andre Caldwell Womens Jersey